Trajnime Për Sigurinë Në Punë

SKEDA E TRAJNIMIT – NDIHMA E SHPEJTE GRUPI B-C

 

PJESMARRES Punëdhënësve të kompanive të cilët kanë në organikën e tyre deri në 5 punonjës, përgjegjësve të shërbimit të Parandalimit dhe Mbrojtjes, punonjësve të ngarkuar në procesin e ndihmës së parë dhe të ndërhyrjeve ndaj emergjencave në kompanitë që nuk kanë strukturë të përhershme mjekësore.
 

 

 

 

PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Gatishmeri nësistemin e ndihmës së parë.Njohja e një emergjence shëndetësore.Zbatimi I ndërhyrjeve të ndihmës së parë.Njohja e rreziqeve specifike në aktivitetin që zhvillon kompania.Përfitimi I njohurive të përgjithshme mbi traumat në mjedisiet e punës.Përfitimi I njohurive të përgjithshme mbi patologjitë në mjedisiet e punës.

Përfitimi I aftësive në ndërhyrjet praktike.

KOHEZGJATJA 12 ore
 

 

RREGJISTRIMI

SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301

[email protected]

[email protected]

METODA E TRAJNIMIT Në salle

TRAJNIMI PËR PUNONJESIT QË PUNOJNE E PIRUNJEVE NGRITES

PJESMARRES Punonjesit qe drejtojne dhe perdorin pirunjet ngrites dhe vetelevizes me timon (pirunjet vetelevizes me krahe teleskopik, qe lejojne pamjen) .
 

 

 

 

PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Moduli juridik – rregullore (1 ore)

Prezantimi I kursit. Rregulloret e përgjithshme në fushën e higjenës dhe sigurisë në punë duke u referuar legjislacionit në fuqi në sektorin e përdorimit të paisjeve të punës. Përgjegjësia e operatorëve.

Moduli teknik – rregulloret ( 7 ore)

Tipologjia dhe karakteristikat  llojeve të mjeteve për transport të brendshëm: nga pirunjet e transportit manual ( shtyrja me dorë) tek pirunjët ngritës përpara me kundrapeshë.

Rreziqet kryesore që lidhen me përdorimin e pirunjeve  vetëlëvizësë : renja e ngarkeses.rreshqitjet, permbysjae pirurit, ndikimi i njerëzve me peshë ose me pjesët e lëvizshme të kamionit, rreziqet për mjedisin (pengesa, linjat e energjisë, etj.), rreziqet e lidhura me përdorinin e disa llojeve te energjisë (elektrike, hidraulike, etj). Njohuri themelore fizike: bazat për vlerësimin e ngarkesave të trajtuara, kushtet e ekuilibrit të një trupi. Stabiliteti ( koncepti qendres se gravitetit te ngarkeses dhe leves se shkalles se pare). Linjat e permbysjes se pirurit. Stabilitet statik dhe dinamik dhe influencimi i levizjes se pirurit dhe mjedisit  të puneës ( forcat e inercisë). Kapacitetit i ngritjes së pirurit. Tekonologjia e pirunjëve vetëlevizës: terminologjia, karakteristikat e përgjithshme dhe komponentëve kryesore. Mekanizmat, karakteristikat e tyre, funksionimi dhe parimet e funksionimit.

Komponentët kryesorë: piruri dhe / ose paisje per kapjen ( paisje shtese, etj). Stadet e ngritjes (grada e parë – e dytë- e tretë – e katër, etj.). Vendi i guides me pershkrimin e sedileve, paisjeve komanduese ( levat, pedalet, kolona drejtuese dhe timoni, frenat për stacionin e duhur të ngarkesës, kalimet e përgjithshme me celës, kalimet në rast emergjente), paisjet e sinjalistikës ( bori, sensoret, dritat, serena), dhe të kontrollit (mjetet dhe treguesit e funksionimit). Frenat ( frenat e ndalesës se ngarkesës dhe të mjetit). Rrotullat dhe tipet e gomave : diferencimet e llojeve të ndryshme tëpërdorimit, rrotullat drejtuese dhe motorike. Burimet e energjisë ( bateri të mekanizmit apo motorë me djegje të brëndshme). Një kundrapeshues.

Sistemet e rikarikimit të baterive: pjesët e sigurisë përsa i përket përdorimit edhe në ambjentë të hapura. Paisjet e komandimit dhe sigurisë: identifikimi i paisjeve te sigurisë së komandës dhe funksionimi I tyre. Sistemet e mbrojtjes active dhe passive. Kushtet e ekuilibrit: faktorët dhe elementët që ndikojnë në stabilitet. Kapaciteti (formal/aktual). Ilustrimi dhe leximi I targave, tabelave apo diagramave  nominale dhe efektive. Ndikimi i kushteve të përdorimit mbi karakteristikat formale të sjelljeve. Aparati për të drejtuar (treguesit e ngarkesës dhe tregues të tjerë, etj.) Verifikimet dhe mirëmbajtja: kontrolle të përditshme dhe periodike (statusi I përgjithshëm dhe provë, shtylla, pajisjet, vendi i guidës, frenat, gomat, bateriapo motor, pajisjet e sigurisë). Ilustrim për rëndësinë e përdorimit të saktë të operimit dhe të mirëmbajtjes manualeve të furnizuara me karrocë. Metodat e përdorimit të sigurtë të pirunjëve vetëlëvizës: Procedurat e lëvizjes. Sinjalistika e sigurisë në vendet e punës. Procedura të sigurisë gjatë lëvizjes dhe “parkimi” i mjetit. Rrugët: pengesat, rrugët e kembësorëve, kryqëzimet, ngushtimet, portat, boshlleqet, pendencat, etj). Punimet në kushte te vecanta ose jashtë, ne terrene rrëshqitëse dhe pendenca me dukshmëri të dobët. Bazat e guidës. Rregullat për qarkullimin, lëvizjen e ngarkesave, magazinimi, etj. Bazat e mundësisë së rrezikut për shëndetin dhe sigurinë në lidhje me guidën e pirunit dhe në vecanti rreziqeve qe I referohen : Mjedisin e punës; Raportit punonjës / makineri; Gjendjes së shëndetit te shoferit. Bazat mbi metodat teknike, organizimi dhe sjellja e mbrojtjes së personelit, hapat e duhura për të shmangur rreziqet.

Moduli praktikës: pirunjët industrial vetëlëvizëse, pirunjë vetëlëvizës me teleskop dhe pirunjë / lëvizës / ngritës vetëlëvizës me tëleskop rrotullues ( 8 ore)

Ilustrime, duke ndjekur instruksionet e përdorimit të pirurit, komponentëve të tij dhe sigurisë.

 Mirëmbajta dhe kontrollet e përditshme dhe periodike ligjore dhe sipas asaj që tregohet në instruksionet e përdorimit të pirurit. Udhëzues i karrocës piru në testim për të evidentuar manovrat me ngarkesë dhe bosh ( pozicioni I duhur në karrocën piru, ngrakimi, transportimi në situate të ndryshme, ndalesa e karrocësetj….)

KOHEZGJATJA 16 ore
 

 

RREGJISTRIMI

SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301

[email protected]

[email protected]

METODA E TRAJNIMIT Në salle

SKEDA E TRAJNIMIT – PUNONJËS PËR PIRUNËT VETËLËVIZËS INDUSTRIAL

PJESMARRES Shoferëve dhe përdoruesve të pirunëve vetëlëvizës me drejtues në bord (vetëlëvizës industrial ose vetëlëvizës industrial me krahë teleskopikë ose karrocave/kamionëve/pirunëve vetëlëvizës teleskopikë rrotullues).
 

 

 

 

PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Moduli  ligjor – rregullator  (1 orë)

Prezantimi I kursit. Vështrim I përgjithshëmtëhigjenësdhetësigurisënëvendin e punës, me referencëtëvecantëpërdispozitat e ligjitnëlidhje me përdorimin e pajisjevetëpunës.Prgjegjësitë e punonjësve.

Moduli teknik (7 orë)

Tipetdhekarakteristikatpërllojetëndryshmeautomjeteshpër transport tëbrendshëm: qëngapajisjet e transportit me dorë (karroca) e deritekpirunëtballorë me kundrapeshë. Rreziqetkryesorelidhur me përdorimin e pirunëvevetëlëvizës: rrëzim I ngarkesave, rrëshqitje, përmbysje, shok I personave me ngarkesëose me pjesëtëlëvizshmetëkarrocave, rreziqelidhur me mjedisin (pengesa, linjaelektrike, etj…), rreziqelidhur me përdorimin e formavetëndryshmetëenergjisë (elektrike, hidraulike, etj..). Njohuritëthemeloretëfizikës: njohuritëbazëpërvlerësimin e ngarkesavelëvizëse, kushtet e ekuilibrittëtrupave. Stabiliteti (koncepri I qëndrëssëgravitetittëngarkesavedhe e levëssëshkallëssëparë). Linjat e përmbysjes. Stabiliteti static dhedinamikdhendikimipërshkaktëlëvizshmërisësëkarrovedhetëmjedisittëpunës (forca centrifugal e inercicë). Qarkullimi I pirunëve. Teknologjia e pirunëvevetëlëvizës: terminologjia, karakteristikat e përgjithshmedhekomponentëtkryesorë. Mekanizmat, karakteristikat e tyre, funksionetdheparimet e funksionimit. Komponentëtkryesorë: sfurkdhe/osepjesëshkarkuese (pajisjeshtesë, etj…). Strukturavertikalengritëse (simplex – duplex – triplex – quadruplex – ecc, me ngritjetëlirëdhe jo). Vendi I shoferit me përshkrimin e sendiles, tëpjesëvetëkomandimit (levat, pedaletkolonatdrejtuesedhetimoni, frenat e ndalimit, celësat e përgjithshëm, celësat e emergjencës), pajisjevetësinjalistikës (paralajmërim me tingull, sinjalevetëndricueshme, dritavetëpunës, etj….) dhekontrolli (mjetetdheindikatorët e funksionimit). Frenat (frenat e parkimitdhetëshërbimit). Gomatdhellojet e tyre: diferencatpërtipet e ndryshmetëpërdorimit, rrotapërngarjedhedrejtuese. Burimeenergjie (bateriakumulatorëshosemotorë me djegjetëbrendshme). Kundërpesha. Sisetemikarikimibaterishë: radrizatorëdhesiguresarrethmënyrëssëpërdorimitnëlidhje me mjedisin. Pajsijet e komandimitdhetësigurisë: identifikimi I pajisjevetëkomandimitdhefunksionimi I tyre, identifikimi I pajisjevetësigurisëdhefunksionimi I tyre. Sitemembrojtëseaktivedhepasive. Kushtet e ekuilibrit: faktorëtdheelementëtqëndikojnënëstabilitet. Qarkullimi  (nominale /tëkryera). Ilustrimdhelexim I etiketave, tabelavedhediagramavetërrjedhësnominaledhetëkryer. Ndikimi I kushtevetëpërdorimitmbikarakterisitikatnominaletërrjedhës. Aparatet e drejtimit ( treguesit e ngarkesës dhe treguesit e tjerë, etj…)   Kontrolli dhe mirëmbajtja: koontrollet ditore dhe periodike (kushtet e përgjithshme dhe provat, montanti, pajisjet, vendet e drejtimit, frenat, rrotat dhe levat, bateritë ose motorët, dispozitivët e mbrojtjes). Ilustrim I rëndësisë së një përdorimi korrekt të manualeve të përdorimit dhe të mirëmbajtjes në drejtimin e karrove dhe pirunëve. Mënyrat e përdorimit në siguri të pirunëve vetëlëvizës: procedurat e lëvizjes. Sinjalistika e sigurisë në vendet e punës. Procedura e sigurisë gjatë lëvizjeve dhe parkimi I mjeteve. Rugët: pengesa, rrugë për këmbësorët, kryqëzime, ngushtica, dyer, porta, pendenca, etj… Punë në kushte të vecanta ose jashtë saj, në terrene të rrëshqitshme , me pendenca ose me shikim të dobët. Bazat e Udhëzimit. Rregullat mbi trafikun, lëvizjet e ngarkesave, ruajtjen, etj…. Nocionet rreth rreziqeve të mundshme për shëndetin dhe sigurinë të lidhura me drejtimin e pirunëve dhe në vecanti me rreziqet që I referohen:

a) mjedisit të punës;

b) raporti njeri/makineri;

c) gjëndja shëndetësore e shoferit.

