Inspektime

When you make a promise to your customers, it’s vital to keep it. This means having the right systems, processes and procedures to ensure consistent delivery. Only then can you be confident that you’re complying with the relevant codes, requirements, regulations and standards. From health, safety and quality to business continuity, and environmental and social responsibility.
For greater confidence in your operations, you need an end-to-end approach to inspection. One that factors in accountability, consistency and compliance at every stage. AQSCERT inspection services do just that. Services that include infrastructure and construction inspection, installed equipment inspection, factory inspection, hygiene inspection as well as pre- and post-shipment inspection.
We have experience across a wide range of industries. So whatever your business, our experts ensure that all relevant codes, standards and requirements are followed precisely.
Trust us to bring our years of experience in inspection to serve your business better.

DIREKTIVA ” ASHENSORE” 95/16/EC;

VKM NR 1056 DT 23.12.2015 , PER MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “ PER SIGURINE E ASHENSORVE NE PERDORIM”; VKM NR 1057DT 23.12.2015 , PER MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “ PER ASHENSORET”

 Sipas Vkm nr 1056 dt 23.12.2015 , per miratimin e rregullit teknik “ per sigurine e ashensorve ne perdorim” Vkm nr 1057dt 23.12.2015 , per miratimin e rregullit teknik “ per ashensoret”pronaret e ndërtesave ose përfaqësuesit ligjorë të tyre” janë të detyruar të kryejnë në mënyrë të rregullt dhe periodike mirëmbajtjen e ashensorëve dhe t’I paraqesin këto kontrolle periodike.    Gjithashtu VKM Nr.91, datë 27.1.2009 “Për miratimin e rregullit teknik për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të ashensorëve” e ka zgjeruar këtë kërkesë edhe në platformat dhe shkallët lëvizëse. Përtej kontrolleve periodike të përcaktuara në ligj, instalimet më të vjetra, të cilat janë ndërtuar sipas standarteve të sigurisë, standarte këto tashmë jo aktuale, mund të paraqesin rrezikshmëri më të lartë. Për këto lloj instalimesh, janë të nevojshme edhe kontrollet në nivel vullnetar. Gjithashtu për këto instalime është e mundur identifikimi I aspekteve kritikë me qëllim përshtatjen e tyre me standartet më të fundit europiane.

 Kontrollet periodike të ashensorëve dhe vinçave.

Kontrollet periodike  janë të orientuara të konstatojnë nëse pjesët nga të cilat varet siguria operacionale, janë në kushte efikase, nëse pajisjet e sigurisë funksionojnë në mënyrë të rregullt dhe nëse janë në përputhje me kërkesat e dala nga kontrollet e mëparshme.

 Kontrolle të jashtëzakonshme të ashensorëve dhe vinçave

– kontrollet e jashtëzakonshme do të kryhen për shkak të: rezultatit negativ të kotrolleve periodike të mëparshme dhe do te quhen raste negative, rastet e meposhtme;

 • Incidente të një rëndësie të konsiderueshme, edhe pse jo me pasoja lëndimi në njerëz;
 • Ndryshimet strukturore të cilat nuk janë përfshirë në mirëmbajtjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme, sic përshkruhen në  Ligjin Nr.9779, datë 16.7.2007 “Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve joushqimore” dhe Ligjin Nr.10 489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”.

Për vëniet e ardhme në shërbim të ashensorëve është e nevojshme që kontrollet e jashtëzakonshme të kenë dhënë një rezultat pozitiv.

 Kontrollet periodike dhe të jashtëzakonshme në platmormat lëvizëse për handikapët, platformat dhe shkallët lëvizëse. 

Fazat kryesore për kryerjen e Kontrolleve janë:

-Analizat dokumentale mbi: broshurat e miratuara për impjantet, skemat elektrike dhe hidraulike, disenjot mekanike, dokumentacionin e konformitetit të ashensorëve.

-Kontrollet inspektive: Kontrolli mbi gjendjen e mirëmbajtjes së impjanteve , Kontrollet funksionale të sigurisë, Kontroll mbi zbatimin e Rregullareve dhe Standarteve në fuqi.

