Audit del II

Një auditim është padyshim mënyra më e menjëhershme dhe më e plotë për të kontrolluar një sistem menaxhimi. I përbërë nga një sërë aktivitetesh që i atribuohen verifikimit të përputhshmërisë së kësaj të fundit, ai përbëhet nga një sërë procedurash që synojnë të garantojnë funksionimin efektiv të proceseve.
Disiplina mbi këtë temë na lejon të bëjmë dallimin midis auditimeve të palës së parë, auditimeve të palës së dytë dhe auditimeve të palëve të treta.

Globalizimi i tregjeve dhe përdorimi në rritje i burimeve të jashtme i bëjnë zinxhirët e furnizimit gjithnjë e më të artikuluar dhe kompleks, duke e bërë më të vështirë për kompanitë që të kenë një pamje të plotë të niveleve të ndryshme të zinxhirit të tyre të furnizimit.
Por është pikërisht ndër hallkat më të largëta të zinxhirit të furnizimit që shpesh fshihen rreziqet më tinëzare, të afta të rrezikojnë reputacionin e kompanisë në treg. Njohja e zinxhirit të furnizimit është, në këtë kuptim, strategjia e parë e menaxhimit të rrezikut. Një aktivitet sistematik i ndërgjegjësimit, përfshirjes dhe monitorimit të furnitorëve bëhet një strategji afatmesme/gjatë e aftë jo vetëm për të kufizuar rrezikun, por dhe mbi të gjitha për të gjeneruar kulturë dhe zhvillim, në dobi të të gjithë zinxhirit të furnizimit.
Auditimi i palës së dytë përbëhet nga një sërë aktivitetesh vlerësimi ad hoc për çdo kompani për të verifikuar nëse furnitorët mbajnë disa standarde të cilësisë së produktit ose shërbimit. Prandaj, të kryera nga vlerësues ekspertë dhe të kualifikuar, auditimet u ofrojnë kompanive në çdo sektor produkti një mjet efektiv, fleksibël dhe të shpejtë për të përmirësuar cilësinë e ofertës së tyre nëpërmjet respektimit të standardeve të përcaktuara dhe rritjes së imazhit institucional.
Si pjesë e këtij shërbimi, AQSCERT srl është në gjendje të operojë në disa nivele. Në veçanti, është në gjendje të zhvillojë një projekt të personalizuar për klientin, duke identifikuar nevojat kryesore, duke përcaktuar një metodologji analize dhe duke kryer kontrollet, ose t’u përmbahet specifikimeve të paracaktuara nga organizata për të kryer vetëm planifikimin dhe analizat. Në të dyja rastet, pavarësia e personit që kryen auditimin siguron një rezultat objektiv dhe të përpiktë dhe një reduktim të kostove dhe burimeve të dedikuara nga kompania.
Një Program Auditimi i pjesës II është mjeti që AQSCERT srl ofron për organizatat që dëshirojnë të njohin dhe menaxhojnë me vetëdije zinxhirin e tyre të furnizimit. Një Program Auditimi i Pjesës II garanton një nivel global të përputhshmërisë për organizatat që dëshirojnë të ruajnë standardet e tyre dhe të mbrojnë reputacionin e tyre deri në degën e fundit të rrjetit. Besimi i auditimeve në zinxhirin tuaj të furnizimit tek AQSCERT srl do të thotë të përfitoni jo vetëm nga objektiviteti i një pale të jashtme, por edhe nga metodologjia dhe kompetenca e një organi kompetent për verifikimin, kontrollin dhe aktivitetet e certifikimit. Auditimet përgjatë zinxhirit të furnizimit mund të kryhen në të gjithë sektorët e prodhimit dhe mund të përfshijnë:
• Ofruesit e shërbimeve
• Furnizuesit e lëndëve të para
• Faqet me procese të jashtme
• Furnizuesit e produkteve
• Disa fabrika prodhuese
Cilat janë avantazhet kryesore?
Verifikimet e Palës së Dytë përgjatë zinxhirit të furnizimit lejojnë arritjen e objektivave të tillë si:
• Monitoroni zinxhirin tuaj të furnizimit në mënyrë efektive dhe të gjerë
• Përgjoni dhe menaxhoni menjëherë situatat e rrezikut
• Hartoni furnizuesit dhe krahasoni performancën e tyre me kalimin e kohës
• Përcaktimi dhe shpërndarja e kritereve sfiduese dhe efektive, specifike dhe horizontale të QHSE

