Brandi Ynë

Brandi  ynë

 

  • Besojmë që një aktivitet që nuk është i suksesshem në vendin ku ai lind nuk mund te jete i suksesshem në hapesira të tjera gjeografike apo vende te tjera;
  • Ne jemi të suksesshem pasi jemi njeri prej Jush;
  • Besojme që kur ndryshimi i emertimit të biznesit behet mjeti për të qendruar në treg, do të thote që është koha për të ndryshuar edhe profesionin;
  • Në një bote që ndryshon në vazhdimesi, transformimi është e vetmja forme për të qendruar në nje hap me kohen;
  • Besojme në vlerat dhe kompetencen e personave me të cilet punon klienti yne;
  • Besojme që cilesia nuk është nje produkt i thjeshte që importohet nga një vend në nje tjeter, ajo është një vlerë që krijohet dhe persoset në vendin ku realizohet ky aktivitet dhe me personelin që realizon ate;
  • Besojme se kompetenca me e mire teknike gjendet në ato vende ku realizohet aktiviteti, pavaresisht pozicionit gjeografik, etnise apo ngjyres;
  • Besojme fort në burimet e brendshme të një kompanie kliente, besojme gjithashtu në kompetencat dhe aftesite e auditorve, intelektualeve, teknicienteve, eksperteve te vendit ku realizohet aktiviteti yne;

Zhvillimi i logos se AQSCERT është  transormuar nga shkronja “Q” e arte, e cila shprehte sherbimet mbi cilësine “QUALITY” me shenjen “√” në qender te saj në “AQScert”.

Logo jone e re perfaqeson vizionin dhe identitetin tone, dhe pershkruan aktivitetin, politiken dhe misionin e AQSCERT.

Shkronjat e para AQS perfaqesojne në pikpamjen e aktiviteit tone Mjedisin, Cilesine dhe Sigurine, si tre fusha kryesore te aktivitetit tone. Shkrimi “CERT” me mbishkrimin “ certifications & inspections” në sfond të arte, perfaqeson misionin tonë në përmiresimin e vazhdueshem te aktiviteteve .

Shenja “√” mbi shkronje “A” tregon që vlerësimet tona dhe cilësia  nga pikpamja figurative shtrihen në të gjitha fushat nga “A” deri te “Z”  në një permiresim të vazhdueshem dhe në nje cikel i cili nuk mbyllet asnjehere.

Logoja nga pikpamja gjografike shprehet edhe “Albanian Quality Services”.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com