Testime mjedisore

Laboratoret AQSCERT,  sektori i kimise mjedisore realizon testime te parametrave fiziko kimike te mostrave mjedisore. Kompetenca teknike dhe eksperienca e specialisteve te laboratorit, e bejne laboratorin nje referim per monitorimin e parametrave mjedisore.  Aktiviteti I testimeve ne laboratorin AQSCERT perfshin te gjitha proceset qe nga marrja e mostres deri ne dorezimin e rezultateve duke perfshire sipas kerkeses se klientit edhe interpretime  mbi rezultatet.

Laboratori operon ne perputhje me kerkesat e standardit ISO/IEC 17025

UJË

Lloji i mostrës:

 • Ujërat e shkarkimeve civile dhe industriale
 • Uji i destinuar për konsum njerëzor
 • Ujërat nëntokësore
 • Ujrat e Puseve dhe ujërat sipërfaqësore (detet, lumenjtë, liqenet dhe burimet ujore)
 • Ujë i proceseve (dializë, pishinë)
 • Ujë për ujitje

Lloji i testimit:

Parametrat fiziko-kimik (Turbiditet; Temperature; Percjellshmeria Elektrike; pH; Aciditet; Alkalinitet; Klorure; Fortesia; Kalcium; Magnez; Oksigjen I tretur; Nevoja Kimike per Oksigjen; Nevoja Biokimike per Oksigjen);

Metalet e renda ( Zn; Cu; Pb; Al; Fe; Sn; As; Hg; Cd);

Komponimet Organike (N-total; VOC; PVC; SOC; DEHP; pesticidet);

Komponimet Inorganike (Nitratet; Nitritet; Ammonium; Sulfatet; Fosfatet; P-total; H2S.

AJËR

 • Pluhurat
 • Komponimeve organike të paqëndrueshme
 • Karboni organik total
 • Mikro-ndotës inorganik (metale, acide inorganike, amoniak…)
 • Mikro-ndotës organikë (PAH, PCB, dioksina…)
 • Produktet e djegies me instrumente në vend (NOx, SO2, COx, O2)

ZHURMAT

 • Zhurma ne ambjentet e punes
 • Zhurma ne mjedis

MBETJET

 • Marrja e mostrave të mbetjeve të ngurta të lëngshme dhe me baltë në përputhje me standardin UNI 10802
 • Analiza e Karakterizimit dhe Klasifikimit të mbetjeve për qëllime depozitimi në landfille, impiante trajtimi dhe/ose rikuperimi me atribut të fazave të rrezikut
 • Analiza e lendeve te para dhe sekondare

BUJQESORE

 • Analiza e tokës bujqësore, plehrat, karakterizimi i plehrave biologjike.
 • Kërkimi  për herbicide, pesticide, pesticide, fungicide
 • Kërkimi për mbetje pesticidesh në lëndët e para