Auditim pale e II

AUDITIM SI PALE E II

Një auditim është padyshim mënyra më e menjëhershme dhe më e plotë për të kontrolluar një sistem menaxhimi. I përbërë nga një sërë aktivitetesh që i atribuohen verifikimit të përputhshmërisë së kësaj të fundit, ai përbëhet nga një sërë procedurash që synojnë të garantojnë funksionimin efektiv të proceseve.
Disiplina mbi këtë temë na lejon të bëjmë dallimin midis auditimeve të palës së parë, auditimeve të palës së dytë dhe auditimeve të palëve të treta.

Globalizimi i tregjeve dhe përdorimi në rritje i burimeve të jashtme i bëjnë zinxhirët e furnizimit gjithnjë e më të artikuluar dhe kompleks, duke e bërë më të vështirë për kompanitë që të kenë një pamje të plotë të niveleve të ndryshme të zinxhirit të tyre të furnizimit.
Por është pikërisht ndër hallkat më të largëta të zinxhirit të furnizimit që shpesh fshihen rreziqet më tinëzare, të afta të rrezikojnë reputacionin e kompanisë në treg. Njohja e zinxhirit të furnizimit është, në këtë kuptim, strategjia e parë e menaxhimit të rrezikut. Një aktivitet sistematik i ndërgjegjësimit, përfshirjes dhe monitorimit të furnitorëve bëhet një strategji afatmesme/gjatë e aftë jo vetëm për të kufizuar rrezikun, por dhe mbi të gjitha për të gjeneruar kulturë dhe zhvillim, në dobi të të gjithë zinxhirit të furnizimit.
Auditimi i palës së dytë përbëhet nga një sërë aktivitetesh vlerësimi ad hoc për çdo kompani për të verifikuar nëse furnitorët mbajnë disa standarde të cilësisë së produktit ose shërbimit. Prandaj, të kryera nga vlerësues ekspertë dhe të kualifikuar, auditimet u ofrojnë kompanive në çdo sektor produkti një mjet efektiv, fleksibël dhe të shpejtë për të përmirësuar cilësinë e ofertës së tyre nëpërmjet respektimit të standardeve të përcaktuara dhe rritjes së imazhit institucional.
Si pjesë e këtij shërbimi, AQSCERT srl është në gjendje të operojë në disa nivele. Në veçanti, është në gjendje të zhvillojë një projekt të personalizuar për klientin, duke identifikuar nevojat kryesore, duke përcaktuar një metodologji analize dhe duke kryer kontrollet, ose t’u përmbahet specifikimeve të paracaktuara nga organizata për të kryer vetëm planifikimin dhe analizat. Në të dyja rastet, pavarësia e personit që kryen auditimin siguron një rezultat objektiv dhe të përpiktë dhe një reduktim të kostove dhe burimeve të dedikuara nga kompania.
Një Program Auditimi i pjesës II është mjeti që AQSCERT srl ofron për organizatat që dëshirojnë të njohin dhe menaxhojnë me vetëdije zinxhirin e tyre të furnizimit. Një Program Auditimi i Pjesës II garanton një nivel global të përputhshmërisë për organizatat që dëshirojnë të ruajnë standardet e tyre dhe të mbrojnë reputacionin e tyre deri në degën e fundit të rrjetit. Besimi i auditimeve në zinxhirin tuaj të furnizimit tek AQSCERT srl do të thotë të përfitoni jo vetëm nga objektiviteti i një pale të jashtme, por edhe nga metodologjia dhe kompetenca e një organi kompetent për verifikimin, kontrollin dhe aktivitetet e certifikimit. Auditimet përgjatë zinxhirit të furnizimit mund të kryhen në të gjithë sektorët e prodhimit dhe mund të përfshijnë:
• Ofruesit e shërbimeve
• Furnizuesit e lëndëve të para
• Faqet me procese të jashtme
• Furnizuesit e produkteve
• Disa fabrika prodhuese
Cilat janë avantazhet kryesore?
Verifikimet e Palës së Dytë përgjatë zinxhirit të furnizimit lejojnë arritjen e objektivave të tillë si:
• Monitoroni zinxhirin tuaj të furnizimit në mënyrë efektive dhe të gjerë
• Përgjoni dhe menaxhoni menjëherë situatat e rrezikut
• Hartoni furnizuesit dhe krahasoni performancën e tyre me kalimin e kohës
• Përcaktimi dhe shpërndarja e kritereve sfiduese dhe efektive, specifike dhe horizontale të QHSE

