Çertifikimet Tona

Sistemet e menaxhimit të biznesit ofrojnë organizim me mjete dhe metodologji me të cilat rregullojnë funksionimin e përgjithshëm, nderhyrjen, nëpërmjet politikave dhe pajisjeve procedurale, një trajtim i bazuar ne shpjegimin e objektivave të përmirësimit të vazhdueshëm: me fjalë të tjera, një metodë për të rilexuar efektivitetin dhe efikasitetin e proceseve të biznesit, identifikimin e problemeve dhe sugjeron përmirësim më të përshtatshëm të veprimeve. Që prej viteve ’90, përhapja e këtyre mjeteve ka qenë shumë i shpejtë, duke pasur si elementin e parë të cilësisë së kujdesit, aftësinë për të përmbushur pritjet e palëve të ndryshme. AQSCERT zë një vend të rëndësishëm në rrugën e suksesit të këtyre metodologjive në nivel kombëtar. Aplikimi për kontekste të reja operative ka sugjeruar gjithashtu futjen e modeleve sektoriale, duke zgjeruar shumëllojshmëri të konteksteve në të cilën organet e certifikimit duhet të jetë në gjendje për të vepruar. AQSCERT paraqitet në treg si subjekt autoritar dhe i referohet, në gjendje për t’iu përgjigjur të gjitha nevojave të organizatave, nëpërmjet një seri shërbimesh të integruara ndërmjet tyre. Përveç kësaj, AQSCERT ka stilin e saj të shërbimit të klientit, i cili garanton çdo organizate një person kontakti, të ditur dhe gjithmonë vë në dispozicion për të zgjidhur ndonjë shqetësim apo çështje që lidhet me rrugën e certifikimit.

SISTEMI I MAXHIMIT TE CILESISE

Standardi ndërkombëtar ISO 9001:2015 është sot referimi i njohur në nivel ndërkombëtar , për certifikimin e sistemit të manaxhimit të cilësisë të kompanive të të gjithë sektorve dhe të gjithë përmasave.  Të punosh me eficencë dhe efikacitet ka si rezultat uljen e kostos.

Aplikimi I cilësisë, të jep mundësi dhe lehtësi të prodhosh me cilësi të lartë dhe me cmime më të ulta se konkurenca.

Të manaxhosh cilësinë do të thotë të manaxhosh eficencën dhe efikacitetin e proceseve të kompanisë nëpërmjet :

 • Njohjes, manaxhimit dhe monitorimit të proceseve
 • Kapacitetit të përfshirjes së burimeve njerëzore
 • Përcaktimit të rolit të drejtuesve të lartë
 • Njohja e risqeve te kompanise

AVANTAZHET E CERTIFIKIMIT ISO 9001:2015

 • Rrit kompetivitetin, besueshmërinë dhe performancën e kompanisë në treg.
 • Është një vlerësim I njohur ndërkombëtar
 • Eliminon kontrolle të tepërta mbi produktet e kompanisë
 • Mundësi të mëdha për eksport
 • Siguron një sistem monitorimi dhe matjeje që garanton efikasitetin e kontrollit
 • Manaxhon efikasitetin e aktivitetit, duke shpërndarë detyra dhe përgjegjësi për përmirësimin e cilësisë së punës të secilit.

PSE TË CERTIFIKOSH KOMPANINË?

 • Siguron një kualifikim për kompaninë që të jep mundësi të marrësh pjesë në tendera dhe gara të cilat kanë vendosur këtë si kërkesë.
 • Ju siguron pronarëve dhe drejtuesve të kompanisë mbajtjen gjithmonë nënkontroll të aktivitetit.
 • Verifikimin e një implementimi korrekt të sistemit të manaxhimit të Kompanisë
 • Kuptimin që një përmirësim i arritur varet nga një sistem manaxhimi dhe jo nga nisma të izoluara
 • Stimulimin për një përmirësim të vazhdueshëm të kompanisë

MANAXHIMI  MJEDISOR

Manaxhimi mjedisor përfaqëson kalimin e drejtimit të kompanisë nga vetëm respektimin e ligjeve, në një manaxhim të aktivitetit përkushtuar parandalimit të ndotjes dhe të përmirësimit të ndikimeve mjedisore.

Mbrojtja e mjedisit merr për cdo kompani një rol gjithmonë e më të rëndësishëm.

Shumëllojshmëria dhe shtimi i burimeve të ndotjes, kontrolli gjithmonë e më I kujdesshëm që shtetet janë duke berë rreth temës së mjedisit dhe ashpërsimi I dënimeve për cilindo që ndot mjedisin, tregojnë që është e nevojshme që të veprohet.

