AQSCERT SHPK, në kodin  e saj të   sjelljes dhe etikes  ka si qellim kryesor të bëje të njohur brenda organizmit dhe të gjitha palëve te intesuara, vlerat dhe parimet kryesore që udheheqin aktivitetin e AQSCERT. 

Ky kod ka si objektiv që të tregoje sjelljen  individuale me qellim qe të paraqitet nje  imazhi i korrektesise te organizmit  dhe prestigjin e reputacionin që eshte gjithmonë paresore ne shoqerine tone.

Gjithashtu ky kod vendoset per te ndikuar  në politikat qe zbatohen ne proceset kryesore te aktivitetit, në frymën e përmirësimit të vazhdueshëm, duke implementuar një sistem menaxhimi dhe kontrolli të brendshëm.

Një sistem i përgjithshëm i vlerave dhe parimeve është konceptuar  dhe  ndahet  me çdo punonjës, në të gjitha nivelet, në mënyrë që ne mund të themi se mbi nje sistem te tille është e bazuar gjithe  veprimtaria kompanisë.

 

Sistemi parashikon qe cdo  drejtues, punonjës ose bashkëpunëtorë i grupit, te jene vazhdimisht te vetëdijshëm për përgjegjësinë e tij   për të respektuar parimet e Kodit, në zbatimin e aktiviteteve te tij dhe faktin se kjo

kërkesë përbën një nga pjesët thelbësore te detyrave të tyre kontraktuale.

Moszbatimi i parimeve dhe  shkeljet e rregullave të Kodit të Etikës do te trajtohen si keqdashje dhe do te jenë të ndjekura nga sanksionet e miratuara nga AQSCERT, në përputhje me ligjet dhe mosmarrëveshjet kontraktuale.

Kodi është një pjesë integrale e “Modeli i organizimit, menaxhimit dhe kontrollit”

KE – AQSCERT . Pdf. [Download] 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com