Suporte teknike

AQSCERT, me anë te eksperteve  tonë shumëdisiplinor, specialisteve dhe partnereve tane teknikëve të vendosur në mbarë botën, ne mund të ofrojmë shërbime mbështetëse teknike për të optimizuar programet e sigurisë, cilësisë dhe mbrojtjes së mjedisit, duke minimizuar rreziqet për kompanitë e klientëve tanë.

Ne mbështesim organizatat në të gjithë sektorët me shërbime që variojnë nga mbikëqyrja e projekteve të ndërtimit dhe infrastrukturës, deri te menaxhimi i energjisë dhe optimizimi i proceseve të biznesit.

Ne gjithashtu ofrojmë shërbime për të hyrë në tregjet botërore.

1. AUDITIMI ENERGJETIK

Auditi energjitik është proçesi i analizimit dhe interpretimit të nivelit të konsumit të energjisë për një ndërtesë, proçes gjatë të cilit evidentohet niveli i konsumit për çdo proçes dhe sistem specifik që konsumon energji. Njëherazi, auditimi energjetik është dhe hapi i parë drejt evidentimit të të gjitha humbjeve energjitike në një ndërtesë. Pas identifikimit dhe përllogaritjes së kostove dhe kursimeve të energjisë, qëllimi final është raportimi i këtyre rezultateve dhe evidentimi i masave që duhen marrë në funksion të përmirësimit të efiçiencës së energjisë.

Çertifikimi i performancës së energjisë së ndërtesave duhet të jetë i detyrueshëm për:

 • të gjitha ndërtesat ose njësitë e ndërtesave, të cilat do të shiten ose do të jepen me qira;
 • të gjitha ndërtesat, të cilat do të ndërtohen ose do t’i nënshtrohen rinovimit të rëndësishëm (mbi 25%);
 • të gjitha ndërtesat që janë në përdorim nga një autoritet publik ose nga institucionet që sigurojnë një shërbim ndaj publikut dhe që frekuentohen shpesh nga publiku, të cilat kanë një sipërfaqe të shfrytëzueshme mbi 250 m2. Në këtë rast, çertifikatat e performancës së energjisë duhet të vendosen në vende qartësisht të dukshme nga publiku.

2. Analiza te ndikimeve ne mjedis

 • P.M.M. (Plani i Monitorimit të Mjedisit)
 • V.N.M. (Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis)
 • V.S.M. (Vlerësimi Strategjik Mjedisor)
 • Studimet e ndikimit në mjedis
 • Plani i menaxhimit të tokës dhe shkëmbinjve per gërmim

3. Licenca dhe autorizime mjedisore

 • A.I.M. (Autorizimi i Integruar Mjedisor)
 • A.U.M. (Autorizimi unik mjedisor)
 • P.Z.A. (Planet e Zonimit Akustik)
 • Vlerësimet e ndikimit të zhurmës në rrugë, linja hekurudhore, aeroporte etj.
 • Vlerësimet e ndikimit akustik në mjedis për impiantet industriale, makineritë dhe pajisjet për të verifikuar përputhjen me kufijtë e P.Z.A
 • Karakterizimi akustik i zonave urbane dhe periferike
 • Përmasat e barrierave akustike dhe sistemeve të zbutjes
 • Plani i largimit dhe asgjësimit të mbetjeve

4. Certifikimi i produktit dhe MARKATURA CE

 • MAKINERITE
 • DISPOZITIVET MJEKSORE
 • PAJISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE
 • PRODUKTE TE NDERTIMIT
 • DISPOZITIVET E MBROJTJES INDIVIDUALE
 • DYER DRITARE
 • PRODUKTE TE BETONIT

6. Kerkesa ligjore mbi sigurine ne pune (DVR, POS)

 • Hartimi dhe implementim te dokumentacionit te sigurise ne pune
 • Hartimin e dokumentacionit te vleresimit te riskut
 • Hartimi i planeve operative te sigurise ne kantiere (POS)
 • Hartimin e planeve te kordinimit te sikurise ne kantiere (PSK)
 • Hartimi i planeve te menaxhimit te emergjencave
 • Trajnime mbi sigurine dhe shendetin ne pune te punonjesve  

7. Hartimi dhe implementim i ISO 15189

7. Hartimi dhe implementim i ISO 17025

7. Hartimi dhe implementim i ISO 15189

7. Hartimi dhe implementim i ISO 17065

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com