OBJEKTIVAT DHE AVANTAZHET

 • Identifikimin e efekteve mjedisore dhe vlerësimin e pikave të forta dhe të dobëta të kompanisë , nga pikpamja legjislative, teknike dhe organizative;
 • Monitorimin konstant të impaktit mjedisor për të parandaluar situata negative dhe për të qënë të gatshëm për situata emergjente;

PSE TË CERTIFIKOJMË KOMPANINË SIPAS STANDARDIT ISO 14001:2015 ?

 • Përmirësimin e eficencës së proceseve prodhuese ose të sherbimeve;
 • Mbajtjen nën kontroll dhe monitorimi e zbatimit të aspekteve ligjore;
 • Përmirësim i ndikimeve mjedisore të kompanisë;
 • Plotësim i kërkesat te klientëve, enteve dhe legjislacionit;
 • Krijim i nje imazhi dhe hapesire te re per kompanine tek klientet dhe ambjentet ne te cilat ushtron aktivitetin kompania.

SISTEMIT TË MANAXHIMI I SHËNDETIT DHE SIGURISË NË PUNË

Standarti ISO 45001 është kompatibël dhe integrohet në mënyrë perfekte me standartin ISO 9001 dhe ISO 14001. ISO 45001 përfaqëson një instrument organizativ që lejon manaxhimin në mënyrë organike dhe sistematike te sigurisë në punë, duke theksuar kërkesat e mëposhtme:

 • Adoptimi i një politike për menaxhimin e sigurisë;
 • Identifikimi i rreziqeve, vlerësimi i tyre, identifikimi i metodave të kontrollit, të lidhura ngusht me rregullat ligjore ose masat e tjera;
 • Përkufizimi i programeve dhe objektivave specifike duke zbatuar logjikën e Planit-Do-Check-Act;

– përcaktimi i detyrave dhe përgjegjësive;

– trajnimi dhe përfshirja e personelit;

– modalitetet e konsultimit dhe komunikimit me punonjësit dhe palët e interesuara;

– menaxhimi i kontrolluar i dokumentacionit;

– zbatimi i procedurave për monitorimin e aktiviteteve të lidhura me rreziqet e identifikuara   të rëndësishme, duke përfshirë edhe procese të tilla si hartimin dhe mirmbatjen;

– përgatitjen e masave për të zbuluar, parandaluar dhe kontrolluar aksidentet e mundshme dhe emergjenca;

– monitorimi dhe matja e performancës të sistemit për sigurinë dhe shëndetin, si dhe për mirëmbajtjen e pajtueshmërisë ligjore;

– përcaktimi dhe zbatimi i kontrolleve sistematike (aksidentet, jo-pajtueshmërisë, veprimet korrigjuese dhe parandaluese) dhe periodike mbi mjaftueshmërinë e sistemit të menaxhimit;

– shqyrtimi i Menaxhimit dhe përmirësim të vazhdueshëm

 

QËLLIMI

Rregulli qëndron si një mjet efektiv për të plotësuar dhe racionalizuar aplikimin e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë që ju lejon:

 • Kontroll dhe ruajtje te përputhshmërisë ligjore.
 • Qasje në objektet në procedurat e financimit.
 • Pasjen e një mjeti mbështetës në marrjen e vendimeve për investime dhe ndryshimeve teknologjike.
 • Sigurimin e një mjeti për të mbrojtur pasuritë e ndërmarjeve.
 • Sigurimin e një qasjeje sistematike dhe të paracaktuar për emergjencat që rrjedhin nga lëndimet dhe aksidentet.
 • Përmirësim te marrëdhënieve dhe komunikimin me autoritetet.
 • Përmirësim te imazhit të ndërmarrjes për klientët brenda dhe jashtë.

SIGURIA E INFORMACIONIT

Në të shkuarën rëndësia e sigurisë së informacionit kishte të bënte me mbrojtjen e të dhënave kontabile dhe financiare. Sot, me globalizimin e tregjeve dhe me tregëtinë e lirë është rritur ndjeshmëria në lidhje me sigurinë e informacionit, edhe nga ana e ligjeve kombëtare. Stimuj të vecantë në manaxhimin e informacionit si “asetet për tu mbrojtur”të cilët dalin, ndër të tjera, nga faktorë të tillë si: ligjet në fuqi , pirateria industriale, ruajtja e imazhit dhe si jo më pak e rëndësishme zhvillimi I teknologjive informatike. Numri I viruseve, sulmeve dhe ndërhyrjeve me të cilat duhet të përballemi cdo ditë dëshmon rëndësinë e ruajtjes edhe të informacioneve të manaxhuara nga Sistemet Informatike (IT).

Por informacion nuk do të quhet vetëm cfarë qëndron në kompjutera. Informacionet mund të jenë në letër, në disk apo në mendjet dhe veprimet  e atyre që punojnë për Kompaninë. Informacioni është pjesë e aseteve të Kompanisë dhe si I tillë duhet të ruhet përgjatë gjithë ciklit të jetës së Saj.