AUDIT INTERNO ISO 17025
Nell’ambito di questo servizio, AQSCERT srl è in grado di operare su più livelli. In particolare, è in grado di sviluppare un progetto personalizzato per il cliente, identificando le esigenze chiave, stabilendo una metodologia di analisi e conducendo i controlli, o aderire alle specifiche predeterminate dal Laboratorio per condurre la pianificazione e l’analisi da solo. In entrambi i casi, l’indipendenza di chi esegue l’audit garantisce un esito oggettivo e puntuale e una riduzione dei costi e delle risorse dedicate al Laboratorio.
Un Programma di Audit Parte II è lo strumento che AQSCERT srl fornisce ai laboratori che desiderano conoscere e gestire consapevolmente la propria attività di test. Un programma di audit Part II fornisce un livello globale di conformità per le organizzazioni che desiderano mantenere i propri standard e proteggere la propria reputazione. Affidarsi agli audit in AQSCERT srl significa avvalersi non solo dell’obiettività di un soggetto esterno, ma anche della metodologia e della competenza di un organismo competente per le attività di verifica, audit e certificazione. Gli audit lungo la catena di approvvigionamento possono essere condotti in tutti i settori di attività e possono includere:
• Fornitori di servizi di taratura
• Fornitori di materie prime come reggenti, utensili, ecc.
• Siti con processi esterni
• Applicazione di procedure e metodi di prova
Applicazione dello standard ISO 17025 al sistema di gestione del laboratorio.
• Alcuni stabilimenti produttivi
Quali sono i principali vantaggi?
Le verifiche di seconda parte consentono il raggiungimento di obiettivi quali:
• Monitorare in modo efficace e capillare la propria attività di laboratorio
• Gestire immediatamente e le situazioni di rischio
• Mappare i fornitori e confronta le loro prestazioni nel tempo
• Definizione e implementazione di criteri sfidanti ed efficaci, specifici e orizzontali di QHSE
Soddisfa i requisiti della norma ISO 17025

 

AUDIT INTERNO ISO 17020
Nell’ambito di questo servizio, AQSCERT srl è in grado di operare su più livelli. In particolare, è in grado di sviluppare un progetto personalizzato per il cliente, identificando le esigenze chiave, stabilendo una metodologia di analisi e conducendo i controlli, o aderire alle specifiche predeterminate dal Laboratorio per condurre la pianificazione e l’analisi da solo. In entrambi i casi, l’indipendenza della persona che effettua l’audit garantisce un esito obiettivo e meticoloso e una riduzione dei costi e delle risorse dedicate dall’organismo.
Un Programma di Audit Parte II è lo strumento che AQSCERT srl fornisce ai laboratori che desiderano conoscere e gestire consapevolmente la propria attività di test. Un programma di audit Part II fornisce un livello globale di conformità per le organizzazioni che desiderano mantenere i propri standard e proteggere la propria reputazione. Affidarsi agli audit in AQSCERT srl significa avvalersi non solo dell’obiettività di un soggetto esterno, ma anche della metodologia e della competenza di un organismo competente per le attività di verifica, audit e certificazione. Gli audit lungo la catena di approvvigionamento possono essere condotti in tutti i settori di attività e possono includere:
• Fornitori di servizi di taratura
• Fornitori di materie prime, utensili, ecc.
• Siti con processi esterni
• Implementazione di procedure e metodi di ispezione
Applicazione dello standard ISO 17020 nel sistema di gestione dell’organizzazione.
• Alcuni stabilimenti produttivi
Quali sono i principali vantaggi?
Le verifiche di seconda parte consentono il raggiungimento di obiettivi quali:
• Monitorare in modo efficace e capillare la propria attività di laboratorio
• Gestire immediatamente e le situazioni di rischio
• Mappare i fornitori e confronta le loro prestazioni nel tempo
• Definizione e implementazione di criteri sfidanti ed efficaci, specifici e orizzontali di QHSE
Soddisfare i requisiti della norma ISO 17020

