Certifikim personeli

Laboratorët AQSCERT, të cilat veprojnë në përputhje me ISO IEC 17025, kanë fituar nje përvojë të jashtëzakonshme në fushen e testimeve në një gamë shumë të gjerë të artikujve.Përmes testeve të kryera në laboratorët tanë, kompanitë mund të vlerësojnë sigurinë dhe besueshmërinë e produkteve të tyre.