CILAT JANË AVANTAZHET PËR KOMPANINË?

 • forcon bashkëveprimin e sigurisë së informacionit dhe rrit besimin e Partnerëve të saj të biznesit;
 • integron sigurinë e informacionit dhe të sistemeve në strategjinë globale të manaxhimit të rriskut të Kompanisë;
 • përmbush kërkesat e palëve të interesuara (Aksionerëve, Ligjvënësve, Klientëve, Stafit të Adminstratës dhe Komunitetit), dëshmon përballimin dhe manaxhimin e rriskut, duke garantuar qëndrueshmërinë e biznesit;
 • reduktimin e aksidenteve që përfshijnë përgjegjësitë ligjore dhe kontraktuale;
 • përmirëson marrëdhëniet me Administratën Publike;
 • siguron mbrojtje të sekreteve tregëtare dhe të njohurive teknike të kompanisë.

PËRSE AQSCERT

 • Akreditimi: AQSCERT është I njohur si një organizëm certifikimi nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit. Leadership: AQSCERT është lider në tregun kombëtar. Çelësi I suksesit tonë është një bashkëpunim I ngushtë me Klientët tanë, I përqëndruar në një  objektiv të përbashkët për zhvillimin e Kompanisë së tyre.
 • Aftësitë: forca e AQSCERT nuk qëndron vetëm në praninë në cdo vend të botës, por edhe në njohuritë e integruara të auditorëve tanë të pregatitur dhe kompetent. AQSCERT mundëson një audit të integruar për certifikimin e një game të gjërë të standarteve më të njohura, duke siguruar koherencë, optimizim dhe efikasitet.

SISTEMIT TË MANAXHIMI I SHËNDETIT DHE SIGURISË NË PUNË

Standarti ISO 45001 është kompatibël dhe integrohet në mënyrë perfekte me standartin ISO 9001 dhe ISO 14001. ISO 45001 përfaqëson një instrument organizativ që lejon manaxhimin në mënyrë organike dhe sistematike te sigurisë në punë, duke theksuar kërkesat e mëposhtme:

 • Adoptimi i një politike për menaxhimin e sigurisë;
 • Identifikimi i rreziqeve, vlerësimi i tyre, identifikimi i metodave të kontrollit, të lidhura ngusht me rregullat ligjore ose masat e tjera;
 • Përkufizimi i programeve dhe objektivave specifike duke zbatuar logjikën e Planit-Do-Check-Act;

– përcaktimi i detyrave dhe përgjegjësive;

– trajnimi dhe përfshirja e personelit;

– modalitetet e konsultimit dhe komunikimit me punonjësit dhe palët e interesuara;

– menaxhimi i kontrolluar i dokumentacionit;

– zbatimi i procedurave për monitorimin e aktiviteteve të lidhura me rreziqet e identifikuara   të rëndësishme, duke përfshirë edhe procese të tilla si hartimin dhe mirmbatjen;

– përgatitjen e masave për të zbuluar, parandaluar dhe kontrolluar aksidentet e mundshme dhe emergjenca;

– monitorimi dhe matja e performancës të sistemit për sigurinë dhe shëndetin, si dhe për mirëmbajtjen e pajtueshmërisë ligjore;

– përcaktimi dhe zbatimi i kontrolleve sistematike (aksidentet, jo-pajtueshmërisë, veprimet korrigjuese dhe parandaluese) dhe periodike mbi mjaftueshmërinë e sistemit të menaxhimit;

– shqyrtimi i Menaxhimit dhe përmirësim të vazhdueshëm

 

QËLLIMI

Rregulli qëndron si një mjet efektiv për të plotësuar dhe racionalizuar aplikimin e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë që ju lejon:

 • Kontroll dhe ruajtje te përputhshmërisë ligjore.
 • Qasje në objektet në procedurat e financimit.
 • Pasjen e një mjeti mbështetës në marrjen e vendimeve për investime dhe ndryshimeve teknologjike.
 • Sigurimin e një mjeti për të mbrojtur pasuritë e ndërmarjeve.
 • Sigurimin e një qasjeje sistematike dhe të paracaktuar për emergjencat që rrjedhin nga lëndimet dhe aksidentet.
 • Përmirësim te marrëdhënieve dhe komunikimin me autoritetet.
 • Përmirësim te imazhit të ndërmarrjes për klientët brenda dhe jashtë.