Nocionet bazë mbi mënyrat teknike, organizative, të sjelljes dhe pajisjeve personale mbrojtëse të përshtatshme për: parandaluar rreziqet.

Moduli pratik: pirunë industrial vetëlëvizës (4 orë)

Ilustrim, duke ndjekur udhëzimet për përdorimin e pirunëve, komponentëve të ndryshëm dhe të sigurisë.

Mirëmbajtje dhe kontroll I përditshëm dhe periodike të ligjit dhe sic tregohet në udhëzimet e përdorimit të pirunëve.  Udhëzuesin e piruniëve  në testin e provës për evidentimin e manovrave korrekte me dhe pa ngarkesë (pozicion korrekt në pirun, ngarkimin e materialeve, transporti në situate të ndryshme, ndalimi I pirunëve, etj…)

KOHEZGJATJA 12 ore

TRAJNIMI PËR PUNONJESIT QË PERDORIN PIRUN VETELEVIZES

PJESMARRES Shoferëve dhe përdoruesve të pirunëve vetëlëvizës me drejtues në bord (vetëlëvizës industrial ose vetëlëvizës industrial me krahë teleskopikë ose karrocave/kamionëve/pirunëve vetëlëvizës teleskopikë rrotullues)
 

 

PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

·         PirunëIndustrialë                                      ore 12

·         Pirunëvetëlëvizës me krahëteleskopik    ore 12

·         Pirunëvetëlëvizësrrotullues                     ore 12

·         Pirunë të të gjithë tipeve                            ore 16

KOHEZGJATJA 12 ore
 

 

RREGJISTRIMI

SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301

[email protected]

[email protected]

METODA E TRAJNIMIT Në salle

TRAJNIME PER MBROJTJEN CIVILE

Kursi i trajnimit per vullnetaret e mbrojtjes civile ka nje kohezgjatje te ndryshueshme qe do te percaktohet nga shoqatat individuale apo organeve.

 

PJESMARRES

Prania e Vullnetareve (Shoqatat, Grupe te Perbashketa) ne situatat e emergjencave prezantojne tani nje kontribut thelbesor dhe te pa zevendesueshem ne strukturat institucionale te Mbrojtjes Civile. Organizimet Vullnetare nuk perfshihen drejtepersedrejti  ne operacionet e shpetimit dhe kalimin e emergjencave, ne menyre te vecante , Organizatat Vullnetare  te Mbrojtjes Civile mund te thirren per te zhvilluar aktivitetet e meposhtme:
 

 

 

 

PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Pjesemarrja ne pergatitjen dhe zbatimin e Planit te Mbrojtjes Civile;

Pjesemarrja ne ushtrime dhe organizimin ne  nivel krahinor apo rajonal; aktivitete per te rritur ndergjegjesimin e publikut.

Ne raste emergjence:

Konkurrenca ne aktivitetet e dhomave vendore te kontrollit; Pjesemarrja ne aktivitetet ndihmes dhe asistences ne rast te fatkeqesive; Per trajnimin e vullnetareve eksperte te shumte te thellojen tema te ndryshme;Kunder zjarrit te pyjeve; Zjarri me rrezikshmeri te larte;Meteorologjia; Mikro-makro emergjencat;Ndihma e pare;Psikologjia dhe komunikimi;Legjislacioni kombetar dhe rajonal;Termetet, rreshqitjet e tokes, permbytjet, rreziqet industriale, orteket, etj

KOHEZGJATJA 8 ore
 

 

RREGJISTRIMI

SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301

[email protected]

[email protected]

METODA E TRAJNIMIT Në salle

TRAJNIME PER PUNONJESIT NE AMBJENTET DHE HAPESIRAT E KUFIZUARA

PJESMARRES Punetoret teknik me pervoje shume vite e monitorimit te shkarkimeve, industrise petrokimike.

Ky kurs perfshine trajnimet specifike per punonjesit sipas legjislacionit dhe rregulloreve.

PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Percaktimi I karakteristikave dhe shembujve te “Hapsira te Kufizuara”. Demtimet ne vitet e fundit (rendesia e sensibilizimit). Legjislacioni ne fuqi. Detyrimet e paleve pergjegjese. Rolet kryesore dhe detyrat. Dokumentimi dhe modulet e detyrueshme. Plotesimi I chek list dhe moduleve per hyrjen ne hapsira te kufizuara. Rreziqet kryesore: Mungesa e oksigjenit, gazrat, tymi, avujt, lengje, rreziku i zjarrit dhe eksplodimi, pluhur, mikroklimen, klaustrofobia, renjet nga lartesite. Rolet kryesore dhe detyrat.masat e parandalimit dhe mbrojtjes. Trajnimi I perdorimit te DPI dhe DPI te shkalles se III. ( perdorimi, tipologjia). Trajnimi I I prdorimit te Detektoreve te gazit dhe atmosferave shperthyese

Siguria e vendit te punes dhe kompanite e shpetimit.Telefonatat emergjente. Vleresimi  demeve

BLS. Trajnimi per nderhyrjen e pare. Simulimi I nje skenari.

KOHEZGJATJA 12ore
 

 

RREGJISTRIMI

SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301

[email protected]

[email protected]

METODA E TRAJNIMIT Ne salle

KEDA E TRAJNIMIT – PUNONJESIT ME AUTORIBALTUESE ME RRIPA

PJESMARRES Punonjësit që drejtojnë apo përdorin autoribaltuese me rripa.
 

 

 

 

PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Moduli juridik– rregullore (1 orë)

Prezantimi I kursit. Këshilla të përgjithshme për rregulloret në fushën e higjenës dhe sigurisë në punë duke u referuar vecanërisht përdorimit të paisjeve të punës për lëvizjen me punonjës në bord. Përgjegjësia e punonjësit.

Moduli teknik (3 orë)

Kategoritë e pajisjeve: lloje të ndryshme të pajisjeve të ndërtimit dhe përshkrimi i karakteristikave të përgjithshme dhe specifikimet, me referencë të vecantë për ekskavatorët, ngarkues, ekskavator e autoribaltuese me rripa. Komponentët strukturorë: struktura mbështetëse, paisjet transmetuese, paisjet shtytëse, paisjet drejtuese dhe frenuese, qarqeve të kontrollit, impianti hidralik, impianti elektrik (secili komponent i referohet pajisjeve të kursit). Dispozitivët e komandimit dhe sigurisë: identifikimi i dispozitivëve komanduese dhe funksionimi i tyre, identifikimi i paisjeve të sigurisë dhe identifikimi i tyre. Dukshmëria e pajisjeve dhe identifikimi i pikave të verbëra, sistemet e aksesit. Kontrollet para nisjes se përdorimit: kontrolli viziv I funksionimit para nisjes së ciklit të punës. Metoda e përdorimit të sigurtë dhe në rrezikshmëri: analizimi dhe vlerësimi I rreziqeve të shpeshta në ciklin e zakonshëm të paisjeve ( rreziku I kthimit dhe stabilitetit I statik dhe dinamik, kontaktet e paqëllimshme me pjesë në lëvizje apo me sipërfaqe të ngrohta, rreziqet për shkak të lëvizshmërisë, etj).  Ndezja, lëvizja, drejtimi, manovrat, operacionet me pajisjet kryesore. Masat paraprake që do të merren me organizimin e gërmimit ose të punës. Mbrojtja ndaj agjentëve fizikë: zhurma, dridhje të gjithë trupit, dorës dhe krahut.

Moduli praktik (6 orë)

Identifikimi I komponentëve strukturorë: strukturat mbështetëse, paisjet transmetuese, paisjet shtytëse, paisjet drejtuese dhe frenuese, dispozitivët  shoqërues dhe drejtuese të makinave të punës.

Identifikimi i pajisjeve të kontrollit dhe sigurisë: identifikimin e pajisjeve të kontrollit dhe funksionimin e tyre, identifikimin e pajisjeve të sigurisë dhe funksionin e tyre, njohjen e modeleve të kontrollit. Kontrollet para nisjes se përdorimit: kontrolli viziv I funksionimit te makinerisë, dispozitivëve të komandimit dhe sigurisë. Planifikimi i ngarkimit, shkarkimi dhe shpërndarja e materialeve; pjerrësi, ndezja, pengesat që dalin, tipologjia dhe kushtet e sipërfaqes. Ushtrimet praktikat operative: teknikat manovruese dhe menaxhimi i situatave të rrezikshme.

Drejtimi në rrugë. Ushtrimet duhet të përfshijnë: a) Përgatitja e paisjeve dhe pozicionimi I mjeteve të punës; b)Lëvizja me ngarkesë

Përdorimi i autoribaltuese në vendin e punës. Ushtrimet duhet të parashikojnë;

a)   Manovrat e shkarkimit; b) Manovrat e shpërndarjes

Lënja pushim e autoribaltuese: parkimi dhe ruajtja në vendin e duhur, masat paraprake kundër përdorimit të paautorizuar.

KOHEZGJATJA       10 ore
 

 

RREGJISTRIMI

SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301

[email protected]   [email protected]

METODA E TRAJNIMIT Në salle

SKEDA E TRAJNIMIT – PUNONJËSIT ME KAMIONE VINCA

PJESMARRES Punëtorët që drejtojnë dhe  përdorin kamionë vinca .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Moduli juridik– rregullore (1 orë)

Prezantimi I kursit. Këshilla të përgjithshme për rregulloret në fushën e higjenës dhe sigurisë në punë duke u referuar vecanërisht dispozitave të ligjit në fushën e përdorimit të paisjeve të punës për lëvizjen e  ngarkesave. Përgjegjësia e punonjësit.

Moduli teknik (3 orë)

Terminologjia, karakteristikat e llojeve të ndryshme të kamionëve vinca në lidhje me pozitën e instalimit, lëvizjet e tyre dhe heqjen e pajisjeve, duke ndryshuar konfigurimin në varësi të pajisjeve të instaluara.

Njohuri themelore të fizikës për të bërë të mundur vlerësimin e masës së ngarkesës dhe të qënit në gjendje të vlerësojmë kushtet e ekuilibrit të një trupi. Njohuri themelore fizik për të bërë të mundur vlerësimin e masës së ngarkesës dhe të qënit në gjendje të vlerësojmë kushtet e ekuilibrit të një trupi, përvec vlerësimit të atributeve të nevojshme që lejojnë mbajtjen e  vincit ma gjithë ngarkesë të pezulluar në kushte të qëndrueshme Kushtet e stabilitetit të një kamioni vinc: faktorët dhe elementet që ndikojnë në stabilitet.

Karakteristikat kryesore dhe komponentët kryesore të kamionit vinc. Llojet e ndërtimit dhe pjeset kapese.

Pajisje të kontrollit nga distanca. Përmbajtja e dokumentacionit dhe targave të identifikimit në secilin nga kamionët vinc. Përdorimi i tabelave të ngarkesës të ofruara nga prodhuesi. Parimet e funksionimit, verifikimit dhe rregullimit të pajisjeve kufizuesë, treguesve dhe të kontrollit. Parimet bazë për transferimin, pozicionimin dhe stabilitetin. Metodat e përdorimit në siguri dhe në rrezik: analizimi dhe vlerësimi I rreziqeve më të shpeshta në përdorimin e kamionëve vinc ( rënja e ngarkesës, humbja e ekuilibrit të kamionit vinci, goditja e personave me ngarkesë apo vinc, rreziqet e lidhura me mjedisin si era, pengesat, linjat elektrike, etj,  rreziqet qe lidhen me mos stabilitetin e kamionit). Sinjalistika managjuese.

