Testime mbi materialet e ndertimit

Laboratoret AQSCERT, sektori i materialeve te ndertimit realizon testime te parametrave fiziko mekanike te materialeve te ndertimit. Kompetenca teknike dhe eksperienca e specialisteve te laboratorit, e bejne laboratorin nje referim per monitorimin e materialeve te ndertimit te cilat perdoren ne objekte civile dhe industriale, duke bere te mundur garantimin e sigurise  dhe cilesise se ndertimeve si dhe respektimin e legjislacionit. 
Aktiviteti i testimeve ne laboratorin AQSCERT perfshin te gjitha proceset qe nga marrja e mostres deri ne dorezimin e rezultateve duke perfshire sipas kerkeses se klientit edhe interpretime  mbi rezultatet.

Testime mbi materialet e ndertimit

 • Agregate
 • Asfalte
 • Bitumi
 • Beton i fresket
 • Beton i ngurtesuar
 • Cimento
 • Hekuri
 • Llac
 • Shkemb
 • Gjeoteknike
 • Pllaka prej betoni
 • Pllaka prej guri
 • Bordura betoni
 • Elementet e muratures
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com