RREGULLORE EMAS (CE / 1221 / 2009)

 Që nga thellimi I saj, parimet udhëzuese të Bashkimit Europian janë drejtuar në përmirësimin dhe ruajtjen e cilësisë së jetës së qytetarëve: në këtë drejtim, Rregullorja EMAS i lëshuar nga Këshilli I BE-së, megjithëse me shumë pika të përbashkëta operative në rrugën mbi menaxhimin e mjedisit ISO , e ka origjinën e vet në të njëjtin Traktat themelues të Bashkimit Europian (Traktati I Maastricht, Paragrafi 1, Art. 175).

Në vecanti, programi “Drejt Qëndrueshmërisë”, paraqitet nga Komisioni Evropian, me miratim në 01/02/1993, e cila nënvizon rolin dhe përgjegjësitë e organizmave individuale për të forcuar ekonominë dhe mbrojtjen e mjedisit në të gjithë komunitetin.

CFARE ESHTE EMAS ?

Rregullorja EMAS CE/1221/2009 – EKO – Menaxhimi dhe Sistemi I Auditimit – përshkruan një sistem menaxhimi me karakter vullnetar për organizmat public dhe private që dëshirojnë të angazhohen për të vlerësuar dhe përmirësuar performancën e tyre mjedisore. Kjo rregullore përfshin një process të mbledhjes së të dhënave mjedisore të verifikuara apo një komunikim të jashtëm të quajtur Deklarata Mjedisore. Procesi lejon, në fund të saj, regjistrimin subjektiv të verifikuar nga një Autoritet Kombëtar, në një regjistër të organizmave të përditësuar EMAS të nivelit evropian.

CILAT JANE AKTIVITETET QE NJE ORGANIZEM SYNON TE APLIKOJE PER REGJISTRIM SIPAS EMAS ?

 • Kryeja e një analize të plotë të mjedisit duke ekzaminuar ndikimet mjedisore të aktiviteteve të kryera
 • Të miratojë një Menaxhim të Sistemi të Mjedisit ISO 14001 për të arritur politikën Mjedisore të Organizmit dhe për të arritur qëllimet e përmirësimit të vendosur
 • Marrja e një serie auditimesh mjedisore në mënyrë sistematike dhe të dokumentuar për vlerësimin periodic dhe performancën objective të organizmit
 • Publikim I informacionit në një Deklaratë Mjedisore (DA), sa më I qartë, transparent dhe gjithëpërfshirës.

Organizmat që dëshirojnë të futen në EMAS duhet të demostrojnë që:

 • Efikasiteti, angazhimi e përmirësimi performancës mjedisore dhe sigurim I provave të përputhshmërisë me legjislavionin mjedisor në fuqi
 • Transparenca, vënia në dispozicion e politikave të saj, objektivat dhe programet që lidhen me përmirësimin e mjedisit, sistemit të menaxhimit dhe përmbledhje e të dhënave përkatëse për performancën mjedisore duke mundësuar një dialog të hapur me të gjitha palët e interesuara
 • Vërtetësi e informacionit të dhënë, duke vërtetuar nga një verifikues të pavarur akreditimit dhe regjistrimit me organizmin kompetent kombëtar.

METODOLOGJIA JONE

Auditimet sigurojnë faza të dallueshme:

 • Inspektim fillestar
 • Shqyrtim dokumenti të Deklaratës Mjedisore
 • Verifikim I konfirmimit të Deklaratës Mjedisore

Pas përgatitjes së deklaratës mjedisore, aplikanti do I paraqesë autoritetit kompetent të vendit, aplikim për regjistim EMAS. Me anë të rregjistrimit, organizmi merr një numër që identifikon në regjistrin Europian dhe ka të drejtë të përdorë logon EMAS në komunikimet e tyre, element në sigurimin e një vëmendje të planifikuar dhe sistematike për cështjet e mjedisit.

SIGURI E TRAFIKUT RRUGOR (RTS)

Standardi I Menaxhimit të Sistemit të Sigurisë së Trafikur Rrugor (RTS) ISO 39001:2012 është standard për Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë Rrugore.

Standardi ndërhyn në Menaxhimin e Sigurisë së Transportit Rrugor përmes një politike të duhur, zhvillimin e objektivave dhe nje informacioni të efektshëm dhe të komunikimit. Mund të përmirësojë sigurinë rrugore dhe të ulë normen e aksidenteve dhe vdekshmërisë.

Standardi është një mjet I dobishëm për të ndihmuar kompanitë dhe organizatat për të përmirësuar jo vetëm sigurinë e punëtorëve (me rrezik të madh kur ata janë në rrugë) por edhe të të gjithë përdorusve të tjerë të rrugës. Standardi mund të integrohet me standarded ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015.