Moduli praktik (8 orë)

Individualizimi I komponentëve strukturorë: baza, telaio e kontrotelaio, sistemet e stabilizimit, kolona, montimi i krahut. Dispozitat komandimit dhe sigurisë: identifikimi i pajisjeve të komandimit (komandat  hidraulike dhe elektroteknike, radio komandimet) dhe funksionimi  (lëvizja, pozicionimi dhe punimet), identifikimi i mjeteve të sigurisë dhe të funksionit të tyre. Kontrolli para përdorimit: kontrolli viziv dhe funksionimi I vincit të montuar në kamiondhe aksesorëve të tijë, paisjet e komandimit, të sinjalizimit dhe sigurisë , të parashikuara nga ndërtuesit në manualin e instruksioneve dhe paisjeve. Manovrimet e kamionit vinc pa ngarkesë ( ngritja, shtrirja , rrotullimi, etj) duke kombinuar lëvizjet me dhe pa ngarkesë. Kontrolli para nxjerrjes në rrugë: kontrolli i kushteve të asetit ( struktura e zhvendosjes dhe stabilizimit). Planifikimi i veprimeve të largimit: kushtet e vëndit të punës ( pendencat, kushtet e vendit mbështetës), vlerësimi I masës së ngarkesës,përcaktimi I rrezes , konfigurimi I vincave të montuar ne kamion etj. Pozicionimi i kamionit vinc në vëndin e punës: pozicionimin e vincit në lidhje me qendrën e gravitetit të ngarkesës, përcaktimin e zonës punës, sinjalistika që duhet të përdoret për në rrugë publike, instalimin e stabilizaatorëve, nivelimi I vincit. Procedura për vënien në punë të aksesorëve, blloqeve, stabilizuesve, etj….

Ushtrimi I praktikave të punës:

Kryerja e ushtrimeve të kapjes / varjes së ngarkesës për kontrollin e rrotullimit, luhatjeve, goditjeve dhe pozicionimi i ngarkesës. Operacionet në afërsi të pengesave fikse ose vincave të tjerë (ndërhyrjet). Lëvizja e ngarkesave me përdorim të përbashkët dhe me forma të vecantë sic janë: ngarkesa të gjata dhe fleksibile, ngarkesa me kate dhe sipërfaqe të gjëre, ngarkesa me dimensione të mëdha. Manovrimi I saktë për ngritjen , vedosjen dhe pozicionimin e ngarkesës në pozicione të dukshme dhe të padukshme. Përdorimi I aksesorëve të ndryshëm nga ganxhat (  tëtëkëmbësh, kove, etj). Lëvizja e ngarkesave me aksesorë të vecante.

Manovrat e urgjencës: kryerjen e manovrave emergjente për rikuperimin e ngarkesës.Provat e komunikimit me shenja apo me radio.

Ushtrime praktike pëer funksionimin korrekt të dispozitivëve limitues, tregues dhe pozicionues.

Lënja pushim e vincit të montuar në kamion: procedurat për ruajtjen e pajisje, blloqeve, stabilizuezve, etj ..

KOHEZGJATJA       12 ore
 

 

RREGJISTRIMI

SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301

[email protected]   [email protected]

METODA E TRAJNIMIT Në salle

SKEDA E TRAJNIMIT – PUNONJËSIT NË PLATFORMAVE LEVIZESE ME DHE PA STABILIZATOR.

PJESMARRES Punonjësit që drejtojnë dhe përdorin  platformë të punimeve të lëvizshme me stabilizator.
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT Moduli juridik– rregullore (1 orë)

Prezantimi I kursit. Këshilla të përgjithshme për rregulloret në fushën e higjenës dhe sigurisë në punë duke u referuar vecanërisht paisjeve të punës  dhe punimeve në lartësi. Përgjegjësia e punonjësit

 Moduli teknik (7 orë)

Rregullore e përgjithshme e përdorimit të vincit  kullë: roli i punonjësve:roli i operatorit krahasim me subjekte të tjera (montues, mirëmbajtjes, përgjegjës kantierit, etj). Limiti i përdorimit të paisjeve duke marrë parasyshë karakteristikat dhe kushtet e instalimit. Manavrat e lejuara duke mbajtur parasyshë kushtet e instalimit ( zonat e lejuara, ndërhyrja, etj).  Karakteristikat e ngarkesës ( masa, forma, qëndrueshmëri, kushtet e ruajtjes së elementeve të ngarkimit, paketim, etj.). Llojet e vinçave kullë: llojet e ndryshme të vinçave kullë dhe përshkrimi i karakteristikave të përgjithshme dhe specifikimet. Rreziqet kryesore në lidhje me përdorimin e vincit kullë: rënja e ngarkesës, rrëshqitja e vincit, goditja e njerëzve nga ngarkesa apo me pjesë lëvizëse të vincit kullë, rreziqe të lidhura me ambjentin ( era, pengesa, linjat elektrike, etj), rreziqet që lidhen me përdorimin e formave të ndryshme të energjisë (elektrike, hidraulike, etj). Njohuri themelore të fizikës: Bazat e vlerësimit me ngarkesa në vendet e ndërtimit, kushtet e ekuilibrit të një trupi. Teknologjia e vincave kullë: terminologjia, karakteristikat e përgjithshme dhe specifike komponente të vincit kullë. Mekanizmat, karakteristikat e tyre, funksionimi dhe parimet bazë të funksnimit. Përbërësit strukturorë: kulla, puntot, krahu, kundërkrahu, struktura bazë, mbajtësja e kabinës. Dispozitivët e komandimit dhe sigurisë: identifikimi i dispozitivave të komandimit dhe funksionimi i tyre, identifikimi I sigurisë së tyre dhe funksionimi I tyre ( limitimi i ngarkesave dhe kohës, kufizuesit e pozicionit, etj). Kushtet e ekuilibrit të vincit kulle: faktorët dhe elementët që influencojnë në stabilitetin e tij. Diagrama e ngarkesës të ofruar nga fabrikuesi. Aparatet për lëvizjen e vincit (erëmatës, treguesit e ngarkesës, dhe tregues të tjerë, etj). Instalimi I vincit kulle: informacionet e përgjithshme në lidhje me kushtet e instalimit ( vendi ku mbështetet, vendosja, kundrapeshat, etj). Mjetet për të parandaluar futjen në zona të kufizuara (ndriçimi, pengesat, etj.).

Kontrollet që kryhen para përdorimit: kontrolli viziv  ( i  vincit, e mbeshtetjes, e rrugëve që përshkron nëse ka ndonjë) dhe funksional. Metoda e përdorimit të sigurtë e vincit kullë: Veprimet e vendosjes në shërbim ( bllokimi i frenave rrotulluese, sistemi i ndalimit, etj). Kontrolli i funksionimt te frenave dhe të paisjeve të sigurisë.vlerësimi I masës totale të ngarkesës. Rregullat e përdorimit korrekt të aksesorëve të ngritjes. Vlerësimi i kushteve të motit. Komunikimi me shenjat kunvencionale apo sistem tjeter komunikimi ( audio, video, etj).  Mënyrat e kryerjes  së manovrave për të lëvizur ngarkesën me saktësinë e kërkuar ( pozicionimi dhe bilancimi i ngarkesës, me lëvizjen më të vogël të mundshme, etj…). Veprimet e ndaluara.  Transaksionet e përdorimit përfundimtar (duke përfshirë lëshimin e frenave, rrotullimine tij dhe sistemi I mundësimikt të  bllokimit dhe të “ankorimit”). Duke përdorur vinc në përputhje me kushtet e përdorimit të destinuara nga prodhuesi.

Mirëmbajtja e vincit kullë: kontrolli viziv i vincit dha paisjeve të tij.për të gjetur anomalitë dhe për të kryer ndërhyrjet e nevojshme ( drejtëpërsëdrejtë apo nepërmjet personelit të mirëmbajtjes dhe / ose asistencës teknike). Ndërhyrje të thjeshta të mirëmbajtjes ( librifikimi, pastirmi I disa paisjeve dhe përbërësve, etj..).

Moduli praktik I vincit më rrotullim në lartësi të ulët (4 orë)

Identifikimi i përbërësit strukturorë: kulla, puntot, krahu, kundërkrahu, struktura bazë, mbajtësja e kabinës. Identifikimi I dispozitivët e komandimit dhe sigurisë: identifikimi i dispozitivave të komandimit dhe funksionimi i tyre, identifikimi i sigurisë së tyre dhe funksionimi i tyre. Kontrolli para përdorimit: kontrolli viziv dhe funksional I vincit, dispozitivat e komandimit dhe të sigurisë së parashikuar nga ndertuesi dhe nga manuali i instruksineve te vincit. Diagrama e ngarkesës. Prashikon testimin e paisjeve ndihmëse në komandimin e dispozitiveve të sigurisë (erëmatës, treguesit e ngarkesës, dhe tregues të tjerë, kufizuesit e ngarkesës dhe koha, kundër-ndërhyrje,). Kushtet e instalimit ( plani i mbështetjes, vendosja, kundra peshat, barrierat në ndezje dhe zonat e lejuara).

Përdorimi i vincit kullë: Veprimet e vendosjes në shërbim ( bllokimi i frenave rrotulluese, sistemi i ndalimit, etj). Verifikimi I funksionimit korrekt I frenave dhe dispozitivëve të sigurisë.

Vlerësimit të masës totale të ngarkesës. Përdorimi i aksesorëve të lëvizjes ( lidhset, trarët e ngritjes dhe pinca, etj.). Kryerja e manovrave për të lëvizur ngarkesën me saktësinë e kërkuar (pozicionimi dhe balancimi i ngarkesës, me luhatje minimale të mundshme, dhe kështu me radhë). Përdorimi i komandave të vendosura në pulsant. Duke përdorur kontrollet e vendosura në njësitë e radiove të lëvizshme. Duke përdorur pajisje lidhëse, heqjen dhe lirimin e ngarkesave. Lëvizjen e  ngarkesës përmes pengesave fikse dhe hapjes, afrimit dhe pozicionimin në terren dhe në katet e realizuara. Ndalimi i vincit në vendin e punës ( lënja jashtë shërbimit në rast të ndërprerjes së ushtrimit normal). Kontrollet e përditshme të vincit kullë, përshkrimet operative për lënjen jashtë shërbimit dhe masat paraprake në rast të kushteve të motit.

Veprimet mbas përdorimit: kontrolli viziv dhe funksional I vincit, të paisjeve të tij dhe sigurisë së parashikur nga ndërtuesi dhe manuali I instruksioneve të vincit. Pozicionimi i kabinës dhe I gancave të lëvizjes. Zhbllokimi I frenave të rrotullimit. Sistemi I ndalimit dhe bllokimit. seksioni I furnizimit me energji elektrike.

 

KOHEZGJATJA    10 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301  [email protected]  [email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT – PUNONJËSIT ME VINC KULLË TË LËVIZSHËM

 

PJESMARRES

Punëtorët që drejtojnë dhe  përdorin vinca të lëvizshëm (kamionë dhe vinca  vetëlëvizës me rrota me teleskopike apo vincat e fiksuar).
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Moduli juridik– rregullore (1 orë)

Prezantimi I kursit. Këshilla të përgjithshme për rregulloret në fushën e higjenës dhe sigurisë në punë duke u referuar vecanërisht lëvizjes së ngarkesave. Përgjegjësia e punonjësit

Moduli teknik (6 orë)

Terminologjia, karakteristikat e disa llojëve të vincave lëvizës, lëvizjet e tyre dhe  ngritja. Rreziqet baze dhe shkaqet e tyre: Rënja e ngarkesës; Humbje e stabilitetit të pajisjes; Goditja e  njerëzve nga ana e ngarkesës ose apaisjes; Rreziqet që lidhen me mjedisin (karakteristikat e dheut, prania e erës, pengesat, linjat e energjisë, etj.) Rreziku i lidhur me energjnë e përdorur për  furnizim (pneumatike elektrike, hidraulike,); Rreziqet e veçanta që lidhen me përdorime të veçanta (punime në mjedisin detar ose ujore, punimet hekurudhore, etj).