AUDIT I BRENDSHEM ISO 17025
Si pjesë e këtij shërbimi, AQSCERT srl është në gjendje të operojë në disa nivele. Në veçanti, është në gjendje të zhvillojë një projekt të personalizuar për klientin, duke identifikuar nevojat kryesore, duke përcaktuar një metodologji analize dhe duke kryer kontrollet, ose t’u përmbahet specifikimeve të paracaktuara nga Laboratori për të kryer vetëm planifikimin dhe analizat. Në të dyja rastet, pavarësia e personit që kryen auditimin siguron një rezultat objektiv dhe të përpiktë dhe një reduktim të kostove dhe burimeve të dedikuara nga Laboratori.
Një Program Auditimi i Pjesës II është mjeti që AQSCERT srl ofron për laboratorët që dëshirojnë të njohin dhe menaxhojnë me vetëdije aktivitetin e tyre testues. Një Program Auditimi i Pjesës II siguron një nivel global të përputhshmërisë për organizatat që dëshirojnë të ruajnë standardet e tyre dhe të mbrojnë reputacionin e tyre. Besimi i auditimeve tek AQSCERT srl do të thotë të përfitosh jo vetëm nga objektiviteti i një pale të jashtme, por edhe nga metodologjia dhe kompetenca e një organi kompetent për verifikimin, kontrollin dhe aktivitetet e certifikimit. Auditimet përgjatë zinxhirit të furnizimit mund të kryhen në të gjithë sektorët e aktivitetit dhe mund të përfshijnë:
• Ofruesit e shërbimeve të kalibrimit
• Furnizuesit e lëndëve të para si regjentë, vegla, etj.
• Faqet me procese të jashtme
• Aplikimi i procedurave dhe metodave të testimit
• Aplikimi i standardit ISO 17025 në sistemin e menaxhimit të laboratorit.
• Disa fabrika prodhuese
Cilat janë avantazhet kryesore?
Verifikimet e Palës së Dytë mundësojnë arritjen e objektivave të tillë si:
• Monitoroni në mënyrë efektive dhe kapilare veprimtarinë e vet laboratorike
• Përgjoni dhe menaxhoni menjëherë situatat e rrezikut
• Hartoni furnizuesit dhe krahasoni performancën e tyre me kalimin e kohës
• Përcaktimi dhe shpërndarja e kritereve sfiduese dhe efektive, specifike dhe horizontale të QHSE
• Plotësojnë kërkesat e standardit ISO 17025

 

AUDIT I BRENDSHEM ISO 17020
Si pjesë e këtij shërbimi, AQSCERT srl është në gjendje të operojë në disa nivele. Në veçanti, është në gjendje të zhvillojë një projekt të personalizuar për klientin, duke identifikuar nevojat kryesore, duke përcaktuar një metodologji analize dhe duke kryer kontrollet, ose t’u përmbahet specifikimeve të paracaktuara nga Laboratori për të kryer vetëm planifikimin dhe analizat. Në të dyja rastet, pavarësia e personit që kryen auditimin siguron një rezultat objektiv dhe të përpiktë dhe një reduktim të kostove dhe burimeve të dedikuara nga organi.
Një Program Auditimi i Pjesës II është mjeti që AQSCERT srl ofron për laboratorët që dëshirojnë të njohin dhe menaxhojnë me vetëdije aktivitetin e tyre testues. Një Program Auditimi i Pjesës II siguron një nivel global të përputhshmërisë për organizatat që dëshirojnë të ruajnë standardet e tyre dhe të mbrojnë reputacionin e tyre. Besimi i auditimeve tek AQSCERT srl do të thotë të përfitosh jo vetëm nga objektiviteti i një pale të jashtme, por edhe nga metodologjia dhe kompetenca e një organi kompetent për verifikimin, kontrollin dhe aktivitetet e certifikimit. Auditimet përgjatë zinxhirit të furnizimit mund të kryhen në të gjithë sektorët e aktivitetit dhe mund të përfshijnë:
• Ofruesit e shërbimeve të kalibrimit
• Furnizuesit e lëndëve të para, mjeteve, etj.
• Faqet me procese të jashtme
• Zbatimi i procedurave dhe metodave të inspektimit
• Aplikimi i standardit ISO 17020 në sistemin e menaxhimit të organizatës.
• Disa fabrika prodhuese
Cilat janë avantazhet kryesore?
Verifikimet e Palës së Dytë mundësojnë arritjen e objektivave të tillë si:
• Monitoroni në mënyrë efektive dhe kapilare veprimtarinë e vet laboratorike
• Përgjoni dhe menaxhoni menjëherë situatat e rrezikut
• Hartoni furnizuesit dhe krahasoni performancën e tyre me kalimin e kohës
• Përcaktimi dhe shpërndarja e kritereve sfiduese dhe efektive, specifike dhe horizontale të QHSE
• Plotësojnë kërkesat e standardit ISO 17020