KUJT I ADRESOHET

 • Ndërmarrjeve dhe operatorëve privatë të transportit public
 • Kompanive me zyra / sektori: logjistikë, me qera, magazinave
 • Prodhuesit dhe shitësit e makinerive për trajtimin dhe magazinimin e pajisjeve
 • Prodhuesit dhe shitësit e paletave dhe pajisjeve të paketimit (paketimi)
 • Prodhuesit dhe shitësist e pajisjeve për identifikimin dhe gjurmimin e produkteve
 • Shitje e automjeteve komerciale dhe industrial, rimorkio, pajisje të sigurisë, zyrave të mëdha
 • Kompani inxhinierike civile, transportit dhe logjistikës
 • Ministritë, rajonet, krahinat dhe komunat
 • Asistencë emergjent mjekësor dhe kujdesi

CFARE DUHET TE BENI ?

Organizatat që vendosin për të zbatuar Sistemin e Menaxhimit ISO 39001:2012 duhet të fokusohen në qëllimet e tyre brenda RTS (Siguria e Trafikut Rrugor) të menaxhojë dhe planifikojë aktivitetet e lidhura me të. Rruga e certifikimit, sipas standardeve ISO, përfshin hapa rregulluese të ndryshme të metodologjisë Plan-Check-List (planifikim-zbatim-verifikim-akt).

Organizata do të vlerësojë ndërveprimet e proceseve të saj me sistemin e transportit dhe sigurisë rrugore, kontroll I nivelit të ekspozimit ndaj rrezikut dhe marrja e masave për të vogëluar mundësitë e krijimit të trafikut të shkaktuar nga aksidente.

NË VECANTI ORGANIZATA DUHET TË:

 • Identifikonë rolin e tyre në sistemin e qarkullimit rrugor
 • Identifikim I procesece, aktiviteteve që lidhen dhe me funksionet e Organizatës që mund të kenë ndikim në sigurinë e komunikacionit rrugor.
 • Të përcaktojë sekuencën dhe ndërveprimin e proceseve, aktiviteteve dhe funksioneve
 • Të përcaktojë palët e interesuara që kanë lidhje me Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë Rrugore
 • Të përcaktojë kërkesat e palëve të interesuara dhe kërkesat përkatëse ligjore dhe tiper të tjera që duhen të plotësohen lidhur me sigurinë rrugore

PËRFITIMET:

 • Reduktim I numrit të aksidenteve të mundshëm
 • Reduktim I lejeve shëndetësore
 • Reduktim I risqeve nga neglizhenca e kërkesave ligjore
 • Reduktim I shpenzimeve për riparimin e automjeteve
 • Reduktim I shkaqeve të sigurimit
 • Përmirësim I kredencialeve për përgjegjësin social
 • Përfitimet për organizmin në tendera

AQSCERT është në gjendje të lëshojë Certifikim ISO 39001:2012 në organizata që dëshirojnë të kontribuojnë në mënyrë aktive me standarde të tilla për të parandaluar dhe për të zvogëluar rreziqet e aksidenteve rrugore.

PAJISJET MJEKËSORE – SISTEMI I MANAXHIMIT TË CILËSISË

Direktivat Europiane 93/42/CEE rregullon pajisjet mjekësore që përfshijnë një gamë të gjërë të substancave dhe produkteve: do të nënkuptohen si pajisje mjekësore cdo instrument, aparaturë, impjant, substancë ose produkt, të cilët përdoren vecmas ose të kombinuara, përfshirë edhe software informatike të përdorur për funksionimin korrekt, të destinuar nga prodhuesit që të përdoren tek njerëzit me qëllim:
• diagnostifikimin, parandalimin, kontrollet, terapitë ose zbutjen e një sëmundje;
• diagnostifikimin, parandalimin, kontrollet, terapitë ,zbutjen ose kompesimin e një plage ose të një  handikapi;
• studimin, zëvëndësimin ose ndryshimin e anatomisë ose të një procesi fiziologjik;
• në krijimin e ngjizjes produktet të cilat nuk e arrijnë veprimin kryesor, në ose mbi trupin e njeriut, me mjetet farmakologjike, imunologjike apo metabolike por me ndërhyrjen e këtyre produkteve mund të arrihet funksionimi I tyre.

ZGJIDHJA
Standarti specifikon kërkesat për një sistem manaxhimi të cilësisë në rastet në të cilat një Kompani duhet të demostrojë aftësitë e saj për të siguruar pajisje mjekësore dhe shërbimet që lidhen me to, të cilat plotësojnë kërkesat e konsumatorëve dhe përmbushin kërkesat ligjore në lidhje me pajisjet mjekësore dhe shërbimet që lidhen me to.

 PSE AQSCERT CERT?