Rreziqet që lidhen me lëvizjet e shumta. Njohuri themelore të fizikës për të bërë të mundur vlerësimin e masës së ngarkesës dhe të qënit në gjendje të vlerësojmë kushtet e ekuilibrit të një trupi. Karakteristikat bazë dhe komponentët e vincave të lëvizshëm. Mekanizmat, karakteristikat dhe funksioni i tyre. Kushtet e stabilitetit të një vinci të lëvizshëm: faktorët dhe elementët që influencojnë në stabilitetin e tyre. Përmbajtja e dokumentacionit dhe targave për identifikimin e vincit. Përdormi i diagramave dhe tabelave të ngarkesës  të Prodhuesit. Parimet e verifikimit, të kontrollit rregullimit të  pajisjeve  limituese dhe indikatorëve. Parimet e përgjithshme për pozicionimit,stabilizimin dhe palosjen e vincit. Përdorimi i shenjave.

 

Moduli praktik(7 orë)

Funksionimi i të gjitha komandave të vincit për lëvizjen e tij, qëndrimi dhe veprimtaria  e tij.

Testimi i dispozitivëve të sonjalistikës dhe sigurisë. Inspektimin e vincit, qarqeve të energjisë dhe sistemet e kontrollit, kabllove dhe komponentëve. Përgatitja e vincit për transportim ose lëvizje. Procedurat për zbatimin dhe ruajtjen e pajisjeve, blloqeve, stabilizantët, kundërpeshë etj. Ushtrimi I planifikimit të veprimeve të ngritjes duke mbajtur parashysh kuhtet e vendit ku punohet, konfigurimin e vincit, sistemi i pajimeve, etj. Ushtrimi për pozicionimin dhe vendosjen në punë të vincit për veprimin e ngritjes duke përfshirë:  vlerësimin e masës së ngarkesës, përcaktimi i rrezes, pozicionimi i vincit në lidhje me qendrën e gravitetit të ngarkesës, përshtatshmërinë e mbështetjes përdhese të vincit, instalimin e stabilizantëve, nivelimi i vincit, pozicionimin e krahut në shtrirje  dhe lartësinë e duhur. Manovrimet e vincit pa ngarkesë ( ngritja, shtrirja, rrotullimi, etj) apo edhe rasti kur këto manovra kombinohen edhe me lëvizjen e vincit në zonat e lejuara. Ushtrimet e ngarkesës për kontrollin e rrotullimit, luhatjeve, goditjeve dhe pozicionimit të ngarkesës. Transferimi i ngarkesave të mbetura pezull në vinçat me goma. Operacionet në afërsi të pengesave fikse ose vincave të tjerë (ndërhyrjet).

Praktikat duke punuar për të testuar funksionimin e duhur të pajisjeve të kufizimit dhe të treguesve.

Ndryshimi i pajisjev ngritëse dhe numrin e tërheqjeve. Trajtimi i ngarkesave në përdorim të përbashkët dhe ngarkesat e formë të veçantë, të tilla si: ngarkesa të gjata dhe fleksibël, ngarkesa me kate dhe sipërfaqe shumë të madhe , ngarkesa të mëdha. Lëvizja e ngarkesave me lëvizje me aksesorë të vecantë. Manovrimi me precision më ngritjen, vendosjen  dhe pozicionimin e ngarkesës në vende të dukshme dhe të padukshme.

Prova të komunikimit me shenja dhe nëpërmjet radiove. Ushtrimi për përdorim të sigurtë, prova, mirëmbajtje dhe situate emergjente ( procedura e nisjes dhe ndalimit, inspektimet e rregullta dhe regjistrimi I tyre, mbajtja e regjistrit të kontrollit, kontrolle të përditshme që kërkohen nga manuali I përdorimit, kantrollet para përdorimit sic janë: kontrolli viziv dhe funksional I vincit, lubrifikimi, kontrolli I nivelimit, provimi I treguesve, alarmeve, paisjet e paralajmërimit, instrumentimi).

KOHEZGJATJA    14 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301  [email protected]    [email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT – PUNONJES ME EKSKAVATOR

PJESMARRES Punonjësit qe drejtojnë dhe përdorin ekskavator
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Moduli juridik– rregullore (1 orë)

Prezantimi I kursit. Këshilla të përgjithshme për rregulloret në fushën e higjenës dhe sigurisë në punë duke u referuar vecanërisht përdorimit të paisjeve të punës për lëvizjen me punonjës në bord. Përgjegjësia e punonjësit.

-Moduli teknik (3 orë)

Kategoritë e pajisjeve: lloje të ndryshme të pajisjeve të ndërtimit dhe përshkrimi i karakteristikave të përgjithshme dhe specifikimet, me referencë të vecantë për ekskavatorët, ngarkues, ekskavator  dhe autoribaltabla me rrypa. Komponentët strukturorë: struktura mbështetëse, paisjet transmetuese, paisjet shtytëse, paisjet drejtuese dhe frenuese, qarqeve të kontrollit, impianti hidralik, impianti elektrik (secili komponent i referohet pajisjeve të kursit). Dispozitivët e komandimit dhe sigurisë: identifikimi i dispozitivëve komanduese dhe funksionimi i tyre, identifikimi i paisjeve të sigurisë dhe identifikimi i tyre. Dukshmëria e pajisjeve dhe identifikimi i pikave të verbëra, sistemet e aksesit. Kontrollet para nisjes se përdorimit: kontrolli viziv I funksionimit para nisjes së ciklit të punës. Metoda e përdorimit të sigurtë dhe në rrezikshmëri: analizimi dhe vlerësimi I rreziqeve të shpeshta në ciklin e zakonshëm të paisjeve ( rreziku I kthimit dhe stabilitetit I static dhe dinamik, kontaktet e paqëllimshme me pjesë në lëvizje apo me sipërfaqe të ngrohta, rreziqet për shkak të lëvizshmërisë, etj).  Ndezja, lëvizja, drejtimi, manovrat, operacionet me pajisjet kryesore. Masat paraprake që do të merren me organizimin e gërmimit ose të punës. Mbrojtja ndaj agjentëve fizikë: zhurma, dridhje të gjithë trupit, dorës dhe krahut.

– Moduli praktik (6 orë)

Identifikimi I komponentëve strukturorë: strukturat mbështetëse, paisjet transmetuese, paisjet shtytëse, paisjet drejtuese dhe frenuese, dispozitivët  shoqërues dhe drejtuese të makinave të punës.

Identifikimi i pajisjeve të kontrollit dhe sigurisë: identifikimin e pajisjeve të kontrollit dhe funksionimin e tyre, identifikimin e pajisjeve të sigurisë dhe funksionin e tyre, njohjen e modeleve të kontrollit.

Kontrollet para nisjes se përdorimit: kontrolli viziv I funksionimit te makinerisë, dispozitivëve të komandimit dhe sigurisë. Planifikimi i operacioneve në terren:pjerrësi,  nisja, gërmimi, nivelimi, gërmimi I kompensuar, lëvizjet në pjerrësi bosh edhe me ngarkesë. Veprimet e lëvizjes së mallrave, tmanovra për  lidhjen e shpejtë të mjeteve. Ushtrimet praktikat operative: teknikat manovruese dhe menaxhimi i situatave të rrezikshme.

Drejtimi I ekskavator në rrugë. Ushtrimet duhet të përfshijnë: a) Përgatitja e paisjeve dhe pozicionimi I mjeteve të punës; b)Lëvizja me paisje;

Përdorimi I ngarkuesit në vendin e punës. Ushtrimet duhet të parashikojnë ; a) kryerjen e veprimeve të gërmimit dhe mbushjes; b)lidhja e pajisjeve në vënd të sheshtë dhe jo; c) manovrat për nivelimin e mjetit;

d)lëvizja korrekte e ngarkesave; e) lidhja e pajisjeve të veçanta (cekic për prishje, pincë  hidraulike, trapan, etj.) dhe përdorimin e tyre; f)manovrimi për ngarkimin e ekskavator.

Lënja pushim e eskavatorit : parkimi dhe ruajtja në vendin e duhur, masat paraprake kundër përdorimit të paautorizuar.

KOHEZGJATJA    10 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301  [email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT MODULI B8 – ADMINISTRIMI PUBLIK DHE ARSIMI

PJESMARRES Pergjegjesitdhepunonjesit e sherbimitteruajtjesdheparandalimitteciletduhettemarrinpersipernendermarrjedetyren e MakrosektoritteAteco 8 (Administrimi Public dheArsimi).
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT Vleresimi I rrezikut

Objektivat e vleresimit te rrezikut. Analiza e rreziqeve:rrjedha logjike (faza paraprake, identifikimi I faktoreve te rrezikut dhe  punetoreve te ekspozuar ndaj ketyre rreziqeve,  , vleresim i shkalles se ekspozimit ndaj rreziqeve, vleresimin e ashpersise dhe probabiliteti i efekteve, programimin ose zbatimin e masave parandaluese ). Roli I Punedhenesit, drejtuesit dhe te propozuar. Elementet per ndertimin e matrices.

Analiza  e rrezikut

Rreziqet qe derivojne nga organizimi I punes. Ambjenti I punes. (Legjislacioni ne fuqi). Zhvendosja manuale e ngarkesave (Legjislacioni ne fuqi).Levizja, largimi I mjeteve te transportit. Rreziku I aksidenteve.Rreziku nga elektricitetit. Rreziku mekanik. Rreziku nga paisje te vecanta. Rreziku I renjeve nga lartesite.Patologjite qe rrjedhin nga MMC

Rreziqet fiziko-biologjike

Rreziqet kimike:  (legjislacioni ne fuqi) Gaz, avujt, tymrat ,Pluhrat mjegulla,Lengjet, Etiketimi, Rreziqet fiziko – biologjike (legjislacioni ne fuqi) Zhurma, Dridhjet, Mikroklima, Ndriqimi, Rrezatimi, Vidioterminalet.Manaxhimi I rreziqeve te mbetura : DPI kolektive dhe individuale.

Ushtrimi

Aplikimi I praktikave te matrices ne nje model te gatshem ne nje rast ne dermarrje.

Siguria kundra renies se zjarrit.

Diskutimi I analizave dhe ushtrimeve mbi matrice. Rregulloret per parandalimin e zjarreve dhe per fikjen e tyre.

Parimet mbi djegien (nga zjarri). Masat specifike te parandalimit te zjarrit: si duhet te sjellemi per parandalimin e zjarreve. Rendesia e kontrollit te mjediseve te punes. Rendesia e verifikimit dhe mirmbajtjes se paisjeve per shuarjen e zjarrit. Ndriqimi I sigurte. Mbrojtja kundra zjarrit. Masat e mbrojtjes passive. Rruget e evakuimit, ndarjet, hapsirat . Paisjet dhe impiantet  e shuarjes se zjarrit. Sistemi I alarmit. Sinjalistika  e sigurise. Impiante elektrike te sigurta. Ndricim I sigurte.

Emergjencat.