PYETJET MË TË SHPESHTA

Kur duhet të kryhen kontrollet e jashtëzakonshme?

Kontrollet e jashtëzakonshme janë të nevojshme kur:

– kemi rezultate negative të kontrolleve periodike të mëparshme dhe në vazhdimësi duhet të rregullojmë shkaqet që sollën këto rezultate;

– kemi incidente të një rëndësie të konsiderueshme, edhe pse jo me pasojë lëndimesh në njerëz; – ndryshime strukturore të cilat nuk janë future në mirëmbajtjet periodike dhe të jashtëzakonshme; – për vëniet e ardhme në shërbim të ashensorëve është e nevojshme që kontrollet e jashtëzakonshme të kenë dhënë një rezultat pozitiv

KONTROLLET PERIODIKE TË IMPIANTEVE ELEKTRIKE

Janë impiantet elektrike që, me prezencën e tyre dhe me shumë diskrecion, garantojnë funksionimin e kompanive komplekse industriale, struktura komercale, ekspozitë, hoteleri dhe cfardo aktiviteti tjetër pune.

Një funksionimi jonormal i këtyre sistemeve në fakt mund të përfaqësojë një faktor kritik të sigurt, jo vetëm në aspektin e dështimit për të siguruar këtë shërbim, por edhe për të gjitha pasojat e mundshme që mund të ndodhin: prania e tensione të rrezikshme në sistem, burimi i ndezjes së zjarrit dhe / ose shpërthimi.

  Instalimet dhe pajisje për mbrojtje nga rrufeja

Verifikimi instrumental i karakteristikave të sistemit të mbrojtjes do të sigurojë funksionimin e duhur dhe efikas përballë  e një cregullimi të mundshme me karakter ndotës. Kontrolle shtesë vizuale për ruajtjen e gjendjes së komponentëve të jashtëm (LPS) dhe / ose të brendshme (SPD) të ofrojnë një funksionalitet më të plotë të sistemit të mbrojtjes.

 Impiante të vendosura në tokë në sistemet BT, MT, dhe AT.

Matja e vlerës së rezistencës në tokë kryhet në përputhje të plotë me standardet CEI 64-8 dhe 11-1 CEI në funksion të furnizimit me tensionit të sistemit. Gjatë viteve operacionale realisht  AQSCERT eshte rritur në sajë të marrëdhënieve me klientët e saj. Gjithashtu, gjithmonë në bazë të nivelit të tensionit furnizues , kontorllohen gjithashtu edhe standartet relative të “koordinimit të mbrojtjes” ose tensioni maksimal i pranueshëm nga sistemi.

Një kontur instrumental i aktivitetit të mësipër përfshin gjithashtu kontrollet në vazhdimësi të përcuesve mbrojtës dhe  të funksionimit  të ndërprerësve të rrjetit.

 Impiante elektrike të instaluar në vende me rrezik shpërthimi.

Verifikimi i sistemeve dhe pajisjeve të instaluara në zonat me rrezik shpërthimi kryesisht lidhet me karakteristikat e ndërtimit dhe të harmonisë së metodës së tyre të mbrojtjes me klasifikimin e zonave sipas standarteve europiane.

REALIZIMI I KONTROLLEVE

Fazat kryesore që karakterizojnë ecurinë e shërbimit janë:

■ Analiza e dokumenteve

– Prania dhe përshtatshmëria e dokumentacionit të projektit

– Prania e deklaratës së konformitetit

■ Kontrollet e instrumentave

– Kontrolli i vazhdueshëm  impiantit të vendosur në tokë.

– Testim I funksionimit të ndërprerësve të rrjetit.

– Matja e rezistencës së  sistemit tokzues BT, MT, AT

– Matja e tensionit në kalim dhe në kontakt.

– Kontrolli I impianteve mbrojtëse kundër shkarkimeve atmosferike.

– Kontrolli I impianteve të instaluara në vendet me rrezik shpërthimi.