 • Kompetenca Teknike: Forca e AQSCERT është kompetenca e integruar e auditorve tanë të pregatitur dhe competent
 • Akreditimet: AQSCERT vepron si një organizëm i akredituar për ISO 13485.
 • Celesi i suksesit është bashkpunimi i ngushtë me klientët tanë,

duke synyar objektivin e përbashkët, zhvillimin e kompanisë

PRODUKTET E PERFSHIRA

Të gjitha kërkesat janë specifike për Komapnitë që ofrojnë pajisjet mjekësore, pa kufizim për sa I përket llojit dhe madhësisë së organizatës.

Në përgjithësi, ligji përfshin të gjitha rregulloret në lidhje me:

 • pajisjet mjekësore active dhe transplatuese;
 • pajisje mjekësore active (mundësuar nga cdo burim energjie);
 • të gjitha njoftimet që kompanitë furnizuese duhet tu ofrojnë përdoruesve në lidhje me përdorimin, modifikimi dhe asgjesimin. seksioni përfshin edhe ankesat e konsumatorëve: komunikim me shkrim, komunikim me gojë ose elektronik që raportojnë defektet në përdorim, në siguri dhe në kohëzgjatjen e produkti;
 •  pajisjet mjekësore transplatuese (të cilat mbahen të paktën 30 ditë pas ndërhyrjes);
 • etiketat: të shkruara, të vizatuara apo grafikë të fiksuar mbi pajisjet mjekësore ose që i bashkëngjiten pajisjes.
 • pajisje mjekësore (në kuptim më të përgjithshëm ku përfshihen edhe software);
 • pajisje sterile.

REDUKTIM I KOSTOVE TE ENERGJISE

Rritja drejt një menaxhimi më efikas të energjisë ka cuar në vendosjen e standardeve të shumta ndërkombëtare dhe ndërkombëtare. Kursimi I energjisë është një factor thelbësor që synojnë rritje të qëndrueshmërisë së aktiviteteve: “Ruajtje e energjisë për të reduktuar emëtimet e  CO2” është mesazhi themelor në luftën kundër ngrohjes globale.

ZGJIDHJE

Sistemet e Menaxhimit të Energjisë ofrojnë një përcaktim të monitorimit të sistemit dhe reduktimin e konsumit të energjisë në cdo lloj biznesi, që I referohet standardid që është certifikuar ISO 50001. Bazuar në ciklin e Planit Check-list (plan-ekzekutimi-kontrolli-permiresim), ISO 50001 krijon një sërë kërkesash për zbatimin e politikave energjetike, me objektiva konkrete, sipas miratimit të kërkesave për të reduktuar dhe kontrolluar konsumin e energjisë, verifikimin e planit të kursimeve dhe përmirësimin në baza të vazhdueshme.

Standardi ISO 50001 siguron udhëzimet e nevojshme në përputhje me kërkesat e reduktimit dhe emëtimeve të CO2: bazuar në pajtueshmërine rregullative, ajo ka një strukturë të ngjashme me ISO 14001 e mund të integrohet lehtësisht me sistemet e menaxhimit të cilësisë, sigurisë dhe mjedisit që mund të jenë tashmë të pranishëm në kompani.

ISO 50001 mundëson kompanitë për të përmbushur kërkesat e përcaktuara nga standardi, duke kontribuar gjerësisht për uljen e konsumit të energjisë, si dhe kosto më të ulët,  duke rezultuar në rritje të përftimit dhe marrjes së një avantazhi të rëndësishëm konkurues.  Certifikata është e vlefshme për tre vjet, subject I auditimeve të mbikqyrjes. Me skadimin e certifikimit tre – vjecar mund të rinovohet.

 OBJEKTIVAT DHE PËRFITIMET:

 • Ulje e kostove ( të menaxhimit, të energjisë, lëndëve të para) dhe furnizimit me energji apo shërbimeve që lidhen me përdorimin e njëjtë
 • Kufizim I ndikimit të mjedisit
 • Përdorim I objekteve me konsumin e energjisë të lartë më efikase
 • Rritje e transparencës dhe lehtësimin e komunikimit në menaxhimin e burimeve energjetike
 • Mbështetje e praktikave më të mira në menaxhimin e energjisë dhe inkurajim I sjelljeve të mira
 • Promovim I efikasitetit më të madh energjetik në gjithë zinxhirin e furnizimit përmes udhëzimeve më të përshtatshme
 • Optimizim I menaxhimit të energjisë në projekte për të ulur emëtimet e gazit në serra
 • Përcaktim I roleve dhe përgjegjësive, me identifikimin e një ekipi të vecantë të menaxhimit të energjisë
 • Kontroll më I madh I emisioneve, vecanërist në atmosferë (gazeve të efektit serrë), direkte dhe indirekte
 • Aftësi më të madhe për të kënaqur kërkesat ligjore në lidhje me aspektet e përmendura më sipër
 • Lehtësim I integrimit me sisteme të tjera të menaxhimit ekzistues

PSE AQSCERT ?