Procedurat per t’u adaptuar ne rast evakuimi. Proceduratqeduhenadaptuarkurndodhnjezjarr. Procedurat qe duhen adaptuar ne rast alarmi.Metodat e evakuimit. Metoda e thirrjes se ndihmes se shpejte. Bashkepunimi me zjarrefikesit ne rast nderhyrje. Ilustrimet me shembuj i nje situate emergjente dhe kerkesat proceduriale-operative. Ekzaminimi dhe sqarimi i pajisjeve kryesore dhe sistemet e shuarjes se zjarrit. Sqarimi i perdorimit te paisjeve te mbrojtjes individuale ( maskat, mbrojteset dhe kostumet kundra zjarrit etj. )

KOHEZGJATJA 24 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301  [email protected][email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT MODULI B3 – NDERTIMET

 

PJESMARRES

Pergjegjesdhepunonjestesherbimitteparandalimitdhembrojtjesqeduhettemarrindetyren ne ndermarrjet e MakrosektoritteaktivitetitAteco 3 (Nxjerrjes se mineraleve, minieravedheguroretjera, ndertimit)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMBAJTJA E

TRAJNIMIT

 

Prezantimi I kursit

Aspektetligjoredherregulloret, metodologjia e kursit, azhornimi I detyrueshem

Vleresimi I rrezikut

Objektivat e vleresimitterreziqeve, Analizimi I rreziqeve:  rrjellalogjike (fazaparaprake, identifikimi I faktoreveterrezikutdhepunetoreveteekspozuarndajketyrerreziqeve,  , vleresimishkalles se ekspozimitndajrreziqeve, vleresimin e ashpersisedheprobabilitetiiefekteve, programiminosezbatimin e masaveparandaluese). ;Roli I punedhensite, drejtuesit, tepropozuarve, Elemenet per ndertimin e njematrice

Analiza e rrezikut ( pjesa e I)

Rrezikqederivojnengaorganizimi I punes, Ambjentet e punes, Levizjamanual e ngarkesave, levizja, zhvendosja e mjeteve te transportit, Rreziqetaksidentale, Rrezikungaelektriciteti, Rrezikungapaisjetmekanike,rrezikungapaisje te vecanta, rreziku I reniesngalartesite

Analiza e rrezikut ( pjesa II)

Rreziqet me natyrekimike: Gazi , avujt, tymi,,  pluhurat, mjegulla, lengjet, etiketimi, rreziqetfiziko-biologjike, Zhurmat, Dridhjet, Mikroklima, Ndriqimi, Rrezatimi, Videoterminalet, Manaxhimi I rrezikut te mbetur ( DPI kolektivedhe individuale)

-Ushtrimi

Aplikimi I praktikes te matrices ne nje model te gatshem ne njerast ne ndermarrje

-Dokumentatdheemergjencat

Diskutimidheanalizimi I ushtrimit ne matricen e mesiperme

Permbajtja e dokumentave te vleresimit te rrezikut, (kriteret e adaptuara, njohjet e vleresimit, identifikimi I masaveparandaluese te mbrojtjes, programimi i masave te tjera te parandalimitdhepermiresimit ne kohe te niveleve te sigurise, situatatkritikeqemund te kthehen ne situate emergjente, Permiresimi I vazhdueshem)

Testimifinal I kontrollitdhepervetesimit te njohurive.

Faktoret e rrezikut ne ndertim

Detyrimet, makinatdheprodukte. Rreziqet e gjeneruara Brenda dheJashtekantierit. Tipologjia e rrezikut, Mirembajtjadheregjistrimi I makinerive.

Ushtrimi

Ndertimi I nje matrice specifike te kantierit, relative me fazat e punesngandermarrjadheperdorimi I makinerive / paisjeve; Punetoretdhedetyrat, strategjia e monitorimit, vleresimi I rezultateve te masave te marra dheperkufizimi I veprimevepasardhese.

Punimet ne kantier .

Punimet ne hapsira te kufizuaradhepunimet ne lartesi. Paisje deh mjete per levizje. Levizjetmekanike. Metodat per zgjedhjen e DPI, Zhurmatdhedridhjet.

Zhurmat; Strategjia e monitorimit. Analiza ne frekuence. Veprimetpasardhesematja e zhurmes ne mjedise te kufizuara. Metodat per zgjedhjenkorrekte te  DPI

Zhurmat: Transmetohen ne sistem dora – krahudhe ne te gjithtrupin. Efektet ne shendet. Vleresimi I rrezikutpamatje: kur ka persebehenmatjet. Metodat per zgjedhjenkorrekte te  DPI.

Levizjamanual e ngarkesave (MMC) dhelevizjet e vazhdueshme . (WMSDs)

Procedura, modeledhekriterevleresimi te rrezikut, (NIOSH) . incidentetpatologjikekorrelativedhelevizjet e perseritura. Metodat per zgjedhjenkorrekte te  DPI; Rreziqetkimikedhebiologjike.

Rreziqetkimike

Perkufizimi I pluhurit, tymit, mjelgulles, gazit, avujve : deme ne shendetkancerogjene.

Skeda e sigurise: frazaR (rrezik) dheS ( siguri), etiketimi.  Lekuraalergjikengakontaktidhe e irrituar.  Metodat per zgjedhjenkorrekte te  DPI.

Rrezikubiologjik

Metodat per zgjedhjenkorrekte te  DPI. Alkolidheduhani

Ushtrimi

Ndertimi I nje matrice complete per punimet e ndermarrjes ne kantierdukezgjedhur DPI, Fazat e puneskueshte me shume I mundshem MMC: llogaritja e limitit per peshe.

Manaxhimi I emergjencave

Rrugetdhesinjalistika ne ndermarrje.

Impianti elektrik – rregulloret e makinerive – mirembajtje- rreziku I zjarrit.

Mbrojtjadhesiguria e impianteveelektrike ne kantier. Siguria e impianteveelektrikembimakineri (CEI EN 60204-1)>rregulloret e makinerive. Mirembajtjen e zakonshmedhe e jashtezakonshme, sipasudhezimevedherregulloreve. Aksidentetdhesemundjetprofesionale. Paisjet e ndihmes se pare. Sherbimet e kantierit. Manaxhimi I emergjencave, Pune e sigurte.

Kontratetenderimi ose kontratepune

Qira e makinerivedhepajisjeve. Kredite per perdorim. Perkufizimi I : I kontraktuar ose drejtor, kontraktues, nenkontraktues, I vetepunesuar ose ndermarrja e punes, I punesuar, punetor I varur. Perkufizimi I : kontratetenderimi, kontrata te ndara, kontrata te perziera, nenkontrate, kontratepune. Kerkesattekniko-profesinale. Informacione per t.iudhenendermarrjeskontraktuese, nderhyrjet ne kantier, kooperimidhekoordinimindermjetpunedhenesvedrejtuesdhepunetoreve .Kooperimidhekoordinimi I drejtuesitpunedhenes.

Ushtrimi

Stimulimi I njeaksidenti ne kantier, ndertimi I pemes se shkaqeve, rruget e kantieritdheskuadra e emergjencave.

Manaxhimi I sigurise

Diskutimidheanalizimi I ushtrimit.Il PSC dhe POS

KOHEZGJATJA               60 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301  [email protected][email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

TRAJNIME PER PUNONJESIT ELEKTRIK

SKEDA E TRAJNIMIT    Punonjesit elektrike. (PAV dhe PES) 16 ore

Kursi zhvillohet per instaluesit, mirembajtesit, dhe ata qe kryejne nje veprimtari ne instalimet elektrike me voltazh prej 1000 V ne AC gjithashtu dhe 1500 V C.C

PJESMARRES Instaluesit, mirmbajtesit, dhe te gjithe ato qe zhvillojne aktivitetin e tyre duke punuar ne impiante elektrike, si ne rastet  kur kalon rryme elektrike ashtu edhe kur kalon rryme, me nje voltazh nga 1000 V deri ne1500 V., apo punonjesit qe punojne ne afersi te impinteve elektrike.
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Ligje dhe rregullore per impiantet elektrike. Analizimi i rreziqeve elektrike, percaktimi dhe rreziqet e pranueshme.  Veprimet e demshme te energjise elektrike: kthesa e sigurise, mbrojtja kunder kontakteve te drejtperdrejta dhe te terthorta. Impiantet e vendosura ne toke. Shperndarja elektike, kthesat karakteristike, paisjet mbrojtese. Kontaktet direkte ne toke dhe jo ne toke. Kushtet e sigurise me pranine e nderpreresit te qarkut.  Norma CEI EN 50100-1 dhe CEI 11-27 ediz.III, Karakteristikat profesionale te kerkuara punonjesve eksperte (PES), dhe pervoja (PAV). Perkufizimet e punes elektrike. Pregatitja e punes. Vleresimi I rreziqeve. Kushte mjedisore. Sistemi per transmetimin apo shkembimin e informacionit permes personave te interesuar ne kete aktivitet. Vendosja e blloqeve apo paisjeve. Perdorimi dhe kontrolli I DPI, Teknikat e nderhyrjes ne zonat ku nuk kalon rryme dhe ne afersi te zonave me rryme elektrike.  Masat paraprake ne perdorimin e instumentave dhe mjteve te levizeshme. Norma CEI EN 50100-1 dhe CEI 11-27 ( ne lidhje me punimet ku kalon rryme elektrike ne sistemet te kategorise 0 dhe 1). Kriteret e pergjithshme te sigurise persa I perket karakteristikave te komponenteve elektrik ku mund te nderhyhet ne punimet me rryme elektrike.

Paisjet dhe DPI: vecanerite per punimet ku kalon rryme elektrike. Shembuj te skedave me pershkrime te fazave operacionale.  Plani I punimeve. Dorezimi dhe kthimi I impiantit. Plani I nderhyrjes.

Pervoja organizative:

Pregatitja e punes. Vleresimi I rreziqev.  Sistemi per transmetimin apo shkembimin e informacionit permes personave te interesuar ne kete aktivitet.  Mbulimi i roleve specifike me mbivendosjen e roleve. Pervoja specifike e llojit te punes per te cilen personi duhet te kualifikohet:

Analizimi I punimeve. Zgjedhja e paisjeve. ,Perkufizimi identifikimi dhe caktimi i kufijve te vendit te punes. Pergatitja e vendit te punes. Miratimi i mbrojtjes ne punimet afer zonave me rryme elektrike.

Zoterimi i sekuencave operacional per ekzekutimin e punes

KOHEZGJATJA       16 ore
 

 

RREGJISTRIMI

SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301

[email protected]   [email protected]

METODA E TRAJNIMIT Ne salle dhe terren

SKEDA E TRAJNIMIT MODULI B2 – PESHKIM 36 ORE

PJESMARRES Pergjegjesitdhepunonjesit e sherbimitteparandalimitdhembrojtjesqeduhettemarrindetyren ne ndermarrjeteMakrosektoritteaktivitetitte ATECI 2 ( kultura e peshkimitdhesherbimet e lidhura me te).
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT  

Vleresimi I rrezikut

Objektivat e vleresimit te rreziqeve.  Analizimi I rrezikut: rrjellalogjike( fazaparaprake, identifikimi I faktoreve te rrezikutdhepunetoreve te ekspozuarndajketyrerreziqeve,  , vleresim i shkalles se ekspozimitndajrreziqeve, vleresimin e ashpersisedheprobabiliteti i efekteve, programimin ose zbatimin e masaveparandaluese).  Roli I punedhenesit, drejtuesitdhe te propozuarit.  Elementet per ndertimin e nje matrice. Vleresimitestit

 

Analiza e rrezikut( pjesa 1)

Rreziqetqederivojnengaorganizimi I punes. Ambjentet e punes, Levizjamanual e ngarkesave, levizja, zhvendosja e mjeteve te transportit, Rreziqetaksidentale, Rrezikungaelektriciteti, Rrezikungapaisjetmekanike,rrezikungapaisje te vecanta, rreziku I reniesngalartesite,Vleresimitestit.

 

Analizimi I rreziqeve (pjesa e 2)

Rreziqet me natyrekimike:  Gazi , avujt, tymi,  pluhurat, mjegulla, lengjet, etiketimi

rreziqetfiziko-biologjike, Zhurmat, Dridhjet, Mikroklima, Ndriqimi, Rrezatimi, Videoterminalet, Manaxhimi I rrezikut te mbetur ( DPI kolektivedhe individuale),Vleresimitestit

 

Dokumentacionet e emergjencave.

Dikutimidheanalizimi I pershkrimi I matricave, Permbajtja e dokumentave te vleresimit te rrezikut (kriteret e adaptuara, njohjet e vleresimit, identifikimi I masaveparandaluese te mbrojtjes, programimi i masave te tjera te parandalimitdhepermiresimit ne kohe te niveleve te sigurise), Situatatkritikeqemund te kthehen ne situate emergjente, Permiresimi I vazhdueshem, Vleresimiperfundimetar I testit

 

Rreziqetfizike

Zhvendosjamanual e ngarkesave, Renjangalart( Brendanderteses apo ngashkallet), Rreshqitjet, renjet ne kat, Ngjeshjet, goditjet, shkeljet, Prishja e kabllove, lidheseve, Plagosje apo trauma ngazanati,

Renia apo trheqja ne dete, Rreziqettermike, elektrikerrezatimet te jo- jonizuara, zhurmat, Rreziqetngazjarridhe /apo shperthimet, Parashikimi, Mbrojtjaaktivedhe passive, Testimifinal I verifikimit te pervetesimit.