Së bashku me kryerjen e testimit të instrumentave kryhet edhe një mbikëqyrje vizuale për të siguruar gjendjen e duhur të ruajtjes dhe menaxhimit të sistemeve.

CILAT JANË FREKUENCAT KRYESORE TË KONTROLLEVE PERIODIKE MBI SISTEMET ELEKTRIKE?

Frekuenca e kontrolleve është e lidhur direkt me llojin e aktivitetit që kryhet:

– 2 vjet në mjedise me një rrezik më të madh nga zjarri, në zonat me rrezik shpërthimi, vendet fikse ose të lëvizshme të ndërtimit dhe objekteve të përdorur për qëllime mjekësore.

– 5 vjet për të gjitha mjediset e tjera me karakteristika të zakonshme.

DIREKTIVA “MAKINERITE” 2009/127/EC,

VKM  NR. 1060, DATË 23.12.2015 “PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR MAKINERITË” DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA”

Verifikimi periodik në pajisjet e punës është një pjesë e rëndësishme në kuadrin ligjor të përshkruar nga legjislacioni per sigurine ne pune Këto kontrolle kanë për qëllim përcaktimin e konformiteteve në lidhje me metodat e instalimit të ofruar nga prodhuesi në udhëzimet për përdorim, gjendje e mirëmbajtjes dhe ruajtjes, mirëmbajtje të kushteve të sigurisë dhe punës specifike të pajisjeve të punë, efikasiteti I pajisjeve të sigurisë dhe kontrollit. Verifikimi I parë periodic gjithashtu përfshin hartimin e skedave teknike të identifikimit të pajisjeve të punës.

KERKESAT PER KOMPANITE

AQSCERT eshte nje organizem I cili realizon:

 1. Kontrolle periodike të funksionimit: Kontrollet periodike të para dhe të mëvonshme që do të kryhen në pajisjet me frekuencë të treguar nga ligjet ne fuqi, në mënyrë që të konstatojë vazhdimësinë e kushteve të sigurisë së pajisjeve dhe / ose së bashku.
 2. Kontrolle periodike të integritetit (10 vjet): Inspektimet e detyrueshme të realizohen në pajisjet me frekuencë të treguar nga ligjet ne fuqi në mënyrë që të konstatojë statusin e ruajtjes së pajisjes në krahasim me mekanizmat e degradimit për shkak të fenomeneve të ndryshme.

CILAT PAJISJE QE HYJNE NË FUSHËN E APLIKIMIT?

 1. Shkallë ajrore të pjerrësive të ndryshme
 2. Ura të cmontueshme në kamioncinë me lëvizje të motorizuara
 3. Skela lëvizëse të cmontueshme me zhvillim vertikal, montuar me dorë
 4. Ura në pezull dhe pjese te saj.
 5. Tharës ndaj forcës centrifugale të llojit të ndërprerë me një diametër dhe numër revolucionesh >450 (r x xhiro / min)
 6. Tharës ndaj forcës centrifugale të llojit të vazhdueshëm me një diametër dhe numër revolucionesh >450 (r x xhiro / min)
 7. Tharëse centrifugale që veprojnë me tretës të djegshëm ose të tillë që japing rritje të përzierjeve shpërthyese apo të paqëndrueshme, që ka një diametër të jashtëm më shumë se 500 mm
 8. Pajisje ngritëse më shumë se 200 kg material të tipit të lëvizshëm ose të transferueshme, që veprojnë në fusha specifike të tilla si: ndërtim, celik, port, miniera
 9. Pajisjet ngritëse më shumë se 200 kg material të tipit I lëvizshëm ose të transferueshme, në sektorët e tjerë, me vit prodhimi jo më të vjetër se 10 vjet
 10. Pajisjet ngritëse më shumë se 200 kg material të tipit të lëvizshëm ose të transferueshme, në sektorë të tjerë, me vitin e prodhimit është para 10 vjetësh.
 11. Pajisje ngritëse për të arritur më shumë se 200 kg material, të tipit të caktuar, që veprojnë në fusha të vecanta aplikimi të tilla si: ndërtimi, celiku, port, miniera dhe viti I prodhimit para 10 vjetësh.
 12. Pajisje ngritëse për të arritur më shumë se 200 kg material të tipit të caktuar, që veprojnë në fusha të vecanta të aplikimit të tilla si: ndërtimi, celiku, port, miniera dhe viti I prodhimit jo më herët se 10 vjet.
 13. Pajisje ngritëse më kapacitet më të madh se 200 kg material të llojit të caktuar, që veprojnë në sektorët e tjerë, me vitin e prodhimit para 10 vjetësh
 14. Pajisje ngritëse me kapacitet më të madh se 200 kg material të tipit të caktuar, në sektorë të tjerë, me vitin e prodhimit jo më herët se 10 vjet.