 • AQSCERT njihet si një trup certifikues I Akredituar
 • Kompetenca: Forca e AQSCERT nuk është vetëm prania në cdo pjesë të botës, por edhe aftësi e integruar e ekipit tone të auditorëve të përgatitur dhe kompetent.

AQSCERT lejon integrimin e auditimeve për certifikim të një game të gjerë të standardeve të njohura, duke siguruar konsistencën, optimizimin dhe efikasitetin.

CERTIFIKIM I PROJEKTUAR NGA SHITESIT PER FURNIZUESIT E TYRE

 Zinxhirët e furnizimit dhe rrjetet shpërndarëse gjithnjë e më komplekse kanë itensifikuar kërkesën për garancinë në cilësinë e ushqimit, sigurinë nga konsumatorët dhe autoriteteve. Në përgjigje të kësaj kërkese kompania e madhe e shpërndarjes ka promovuar standardet ndërkombëtare të higjenës dhe cilësisë, aplikim I kërkuar nga furnizuesit e saj. Nëpërmjet këtyre skemave, ju mund të monitoroni dhe verifikoni metodat e punës dhe përputhje me kërkesat e higjenës në të gjithë zinxhirin e furnizimit, duke garantuar sigurinë e ushqimit dhe menaxhimin e menjëhershëm të rrezikut, në qoftë se verifikohet një problem. Jo vetëm furnizuesit, por edhe prodhuesit e lëndëve të para dhe transportuesit janë të përfshirë në këtë sfidë. Kompania që dëshiron të dalë në tregun ndërkombëtar nuk munt ë mosrespektojë miratimin e këtyre standardeve.

 ZGJIDHJE

Standarded BRC dhe IFS janë skema ndërkombëtare në mënyrë të harmornizuar, përballë parimeve të përbashkëta, standarde të ndryshme miratohen nga kompanitë e mëdha të pakicës Europiane. Standardi BRC – British Retailer Consortium –  është realizuar në Angli, ku ai është institucionalizuar, IFS – Standardi Ndërkombëtar I Ushqimit – është një instrument ekuivalent I lëshuar nga emrat më të rëndësishëm të Shpërndarjes së kompanive të pakicës gjermane, fringe, italiane. Të dy standarded kërkojnë vërtetim të auditimit nga ana e organizmave të Palës së Tretë. Në fakt, sot, me botimet e tyre të fundit, të dy standarded janë në një linjë, duke lehtësuar auditimin e përbashkët të certifikimit.

CILAT JANE PERFITIMET KRYESORE TE STANDARDEVE TE BRC / IFS ?

 • Akses në tregjet e synuara në shumicën e vendeve evropiane
 • Marrëdhënie e fortë me furnizuesit
 • Transparencë më të madhe dhe rritje e besimit të konsumatorëve
 • Thjeshtim I prodhimit
 • Kontroll I proceseve të brendshme dhe minimizim I rrezikut
 • Demostrim I strategjive parandaluese për sigurinë ushqimore

METODOLOGJIA

Fazat kryesore të procesit të certifikimit përfshijnë:

 • Përkufizim I qëllimit të certifikimit
 • Verifikim paraprak (sipas kërkesës) : analizën e mangësive dhe vlerësimin e përputhshmërisë aktuale të organizmave sipas kërkesave
 • Verifikim I certifikimit ( audit I certifikimit ), e cila ka si rezultat përfundimtar lëshimin e certifikatës.
 • Sondazhet rinovuese ( në thelb bjetor ) që synojnë kontrollin e përmirësimit të vazhdueshëm

Kompania dorëzon në fund një raport të qartë dhe të plotë, duke lejuar përmirësim të performancës në mënyrë të vazhdueshme në fushën e menaxhimit të sigurisë ushqimore.

Rezultatet e kontrolleve të certifikimit përdoren si dokumentacion në mënyrë që të afrojnë shitësit e mëdha me furnizuesit.

CILAT JANË DALLIMET KRYESORE NDËRMJET BRC DHE IFS?

Të dyja standarded janë hartuar për të kontrolluar praktikat e furnizuesit e shitjes me pakicë. Për këtë arsye ata kanë të njëjtin qëllim, por rruga për të arritur këtë është pak më ndryshe. Parimet kyc janë të ngjashme ( HACCP, Sistemi I Cilësisë, kushte paraprake, menaxhim I ambientit të punës dhe personelit, kontroll I produktit dhe I procesit ), por metoda për përcaktimin e konformiteteve është vendosur në një mënyrë ndryshe. IFS përdor një sistem vlerësimi të rezultatit me përqindje, BRC arsyeton në aspektet e konformitetit (A,B,C).