 

Rreziqetspecifike

Ngarkimi me pune, Mirmbajtja, Manaxhimi I emergjencave, Detyrimet e Ekosistemit, Kushtet e navigimit, Komponentetdhemjetet e paisjevengritese, Sistemi I sigurise, Njohjadhekapaciteti I personelit, Normat e sjelljes, Shtrirja  eaksidenteve, Shperndarja e rreziqevekryesore ne vendin e punes., Testimifinal I perfetesimit te trajnimit.

 

Faktorinjerezordhemjedisor

Kushtet e motitdhedetit, Zhurmat, Niveli I ndricimit, Akomodimi ne anije, Paisjetdhemjetet per trajtinin e peshkimit, Faktoretergonomikedhefiziologjike, Alkolidheduhani, Testimifinal I perfetesimit te trajnimit.,Testimifinaldhepyetjet e mbyllura, Simulimifinal I kontrollit  te pervetesimit.

KOHEZGJATJA                36 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301  [email protected][email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT MODULI B4 – PRODHIM DHE INDUSTRI

PJESMARRES Pergjegjesitdhepunonjesit e sherbimitteruajtjesdheparandalimitteciletduhettemarrinpersiper ne ndermarrjedetyren e MakrosektoritteAteco 4 ( IndustriteUshqimore – Tekstile, Veshmbathje – Lekure, – e Drurit- Letres, gazetaridheshtyp – Mineraleve jo metalikedheprodhim  – Metalurgji, fabrikimi I produktevemetalike – Fabrikimmakinerishe, paisjeve, – Mekanikefabrikim I makinave – Paisjeelektrikedheelektronike – Makina  – Mobilje – Industritetjeraprodhuese – prodhimdhesherndarjeenergjie, – Elektricitet, gaz, uje – Depozitimi I mbeturinave).
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT Prezantimi I kursit

Rregulloretdheaspektetligjore, metodologjia e kursit, azhornimi I detyrueshem

Vleresimi I rrezikut

Objektivat e vleresimit te rrezikut. Analizimi I rreziqeve.:rrjellalogjike (fazaparaprake, identifikimi I faktoreve te rrezikutdhepunetoreve te ekspozuarndajketyrerreziqeve,  , vleresim i shkalles se ekspozimitndajrreziqeve, vleresimin e ashpersisedheprobabiliteti i efekteve, programimin ose zbatimin e masaveparandaluese )

Roli I Punedhenesit, drejtuesit apo te propozuarve. Elementet per ndertimin e nje matrice.

Analizimi I rreziqeve( pjesa e I)

Rreziqetqederivojnengaorganizimi I punes. Ambjenti I punes. Zhvendosja manuale e ngarkesave. Levizja, largimi I mjeteve te transportit. Rreziku I aksidenteve. Rrezikumekanik. Rrezikungapaisje te vecanta. Rreziku I renjevengalartesite.

Analiza e rrezikut( pjesa e II)

Rreziqet me natyrekimike: Gazi ,avujt, tymi, pluhurat, mjegulla,lengjet, etiketimi. Rreziqetfiziko-biologjike, Zhurmat, Dridhjet, Mikroklima, Ndriqimi, Rrezatimi, Videoterminalet, Manaxhimi I rrezikut te mbetur( DPIkolektivedhe individuale)

Ushtrimi

Praktikimi I matrices ne nje model te pregatiturdhe ne njerast ne ndermarrje.

Dokumentetdheemergjencat

Diskutimidheanalizimi I ushtrimeve te mesiperme. Permbajtja e dokumentave te vleresimit te rrezikut (kriteret e adaptuara, njohjet e vleresimit, identifikimi I masaveparandaluese te mbrojtjes, programimi i masave te tjera te parandalimitdhepermiresimit ne kohe te niveleve te sigurise, situatatkritikeqemund te kthehen ne situate emergjente, Permiresimi I vazhdueshem). Testimifinal I pervetesimit.

Rreziqetkryesore

Rreziqetfizike: zhurma, dridhjet, levizjet manuale e mekanike te ngarkesave, rrezikuelektrik, rrezikumekanik, renietngalartesite.  Rreziqetkimike: pluhrat, tymi, gaz, mjegulla, aerosol: agjentetalergjik, sensibilizuese, kancerogjene, tetratogjene. Vlerat limite dhevlera e Pragut. TLV. Rreziqetbiologjike: bakteret, viruset, parazitet.

Mjedisetshperthyesedherreziku I zjarrit. Rreziqetorganizativedheterthorazi. Rreziqetspecifike.

Me detajuar :rreziqetkimike

Strategjia e monitorimit, sistemet e mostrave. Masatmbrojtesekolektive. Manaxhimi I rreziqeve te mbetura: masatmbrojtesevetjake. Zgjedhja e DPI se duhur per mbrojtjen e rrugeve te frymemarrjes, te fytyresdhesyve, te duarvedhelekures. Punimi I drurit: pluhrat e druritte forte dhedrurittebute.

Me detajuar :perkufizimi I rreziqevebiologjike

Infektimi, patogjenizim, bartje(transmetim). Orientimet per vleresimin e rrezikut. Metodat per vleresimi e rrezikut. Treguesit per ruajtjen e shendetit. Masat per mikroorganizmat e shperndare ne ajer. Matja e ndotjes se siperfaqeve. Parimet e metodes HACCP.

Ushtrimi

Ndertimi I nje matrice specifiketen je industrie. Identifikimi I rreziqeve te lidhura me detyrat per te punuar.

Impiantet.

Impiantetelektrike, te vendosura ne toke, shkarkimetatmosferike, mjedisetshperthyese, rreziku I zjarrit.

Verifikimi I impiantitelektrik,  tevendosura ne toke,impiantkundershkarkimeveatmosferike, mjedisetshperthyese: kurdhe perse, rreziku I zjarrit. Manaxhimi I emergjencave

Zhurmadhedridhjet.

Metodat per zgjedhjen e duhur te DPI. Veprimet ne vijimmatja e zhurmes ne ambjenet e kufizuara.

Transmetohen ne sistem dora – krahudhe ne te gjithtrupin. Efektet ne shendet.  Vleresimi I rrezikutpamatje: kur ka persebehenmatjet, Levizjamanualdhemekanike e ngarkesave.

Levizjamanualdhemekanike e ngarkesave (MMC) dhelevizjetperseritese (WMSDs)

Procedura, modeledhekritere te vleresimit te rrezikut te lidhur me MMC. Modeli I perllogaritjes se limiteve te peshesndikuese (NIOSH). Treguesit e rrezikutdheveprimetpasuese. Patologji te lidhura me MMC. Prcaktimi I termitPuna e Lidhur me CrregullimetMuskuloredhepatologjite e lidhuramete.Incidentetpatologjikeqemund te ndodhinngalevizjet e perseritura.

Levizjamekanike e ngarkesave.

Ngarkimet e mallrave (produkte, paisje…) ,ngritjadhelevizja . Rregjistrimi I mirmbajtjeveperiodike .Demtimet dhe mirembajtja. Koncepti I eficences, efikasitetit dhe ekonomise. Vlersimi I rrezikuttemakinerivesipas norms UNI EN 1050. Rreziku I makinerive(mekanikeapo jo) sipas norms UNI EN 12100-1. Ruajtja e makinerivesipasnorms UNI EN 294 dhe UNI EN 953. Direktivet e CEE, DPR 359 dhe 547

Ushtrimi

Ushtrimi :pershkrimi i nje Industrie Letre, kryhet ne matricendhembiimazhet e njemakinedhepershkrimi i operacioneve te kryerangapunonjesi. Vleresimi I rrezikut, Identifikimi I fazave te puneskueshte me shume i mundshem MMC; llogaritja e limiteve te lejuara.

Manaxhimi I sigurise

Diskutimidheanalizimi I ushtrimit. Manaxhimi I emergjencave. Nderhyrja e pare. Parandalimiiaksidenteve. Evakuimi

KOHEZGJATJA               48 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301[email protected][email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT R.S.P.P. PUNEDHENESI RREZIK MESATAR ( AGRIKULTURA, PESHKIMI, ARSIMI, TRANSPORTI, MAGAZINIMI)

PJESMARRES Te gjithepunedhenesitqezhvillojnedrejtepersedrejtifunksionin e R.S.P.P. ne baze te ligjeve ne fuqi per sigurine ne punene base te sektoreve ATECO 2002 
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT Fromaligjore – rregullore

Manaxhimidheorganizimi I sigurise

Gjetjadhevleresimirrezikut

Trajnimidhekonsultimi I puntoreve.

KOHEZGJATJA 32  ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301

[email protected][email protected]

METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT R.S.P.P. PUNEDHENESI REZIK I ULET ( ZYRA DHE SHERBIME, TREGTI, ZANATE, TURIZMI)

 

PJESMARRES

Te gjithepunedhenesitqezhvillojnedrejtepersedrejtifunksionin e R.S.P.P. ne baze te ligjeve ne fuqi per sigurine ne pune,  ne base te sektoreve ATECO 2002 
 

 

PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Fromaligjore – rregullore

Manaxhimidheorganizimi I sigurise

Gjetjadhevleresimirrezikut

Trajnimidhekonsultimi I puntoreve.

KOHEZGJATJA                16 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301  [email protected][email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT R.S.P.P. PUNEDHENESI RREZIK I LARTE ( NDERTIMET, INDUSTRIA, USHQIMORET, TEKSTILE, PRODHIME DRURI, PRODHIM, ENERGJIA, MBETURINAT, RAFINERI, KIMIKE, SHENDETESISE, SHERBIMEVE REZIDENCIALE)

PJESMARRES Te gjithepunedhenesitqezhvillojnedrejtepersedrejtifunksionin e R.S.P.P. ne baze te ligjeve ne fuqi per sigurine ne pune,  ne base te sektoreve ATECO 2002 
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT Fromaligjore – rregullore

Manaxhimidheorganizimi I sigurise

Gjetjadhevleresimirrezikut

Trajnimidhekonsultimi I puntoreve.

KOHEZGJATJA 48 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301  [email protected][email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT – TRAJNIME SPECIFIKE, RREZIK MESATAR.

PJESMARRES Tegjithepunetoretqeiperkasin zones se klasesterrezikutmesatar (agrikultura, peshkimi, industrite,

transpoti, magazine) pas trajnimittepergjithshem.

 

PERMBAJTJA E

TRAJNIMIT

Rreziku I demtimit

Mekaniketepergjithshme

Elektritetepergjithshme

Makinerive

Paisjeve

Rreziqetkimike: 

Pluhratmjegulla,vajrat

Etiketimi,

Rreziqetkancerogjene

Rreziqetbiologjike

Rreziqetfiziko

Zhurma,

Dridhjet, 

MikroklimadheNdriqimi,

Rrezatimi,

Vidioterminalet.

DPI dheorganizimi I punimeve

Ambjentet e punes

Levizjamanual e ngarkesave

Levizja e ngarkesave

Sinjalistikat

Emergjencat

Procedurat e sigurisereferuar

profilit te rreziqevespecifike.

Procedurat e largimitngazjarri.

Procedurat e organizimit per nderhyrjen e shpejte

Stress ne pune, etj.

KOHEZGJATJA 8 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org)tel: 042200301 [email protected][email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT – TRAJNIME SPECIFIKE, RREZIK I LARTE.

PJESMARRES Tegjithepunonjesit ne sektorin e rrezikuttelarte (ndertimet, industriteushqimore ,tekstile , e drurit , prodhuese,  energjitike, e mbetjeve, rafinimi, kimikateve, shendetesidhesherbimet e qendravetebanimit) pas trajnimittepergjithshem .
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT
Rreziku I demtimit

Mekaniketepergjithshme

Elektritetepergjithshme

Makinerive

Paisjeve

Rreziqetkimike: 

Pluhratmjegulla,vajrat

Etiketimi,

Rreziqetkancerogjene

Rreziqetbiologjike

Rreziqetfiziko

Zhurma,

Dridhjet, 

MikroklimadheNdriqimi,

Rrezatimi,

Vidioterminalet.