VKM  NR. 1062, DATË 23.12.2015   PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR PAJISJET  DHE BASHKËSITË NËN PRESION

VKM  NR. 1065, DATË 23.12.2015   PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “ENET E THJESHTA NE PRESION”

Kontrolle periodike  të rregullta në pajisjet e punës është një pjesë e rëndësishme e kuadrit ligjor të përshkruara nga legjislacioni i sigurisë ne pune.

Këto kontrolle kanë për qëllim verifikimin e përputhshmërisë e procedurave për instalim nga prodhuesi në udhëzimet për përdorim, gjendja e mirëmbajtjes dhe ruajtjes, mirëmbajtjen e kushteve të sigurisë dhe punën e veçantë te pajisjes , eficencen e dispozitivet te sigurisë dhe kontrollit. Verifikimi i parë periodik gjithashtu përfshin hartimin e skedës  teknike të punës se pajisjes dhe te  identifikimit. Kryerja e periodike është një mjet i rëndësishëm për administrimin e rrezikut në vendin e punës dhe për shkak të mosrespektimit frekuencën mund të shkaktojë dëme serioze mbi impiantet dhe njerëzit, si dhe gjoba për punëdhënësit dhe pezullimin e impiantit.

Në mesin e pajisjeve që i nënshtrohet verifikimit, vëmendje e veçantë duhet të kushtohet  në pajisje dhe enët nen presion, mungesa ne menaxhimin e këtij rreziku mund të çojë në dëmtime serioze në aspektin e sigurisë.

Në fushën e presionit, hyn ne kërkesat e ligjit të gjitha pajisjeve me një presion maksimal me te madh se 0.5 bar pajisjet me gaz apo avullit, të tilla si kontejnerët ngrohjes për gazeve dhe lëngjeve, gjeneratorë me avull, prodhuesin e ngrohjes, autoclaves, tubacioneve për gazin dhe të lëngshme dhe aksesorëve të saj nen presion, pajisje për djegien, furrat për industritë petrokimike dhe të ngjashme).

KËRKESAT PËR KOMPANITË

Legjislacioni parashikon dhe  përcakton kriteret për kualifikimin e subjekteve te cilat bëjnë këto kontrolle.

Zgjedhja e subjektit duhet të behet  nga punëdhënësi.

 AQSCERT OFRON SHËRBIME:

■ VERIFIKIMIN E FUNKSIONIMIT:  Të parën dhe të mëvonshëm – inspektimin periodik të pajisjeve dhe / ose sistemet nen presionit për të vërtetuar vazhdimësinë e kushteve të sigurisë

■ KONTROLLIN PERIODIK TE INTEGRITETIT: inspektime të detyrueshëm të pajisjeve dhe / ose sistemet e presionit, në mënyrë që të konstatojë statusin e ruajtjes së pajisjeve në krahasim me mekanizmat e degradimit për shkak të fenomeneve të ndryshme (korrozioni, lodhje, zvarriten, …)

Frekuenca e kontrolleve është ne dokumenta te legjislacionit dhe varet nga kategoria e rrezikut të cilit i takon pajisjeve dhe përmbajtje fluide / gaz. AQSCERT gjithashtu ofron kurse trajnimi të cilat synojnë të ilustrojne aspektet kryesore që duhet të merren parasysh gjatë kontrolleve.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com