INTEGRIMI I SISTEMEVE TE MENAXHIMIT BS PAS 99:2012

 Integrimi I sistemeve të menaxhimit lejon racionalizimin dhe efikasitetin në përdorimin e burimeve dhe në menaxhimin më të mirë të rrezikut organizativ. PAS 99 është standardi teknik I lëshuar nga British Standard, objektivi I të cilit është të ndihmojë bizneset që kanë të paktën dy sisteme – dhe ndoshta dy certifikata – për të integruar menaxhimin.

PAS 99 është standarti i parë në botë specific për kërkesat e Sistemeve të Menaxhimit të Integruar të bazuar në gjashtë kërkesa të përbashkëta të guidës ISO 72 (Standardi për shkrimin e standardeve për sistemet e menaxhimit). Në përgjigje të kërkesave së tregut për të renditur proceset e biznesit dhe procedurat ne kemi zhvilluar një strukturë gjithëpërfshirëse që ju mundëson bizneseve të realizojnë veprime më efektive.

KUJT I DREJTOHET ?

Menaxhimi I integruar është I përshtatshëm për të gjitha kompanitë, pavarësisht nga madhësia apo sektori, që duan të integrojnë dy ose më shumë sisteme të menaxhimit në një sistem të bashkuar që përfshin dokumentacionin, politikat, procedurat dhe proceset në mënyrë gjithëpërfshirëse.

Standarde të përdorura me PAS 99.

Një sistem tipik I menaxhimit të integruar mund të përfshijë:

 • ISO 9001 Menaxhimin e Cilësisë
 • ISO 14001 Menaxhimin e Mjedisit
 • OHSAS 18001 Menaxhimin e Shëndetit dhe Sigurisë në punë
 • ISO / IEC 27001 Menaxhimin e Sigurisë së Informacionit
 • ISO 22000 Menaxhimin e Sigurisë dhe Higjenës së Ushqimit
 • ISO / IEC 20000 Menaxhimin e Shërbimeve të Menaxhimit të IT

Lista nuk është e plotë dhe gama e standardeve përfshirë në sistemin e menaxhimit të integruar mund të ndryshojë.

PSE AQSCERT ?

 • AQSCERT njihet si një trup certifikues
 • Leadership: Celësi I suksesit tonë është bashkëpunimi I ngushtë me Klientin, duke u fokusuar në objektivin e përbashkët të zhvillimit të Kompanisë tuaj,
 • Kompetenca: Forca e AQSCERT nuk është vetëm prania në cdo pjesë të botës, por edhe aftësitë e integruara të ekipit tonë të auditorëve të përgatitur dhe kompetent.

AQSCERT mundëson integrimin e auditimeve për certifikim përballë një game të gjerë të standardeve të njohura, duke siguruar konsistencën, optimizimin dhe efikasitetin.

MANAXHIMIT TË SIGURISË USHQIMORE

Standardi ndërkombëtar ISO 22000:2018, përcakton kërkesat për projektimin dhe aplikimin e sistemit të manaxhimit të sigurisë ushqimore në kompani të sektorit agroushqimor.

Ky standard konfirmon vlerën e parimeve të Codex Alimentarius për zhvillimin e sistemit HACCP dhe krijon një element lidhjeje ndërmjet sistemeve të manaxhimit të cilësisë sipas ISO 9001;2015 dhe sistemit të autokontrollit të kompanisë.

Ky standard u intereson si kompanive të zinxhirit agroushqimor si dhe atyre që indirekt përfshihen në këtë zinxhir (psh, prodhues të paketimeve, ndërmarrje pastrimi etj.)

SEKTORET KRYESOR NË TË CILAT HYJNË KOMPANITË OBJEKT CERTIFIKIMI JANË;

 • –  Prodhime primare shtazore
  –  Prodhime primare vegjetale
  –  Produkte me origjinë shtazore deperibili
  –  Produkte me origjinë vegjetale deperibili
  –  Produkte të destinuara për ushqim kafshësh
  –  Produkte ushqimore me konservim të gjatë
  –  Ristorante dhe shpërndarje
 • –  Shërbime
  –  Prodhues të veglave dhe pajisjeve
  –  Produkte kimike dhe biokimike
  –  Prodhukte për amballazhim

AVANTAZHET E ISO 22000:2018

Me certifikimin ISO 22000:2018 kompania ka mundësinë të :

Planifikojë, implementojë, të bëjë operative, mirëmbajë dhe të përditësojë një sistem për manaxhimin e sigurisë ushqimore, të orientura në prodhimin dhe tregtimin e produkteve të sigurta për konsumatorin;
Garanton konformitetin me kërkesat dhe legjislacionin e aplikuar për sigurinë ushqimore;
Komunikon në mënyrë efikase aspektet e cilësisë ushqimore tek fornitorët, klientet dhe palët interesuara të zinxhirit agroushqimor.

ISO 22301:2019

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com