ANALIZA MJEDISORE

Analiza fiziko-kimike mjedisore

Monitorimi i mjedisit është një proces kompleks që përfshin vëzhgimin, matjen dhe mbledhjen e të dhënave në lidhje me një mjedis të caktuar për të zbuluar ndryshimet në të. Objektivi është të verifikohet ndikimi aktual i një aktiviteti apo vepre në ndërtim dhe të sigurohet administrimi korrekt i çdo problemi në lidhje me mjedisin që mund të lindë gjatë fazave të ndryshme të aktivittit.

Planet e Monitorimit të Mjedisit (PMM) janë plane që synojnë verifikimin e pajtueshmërisë me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara nga autoritetet lokale mjedisore. Falë monitorimit të saktë mjedisor, është e mundur të matet eksperimentalisht ndikimi mjedisor i një projekti, përgjithësisht i një impianti industrial ose i një vepre të madhe publike.

AQSCERT shpk, me ane te laboratorve te saj te akredituara sipas standardit nderkombetar ISO 17025:2017, realizon analiza fiziko-kimike,  fiziko-mekanike dhe mikrobiologjike.  Departamenti i analizave mjedisore , realizon analiza te treguesve fiziko-kimike mbi mostrat, uje, ajer, zhurma ne ambjente te punes dhe ne mjedise te hapura, ne mbetjet dhe ne  tokat bujqesore.

Kompetenca teknike dhe eksperienca e specialisteve te laboratorit, e bejne laboratorin nje referim per monitorimin e parametrave mjedisore.  Aktiviteti I testimeve ne laboratorin AQSCERT perfshin te gjitha proceset qe nga marrja e mostres deri ne dorezimin e rezultateve duke perfshire sipas kerkeses se klientit edhe interpretime  mbi rezultatet.

Laboratori operon ne perputhje me kerkesat e standardit ISO/IEC 17025.

Laboratorët e AQSCERT  verifikojnë cilësinë e rezultateve të tyre nëpërmjet pjesëmarrjes në qarqet ndërlaboratorike të organizuara nga organe përgjegjëse si QS, Fapas. Së fundi, laboratorët e AQSCERT  vënë në dispozicion, për të gjithë sektorët, një strukturë asistence tenie për të plotësuar nevojat e tyre, duke i mbështetur në interpretimin e rezultateve, duke i informuar në rast mospërputhjeje.

1. Testimet mjedisore ->

  • Ujë
  • Ajër
  • Zhurmat
  • Mbetje
  • Bujqësore
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com