AUDIT I BRENDSHEM ISO 17024
Si pjesë e këtij shërbimi, AQSCERT srl është në gjendje të operojë në disa nivele. Në veçanti, është në gjendje të zhvillojë një projekt të personalizuar për klientin, duke identifikuar nevojat kryesore, duke përcaktuar një metodologji analize dhe duke kryer kontrollet, ose t’u përmbahet specifikimeve të paracaktuara nga organi për të kryer vetëm planifikimin dhe analizat. Në të dyja rastet, pavarësia e personit që kryen auditimin siguron një rezultat objektiv dhe të përpiktë dhe një reduktim të kostove dhe burimeve të dedikuara nga organi.
Një Program Auditimi i Pjesës II është mjeti që AQSCERT srl ofron për laboratorët që dëshirojnë të njohin dhe menaxhojnë me vetëdije aktivitetin e tyre testues. Një Program Auditimi i Pjesës II siguron një nivel global të përputhshmërisë për organizatat që dëshirojnë të ruajnë standardet e tyre dhe të mbrojnë reputacionin e tyre. Besimi i auditimeve tek AQSCERT srl do të thotë të përfitosh jo vetëm nga objektiviteti i një pale të jashtme, por edhe nga metodologjia dhe kompetenca e një organi kompetent për verifikimin, kontrollin dhe aktivitetet e certifikimit. Auditimet përgjatë zinxhirit të furnizimit mund të kryhen në të gjithë sektorët e aktivitetit dhe mund të përfshijnë:
• Ofruesit e shërbimeve
• Furnizuesit e lëndëve të para, mjeteve, etj.
• Faqet me procese të jashtme
• Zbatimi i procedurave dhe metodave të inspektimit
• Aplikimi i standardit ISO 17024 në sistemin e menaxhimit të organizatës.
• Disa fabrika prodhuese
Cilat janë avantazhet kryesore?
Verifikimet e Palës së Dytë mundësojnë arritjen e objektivave të tillë si:
• Monitoroni në mënyrë efektive dhe kapilare veprimtarinë e vet laboratorike
• Përgjoni dhe menaxhoni menjëherë situatat e rrezikut
• Hartoni furnizuesit dhe krahasoni performancën e tyre me kalimin e kohës
• Përcaktimi dhe shpërndarja e kritereve sfiduese dhe efektive, specifike dhe horizontale të QHSE
• Plotësojnë kërkesat e standardit ISO 17024

AUDIT I BRENDSHEM ISO 17065
Si pjesë e këtij shërbimi, AQSCERT srl është në gjendje të operojë në disa nivele. Në veçanti, është në gjendje të zhvillojë një projekt të personalizuar për klientin, duke identifikuar nevojat kryesore, duke përcaktuar një metodologji analize dhe duke kryer kontrollet, ose t’u përmbahet specifikimeve të paracaktuara nga organi për të kryer vetëm planifikimin dhe analizat. Në të dyja rastet, pavarësia e personit që kryen auditimin siguron një rezultat objektiv dhe të përpiktë dhe një reduktim të kostove dhe burimeve të dedikuara nga organi.
Një Program Auditimi i Pjesës II është mjeti që AQSCERT srl ofron për laboratorët që dëshirojnë të njohin dhe menaxhojnë me vetëdije aktivitetin e tyre testues. Një Program Auditimi i Pjesës II siguron një nivel global të përputhshmërisë për organizatat që dëshirojnë të ruajnë standardet e tyre dhe të mbrojnë reputacionin e tyre. Besimi i auditimeve tek AQSCERT srl do të thotë të përfitosh jo vetëm nga objektiviteti i një pale të jashtme, por edhe nga metodologjia dhe kompetenca e një organi kompetent për verifikimin, kontrollin dhe aktivitetet e certifikimit. Auditimet përgjatë zinxhirit të furnizimit mund të kryhen në të gjithë sektorët e aktivitetit dhe mund të përfshijnë:
• Ofruesit e shërbimeve
• Furnizuesit e lëndëve të para, mjeteve, etj.
• Faqet me procese të jashtme
• Zbatimi i procedurave dhe metodave të inspektimit
• Aplikimi i standardit ISO 17065 në sistemin e menaxhimit të organizatës.
• Disa fabrika prodhuese
Cilat janë avantazhet kryesore?
Verifikimet e Palës së Dytë mundësojnë arritjen e objektivave të tillë si:
• Monitoroni në mënyrë efektive dhe kapilare veprimtarinë e vet laboratorike
• Përgjoni dhe menaxhoni menjëherë situatat e rrezikut
• Hartoni furnizuesit dhe krahasoni performancën e tyre me kalimin e kohës
• Përcaktimi dhe shpërndarja e kritereve sfiduese dhe efektive, specifike dhe horizontale të QHSE
• Plotësojnë kërkesat e standardit ISO 17065

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com