AUDIT INTERNO ISO 17024
Nell’ambito di questo servizio, AQSCERT srl è in grado di operare su più livelli. In particolare, è in grado di sviluppare un progetto personalizzato per il cliente, identificando le esigenze chiave, stabilendo una metodologia di analisi e conducendo controlli, o aderire alle specifiche predeterminate dall’ente per effettuare solo pianificazione e analisi. In entrambi i casi, l’indipendenza della persona che effettua l’audit garantisce un esito obiettivo e meticoloso e una riduzione dei costi e delle risorse dedicate dall’organismo.
Un Programma di Audit Parte II è lo strumento che AQSCERT srl fornisce ai laboratori che desiderano conoscere e gestire consapevolmente la propria attività di test. Un programma di audit Part II fornisce un livello globale di conformità per le organizzazioni che desiderano mantenere i propri standard e proteggere la propria reputazione. Affidarsi agli audit in AQSCERT srl significa avvalersi non solo dell’obiettività di un soggetto esterno, ma anche della metodologia e della competenza di un organismo competente per le attività di verifica, audit e certificazione. Gli audit lungo la catena di approvvigionamento possono essere condotti in tutti i settori di attività e possono includere:
•Fornitori
• Fornitori di materie prime, utensili, ecc.
• Siti con processi esterni
• Implementazione di procedure e metodi di ispezione
Applicazione della ISO 17024 nel sistema di gestione dell’organizzazione.
• Alcuni stabilimenti produttivi
Quali sono i principali vantaggi?
Le verifiche di seconda parte consentono il raggiungimento di obiettivi quali:
• Monitorare in modo efficace e capillare la propria attività di laboratorio
• Gestire immediatamente e le situazioni di rischio
• Mappare i fornitori e confronta le loro prestazioni nel tempo
• Definizione e implementazione di criteri sfidanti ed efficaci, specifici e orizzontali di QHSE
Soddisfare i requisiti della norma ISO 17024

AUDIT INTERNO ISO 17065
Nell’ambito di questo servizio, AQSCERT srl è in grado di operare su più livelli. In particolare, è in grado di sviluppare un progetto personalizzato per il cliente, identificando le esigenze chiave, stabilendo una metodologia di analisi e conducendo controlli, o aderire alle specifiche predeterminate dall’ente per effettuare solo pianificazione e analisi. In entrambi i casi, l’indipendenza della persona che effettua l’audit garantisce un esito obiettivo e meticoloso e una riduzione dei costi e delle risorse dedicate dall’organismo.
Un Programma di Audit Parte II è lo strumento che AQSCERT srl fornisce ai laboratori che desiderano conoscere e gestire consapevolmente la propria attività di test. Un programma di audit Part II fornisce un livello globale di conformità per le organizzazioni che desiderano mantenere i propri standard e proteggere la propria reputazione. Affidarsi agli audit in AQSCERT srl significa avvalersi non solo dell’obiettività di un soggetto esterno, ma anche della metodologia e della competenza di un organismo competente per le attività di verifica, audit e certificazione. Gli audit lungo la catena di approvvigionamento possono essere condotti in tutti i settori di attività e possono includere:
•Fornitori
• Fornitori di materie prime, utensili, ecc.
• Siti con processi esterni
• Implementazione di procedure e metodi di ispezione
Applicazione della ISO 17065 nel sistema di gestione dell’organizzazione.
• Alcuni stabilimenti produttivi
Quali sono i principali vantaggi?
Le verifiche di seconda parte consentono il raggiungimento di obiettivi quali:
• Monitorare in modo efficace e capillare la propria attività di laboratorio
• Gestire immediatamente e le situazioni di rischio
• Mappare i fornitori e confronta le loro prestazioni nel tempo
• Definizione e implementazione di criteri sfidanti ed efficaci, specifici e orizzontali di QHSE
Soddisfare i requisiti della norma ISO 17065

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com