DPI dheorganizimi I punimeve

Ambjentet e punes

Levizjamanual e ngarkesave

Levizja e ngarkesave

Sinjalistikat

Emergjencat

Procedurat e sigurisereferuarprofilit te rreziqevespecifike.

Procedurat e largimitngazjarri.

Procedurat e organizimit per nderhyrjen e shpejte

Stress ne pune, etj.

KOHEZGJATJA 12 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301[email protected][email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT MODULI B1 – AGRIKULTURA 36 ORE

PJESMARRES Pergjegjesitdhepunedhenesit e sherbimitteparashikimitdheparandalimitqeduhettemarrindetyren ne ndermarrje ne Makrosektorin e aktivitetitATECO  1( Agrikultura, gjuetiadhesherbime relative, Pyjetdhesherbimet e tyre,).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

-Objektivat e vleresimitterrezikut.

Analizimi I rrezikut :rrjellalogjike ( fazaparaprake, identifikimi I faktoreveterrezikutdhepunonjesit e ekspozuarndajtyre, vleresimishkalles se ekspozimitndajrreziqeve, vleresimin e ashpersisedheprobabilitetiiefekteve, programiminosezbatimin e masaveparandaluese). Roli I punedhenesit, drejtuesitdhe te propozuarit. Elementet per ndertimin e nje matrice. Analiza e rrezikut.

 

Rreziqetqederivojnengaorganizimi I punes.

Ambjente e punes, Levizjamanual e ngarkesave, Levizja, zhvendosja e mjeteve te transportit

 

Rrezikungaaksidentet

Rrezikungaelektriciteti; Rrezikungapaisjetmekanike; Rrezikungapaisje te vecanta; Rreziku I reniesngalartesite

 

Analizimi I rrezikut

Rreziqetkimike; Gazi ,avujt, tymiPluhurat, mjegullaLengjetEtiketimi .

Rreziqetfizikedhebiologjike; ZhurmatDridhjetMikroklimaNdriqimiRrezatimiVideoterminaletManaxhimi I rrezikut te mbetur( DPIkolektivedhe individuale)

 

Dokumentatdheemergjencat

Permbajtja e dokumentave te vleresimit te rrezikut( kriteret e adaptuara, njohjet e vleresimit, identifikimi I masaveparandaluese te mbrojtjes, programimi i masave te tjera te parandalimitdhepermiresimit ne kohe te niveleve te sigurise). Situatatkritikeqemund te kthehen ne situate emergjente.  Permiresimi I vazhdueshem

Vleresimiperfundimetar I testit.

 

Rreziqetspecifike ne fushen e Agrikultures.

Rreziqet me natyrefizike: zhurmat, dridhjet, MMC, ekspozimindajrrezatimit solar, ekspozimindaj te nxehtit, rreziqetelektrike, flaket/shperthimet. Rreziqet me natyrekimike: perberjetdhesubstancat, TLV, Gazi ,avujt, tymi, pluhurat, mjegulla. Te lexohetdhe te kuptohetskeda e sigurise, ShkurtimetR (rrezik) dheS( siguri)

Etiketimi I substancavedheperberesve. Efektet:  alergjike, sensibilizuese, gastrointestinale, neurologjike, kancerogjene, mutagjene, teratogjenik. Helmimet

 

Rreziqetspecifike ne agrikulture.

Rreziqet ne natyrebiologjike: bakteret, viruset,makrodhemikroparazitet. Karakteristikat e rrezikut: infective, patogjene, te transmetueshme

Nga kafshet: kontaktetdirekte me kafshet, ngakafshimet. Manaxhimi I rrezikut ne aktivitetitn e agricultures

Manaxhimi I rrezikqeve te mbetura: mbrojtjen e frymemarrjes, te syvedhefytyres, te degjuarit, duartdhelekura e kembeve.  Kriteret per zgjedhjetkorrekte te DPI.

 

Vleresimi I rrezikutngazhurma ne aktivitetin e agrikultures.

Leximi I matrices se makrosektorit. Testi perfundimtar per pyetjet e mbyllura. Simulimi I vleresimit final dhepyetjet e hapura.

KOHEZGJATJA                36 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301  [email protected][email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT MODULI B5 – KIMIK

PJESMARRES Pergjegjesitdhepunonjesit e sherbimitteruajtjesdheparandalimitteciletduhettemarrinpersiper ne ndermarrjedetyren e MakrosektoritteAteco 5 ( Rafineri, trajtimi I kombustibilinukleari, Industriakimike, Fibra, Gome, Plastike).
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT Vleresimi I rrezikut

Objektivat e vleresimit te rrezikut

Analiza e rreziqeve : rrjedhalogjike (fazaparaprake, identifikimi I faktoreve te rrezikutdhepunetoreve te ekspozuarndajketyrerreziqeve,  vleresim i shkalles se ekspozimitndajrreziqeve, vleresimin e ashpersisedheprobabiliteti i efekteve, programimin ose zbatimin e masaveparandaluese ). Elementet per ndertimin e nje matrice. Sinjalistika e sigurise :kuptimin e ngjyrave, te madhesive te shenjave, lloji i shenjave

Analiza e rrezikut

Rreziku I derivuarngaorganizimi I punes.

Ambjenti I punes. Zhvendosja manuale e ngarkesave. Levizja, largimi I mjeteve te transportit. Rrezikuelektrik. Rrezikumekanik. Rrezikungapaisje te vecanta. Rreziku I renjevengalartesite.

Analiza e rreziqeve

Rreziqetkimike: Gaz, avujt, tymrat , pluhratmjegulla, lengjet, etiketimi, rreziqetfiziko – biologjike. Zhurma, Dridhjet, Mikroklima, Ndriqimi, Rrezatimi, Vidioterminalet.

Karakteristika e DPI

Nen – ndarja e DPI :paisjet e thjeshta me perdorimindividual apo mbrojtjekolektive.

Karakteristikat e DPI :rregullore te ndertuesit, data e prodhimit, Markatura  CE, instruksione per perdorim.

Verifikimifillestardheperiodik I DPI: kontrollpamor, verifikimi I qepjeve, kontrolli I komponetevemetalike, heqja e papasteritve, konservimi I duhur I etiketes.

Dokumentatdheemergjencat

Diskutimimbianalizen e ushtrimitmbi matrice. Permbajtja e dokumentit te vleresimit (kriteret e adaptuara, njohjet e vleresimit, identifikimi I masaveparandaluese te mbrojtjes, programimi i masave te tjera te parandalimitdhepermiresimit ne kohe te niveleve te sigurise). Situatatkritikeqemund te kthehen situate emergjente. Permiresimi I vazhdueshem. Testi finaldhekontrolli I pervetesimit.

Perkufizimi I agjentevekimik te rrezikshem.

Zonatkimiko – fizike. Kimikotoksikologjike. Metodat e perdorimit ose prezenca e tyre ne vendin e punes. Klasifikimi I agjentevekimik te rrezikshem. Zonat e rrezikshme: shprehjet e rrezikutvendoset“R”dhesigurise“S”.  vlerat limite, pragu I vlerave : TLV. Klasifikimi I rrezikutkimik : “I moderuar”, “jomoderuar”. Detyrimet e Punedhenesit.

Vleresimi I rreziqevekimike.

Identifikimi I rrezikutkimik ne ndermarrje. Vleresimetparaprake te rreziqeveqelidhen me perdorimin apo pranine e te gjithagjentevekimik te rrezikshem. Matjetmjedisore: kur ka perse.Strategjite e monitorimit te sistemeve te mostrave.

Rreziqettoksikologjike

Vleresimipermesperdorimit te vlerave limite te punesimit. Vleresimipandihmen e limitit te vlerave. Vleresimi i ekspozimit te lekures. Klasifikimi I vendeve te rrezikshme. Udhezues per normen CEI EN 60079 -10. Rreziku I shperthimit. Pershkrimetspecifike per pranine e pluhuravetedjegshemdhesubstancaveshperthyese. Kerkesatminimale per permiresimin e mbrojtjes se sigurisedheshendetittepunetoreveteciletmundtejeneteekspozuarndajrrezikuttevecantengamjedisetshperthyese.

Agjentetkancerogjenedhemutagjene.

Perkufizimi I agjentevekancerogjenedhe /ose mutagjene.  Klasifikimi I lenedes se pare. Fraza te rrezikut R45, R49, R46. Permbajtja e skedes se sigurise. Pergjegjesite. Substancat e krijuaragjateaktivitetit te punes. Substancat per te cilatndalohetprodhimi ,punimi apo marrjapersiper. Vleresimi I rrezikut. Vleresimi I ekspozimit. Matjet e higjenes ne industrise. Limiti i vlerave te lejuara. Niveli I ekspozimit. Punonjesit me te ekspozuar. Punonjesit e ekspozuar. Ndalimi I punimeve me ekspozimendajfaktorevekancerogjene. Punetore te perkohshem. Punetoretshtatezena. Minorene. Mbrojtjashendetesore. Levizjamekanike e ngarkesave – makinerivedhepaisjeve.

Mjetet e zhvendosjesdhetransportimit te mallrave.

Te pergjithshmembipaisjet, karrocatqeshtyhen me dore, paletat manuale dheelektrike, karrocatashensore te mallrave. Sinjalistikatdegjimoredhepamore te sigurise, paisjetmbrojtese. Imbarkimi I ngarkesave, zhvendosjadhelevizja e tyre.  Vleresimi I rrezikut te makinerivesipasnorms UNI EN 1050. Rreziku I makinave ( mekanike apo jo) sipasnorms UNI EN 12100 – 1. Ruajtja e makinerivesipasnormes UNI EN 294 dhe UNI EN 953. Rregjistrimi I mirembajtjesperiodike. Demtime, siguridhemirembajtje. Konceptieficences, efikasitetitdheekonomise.

Levizjamanual e ngarkesave (MMC)

Transportimidhelevizja me dore te ngarkesave: raprotindermjetpunesdhendryshimet ne shtyllenkurrizore, limitet e peshes, trajnimidheinformimi I punetoreve, mbikqyrja e shendetit. Procedura, modelle, kritere te vleresimit te rrezikut ne lidhje me MMC. Modeli I rekomanduar per perllogaritjen e limiteve te peshes( NIOSH)

Treguesit e rrezkutdhetreguesitveprimeve ne vazhdim. Patologjite e lidhura me MMC

Zhurmadhedridhjet

Zhurma: strategjite e monitorimit, analiza e frekuencavedhe te grupit. Metodat e zgjedhjes se duhur te DPI. Veprimet ne vijimmatja e zhurmes ne ambjenet e kufizuara. Transmetimet  nesistem dora – krahudhe ne te gjithtrupin. Efektet ne shendet. Vleresimi I rrezikutpamatje: kur ka perse .perdorimi I paisjeve me ekran.

Dokumentacioni I vleresimit te rrezikutdhe auto-certifikimi.

Permbajtja e auto-certifikimit. Legjislacioni ne fuqi: paisjet me qellim parandalimin e aksidenteve qe lidhen me substance te till ate rrezikshme dhe te kufizoje pasojat mbi njeriun dhe ambjentin. Matja e agjentevekimike : norma UNI EN 689. Paisjetmbrojtesekolektivedhe individuale. Mbikqyrja e shendetesise: periodikedhe e vazhdueshme. Testi finaldhepergjigjet  embyllura. Stimulimifinal I kontrollitdhepervetesimi I pyetjeve te hapura.

KOHEZGJATJA               68 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301  [email protected][email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT MODULI B7 – SHENDETESI DHE SHERBIMET SOCIALE.

PJESMARRES Pergjegjesitdhepunonjesit e sherbimitteruajtjesdheparandalimitteciletduhettemarrinpersiper ne ndermarrjedetyren e Makrosektoritte Ateco7 (ShendetesidheSherbimetsociale)
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT Prezantimi I kursit.

Rregulloretdheaspekteligjore, metodologjia e kursit, azhornimi I detyrueshem. Objektivat e vleresimit te rrezikut.

Vleresimi I rrezikut.

Analiza e rreziqeve:rrjedhalogjike (fazaparaprake, identifikimi I faktoreve te rrezikutdhepunetoreve te ekspozuarndajketyrerreziqeve,  , vleresim i shkalles se ekspozimitndajrreziqeve, vleresimin e ashpersisedheprobabiliteti i efekteve, programimin ose zbatimin e masaveparandaluese ). Roli I Punedhenesit, drejtuesitdhe te propozuarve. Elementet per ndertimin e matrices.

Analiza  errezikut ( pjesa e I)

Rreziqetqederivojnengaorganizimi I punes. Ambjenti I punes. (Legjislacioni ne fuqi) Zhvendosja manuale e ngarkesave (Legjislacioni ne fuqi). Levizja, largimi I mjeteve te transportitRreziku I aksidenteve. Rrezikumekanik.  Rrezikungapaisje te vecanta. Rreziku I renjevengalartesite

Analiza e rreziqeve( pjesa II).

Rreziqetkimike:  (legjislacioni ne fuqi) Gaz, avujt, tymrat ,  Pluhratmjegulla, Lengjet, Etiketimi, Rreziqetfiziko – biologjike (legjislacioni ne fuqi) Zhurma,  Dridhjet,  Mikroklima,  Ndriqimi, Rrezatimi, Vidioterminalet. Rrezikubiologjik (legjislacioni ne fuqi). Manaxhimi I rreziqeve te mbetura : DPI kolektivedhe individuale.

Ushtrimi

Aplikimi I praktikave te matrices ne nje model te gatshem ne njerast ne ndermarrje.

Dokumentacionidheemergjencat.

Diskutimimbianalizen e ushtrimitmbi matrice. Permbajtja e dokumentit te vleresimit (kriteret e adaptuara, njohjet e vleresimit, identifikimi I masaveparandaluese te mbrojtjes, programimi i masave te tjera te parandalimitdhepermiresimit ne kohe te niveleve te sigurise). Situatatkritikeqemund te kthehen situate emergjente. Permiresimi I vazhdueshem. Tesi finaldhekontrolli I pervetesimit.

Rreziqetkimikedhekancerogjene

(Ligji ne fuqi). Perkufizimi I agjentevekimikdheagjentevekimik te rrezikshem. Zonatkimiko – fizike, kimikotoksikologjike. Metodat e perderimit apo prezaenca ne vendin e punes.

Klasifikimi I agjentevekimike te rrezikshem. Zonat me rrezikshmeringaketoagjente: frazatrrezik“R”dhesiguri“S”.  Gazratanastezike: monitorimimjedisordhebiologjik. Paisjetmbrojtesekolektive. Manaxhimi i rreziqeve te mbetura: zgjedhja e paisjes se mbrojtjes individuale. Perdorimi I diinfektueseve, detergjentevedhesterelizuesve: efektet ne shendet, DPI e keshilluara. Titulli IX Kap. II. Agjentenkancerogjene e mutagjene. Perkufizimi I agjentevekancerogjenedhemutagjene.Kancerogjene ,mutagjene. Frazat e rrezikut, R45, R49, R46

Kemioterapi antiblastici: monitorimimjedisordhebiologjik.

Rreziqetbiologjike.

Rreziqetbiologjike, (legjislacioni ne fuqi). Infektimet, patologjit, mbartja. Orientimet per vleresimin e rrezikut. Treguesit per mbikqyrjenshendetesore. Matjet per mikroorganizmat e shperndare ne ajer. Matja e ndotjesbiologjike ne siperfaqe. Paisjetmbrojtesekolektive. Manaxhimi I reziqeve te mbetura: zgjedhja e masavembrojtese individuale.

Ushtrimi

Ushtrimi :monitorimimjedisor I kimioterapise antiblastici, paisjetmbrojtesekolektivedhe individuale. Mirmbajtje e zakonshmedhe e jashtezakonshme.

Rrezikungapajisjet.

Bllokimet operative. Karakteristikatstrukturore. Impiantet e ajrimit IAQ. Gazi anestetik :efektetbmishendetin. Sistemi I largimit te gazitanestetik: siguria e sistemit te kontrollit. Manitorimimjedisordhebiologjik I gazit. Limiti I lejuar I vlerave te ekspozuara. Mirmbajtje e zakonshmedhe e jashtezakonshme.Organizimi i procedurave te sigurise.

Levizja Manuale

Levizjet e pacienteve ne spitale (MAPO). Vleresimi I rrezikut ne repartet e shtrimit ne spital, ne urgjence, sallat e operacioneve.

Ushtrimi

Ushtrimi :llogaritja e trweguesit MAPO prnjerepartspitali.

Rreziqetspecifike.

Cilesia e ajrit ne mjedise te kufizuara (IAQ). Lageshtira, ajrimi, ngrohjarrezatuese, kondicionimi. Ndotesit e ajrit te brendshem. Mireqeniae  mjedisit te individit. Perdorimi i Pajisjeve te ekranizuara. Vleresimi i kushteve te punesdheirrezikut. Organizimi i punes. Raportimespunes me njesite video dheefekte te ndryshmeshendetesore

Organizimi I punesdhefaktoretpsikologjike. Proceset e zellshem te punes. Stresi ne profesion. Sindromat e Burnout .Burnout: shkaqetdhesindromat. Parandalimi.

Emergjencat

Plani I emergjencavedheevakuimit. Rreziku I zjarritdheshperthimit. Sistemet e alarmit. Mjetet e mbrojtjeskolektive. Mjetet e mbrojtjes individuale. Procedura e evakuimit.

Ushtrimi

Planimetria, fotografit ose imazhet e nje reparti spitalor. Pershkrimi I operacionevedheprocedurave me analizen e rrezikut.

Rrezatimi

Ekspozimidherrezatimet e jonizuara.efektetbiologjike. Klasat e rrezikut. Manaxhimi I rrezikutdhepaisjetmbrojtesekolektivedhe individuale. Ekspozimindajrrezatimevejot e jonzuaradheultratingujve. Efektetmbishendet. Parandalimidhesiguria.

KOHEZGJATJA 60 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301  [email protected][email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

SKEDA E TRAJNIMIT PERGJEGJESI I SHERBIMIT TE PARANDALIMIT DHE MBROJTJES.

PJESMARRES Pergjegjesitdhepunonjesit e SherbimitteParandalimitdheMbrojtjesngarreziqetteciletkurrenukkanembajtur poste dhesynojne per tepervetesuarnjohuritedobishme per sigurinedhehigjienen ne punedheparandalimindhevleresimin e rreziqeve, tenjohedetyrat e pergjegjesite e subjektevetesistemit e parandalimin e ndermarrjevedheEntevetepropozuara per mbrojtjen e punetorit. Frekuenca e modelit A perbenkreditetrajnimeteperhershmetevlefshme per cdomakrosektor ATECO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

Qasja e parandalimitpermesligjit.

Filozofia e AQSCERT duke u referuarorganizimit te nje Sistemi Parandalimikompanie , per procedurat e punes, ne raportinpunonjes – makineridhepunonjes – mjedis/substance te rrezikshme, masat e pergjithshme per mbrojtjendheshendetin e punetorevedhevleresimin e rreziqeve.

Sistemi legjislativ

Hierarkia e burimeveligjore, DirektivatEuropiane, Kushtetuta ,KodiCivildheKodiPenal,  Evolucioni i legjislacionit per sigurinedhehigjienen., Statutsi I Punetoritdherregulloretmbisigurimin e detyrueshem ne rast te aksidentevedhesemundjeveprofesionale., Ligji per sigurine ne puneorganizimidheparashikimi ne kompani, rreziqetqekonsiderohendhemasatparaprake te shqyrtuara ne lidhje me rregulloret ne fuqi.  Legjislacioni ne lidhje me kategorite e vecanta te punes: puna e minoreneve, nenatqepunojne, puna e natesetj.

Norma teknike CEI dhevlefshmeria e tyre.

Subjektet e sistemittendermarrjeve, detyrimet, detyratdhepergjegjesite.

Punedhenesi, DrejtuesitdheteZyrtaret., RSPP, Punonjesit e SPP, MjekuKompetent (MK), Perfaqesuesi I Punonjeseve per Sigurine (RLS) dhePerfaqesuesi I punonjesve per sigurine ne territore. (RLST). Punonjesit ne parandalimin e aksidenteve, evakuimin e punonjesvedhendihmen  eshpejte. Punonjesit ,Projektuesit, Fabrikuesit, FurnitoretdheInstaluesitPunonjesitautonom.

Sistemi publik i parandalimit

Ruajtjadhekontrolli, Sistemi I pershkrimevedhesanksioneve, Miratimet,verifikimetperiodike, Informacioni , asistenca e konsulenca, Organet e perbashktadheMarveshjet e kategorise.

Kriteret e instrumentave per gjetjen e rreziqeve.

Konceptet e rrezikut, rreziqet,demi, parandalimi. Parimi I parandalimit, vemendjendajgjinise, klima e mardhenieve ne ndermarrje, rreziku I ngacmimevedhekeqtrajtimi. Analizimi I aksidenteve, shkaqet, menyra e shfaqjes, treguesit, analiza e statistikavedheshtrirja ne kohe, regjistri I aksidenteve. Burimetstatistikore: mjetetdhe materiale informacioni ne dispozicion. Informacionmbikriteret, metodatdheinstrumentat e vleresimit te rrezikut( linjatudhezueserajonale, linjatudhezuese CEE, modele te bazuara ne check list, Rregullore, etj).

Dokumentat ne Vleresimin e Rrezikut.

Dokumentat ne Vleresimin e Rrezikut, Permbajtjadhespecifikimet: metodologjia e vleresimitdhekriteret e perdorura, Identifikimidhesasia e rreziqeve, masatparandaluese te adaptuara ose per tu adaptuar.

Prioritetdheafatetkohore  tenderhyrjes per permiresim, Perkufizimi I nje sistemi per kontrollinefikasdheefiktivitetitn ne kohe te masave te marra.

Klasifikimi I rrezikut

Rreziqet ne ambjenti e punes, Rreziqetelektrike, Rreziqetmekanike, Makinerite, Paisjet, Rreziqet ne levizjen e ngarkesave ( heqjen e paisjeve, mjeteve te transportit), Rreziku I renjevengalartesite. Verifikimetperiodike te detyrueshme te paisjevedheImpianteve.

Rreziku i zjarritdheshperthimet

Kuadriligjorkunderzjarritdhe CPI.  Manaxhimi I emergjencave elementare.

Vleresimi I disarreziqevespecifike( pjesa e I)

Rreziqetkancerogjenedhemutagjene. Rreziqetngalendetkimike. Rreziqetbiologjike. Mbajtja e rregistrave ne rasteekspozimit te punonjesvendaj te ketyrerreziqeve.

Vleresimi I disarreziqevespecifike( pjesa II)

Rrezikundajzhurmave; Rrezikundajdridhjeve; Rrezikundajvidioterminaleve; Rreziku I levizjevemanual te ngarkesave; Rrezikungajonizuesitdhengajo- jonizuesit.; Rreziku ne fushatelektromagnetike.; Mikroklima

Ndricimi

Renjetaplikivedheorganizative te vlerersimit te rrezikut.

Plani I masaveparandaluese; Plani I manxhimit te ndihmes se shpejte.; Mbikqyrjashendetesore: ( perkufizimi i nevojave te mbiqyrjesshendetesore, specifikat per mbrojtjenpunonjesevenena, minoreneve, invalideve, vizitatmjeksoredherezultatet, ankesat)…; Pajisjet personale mbrojtese (PPM): kriteret e perzgjedhjesdhe te perdorimit.; Manaxhimi i Prokurimit; Informimi, trajnimidheedukimi I punetoreve ( te punesuarve te rinj, RSPP, RSL, RLST, punonjesit e emergjencave, azhornimetperidice.)

KOHEZGJATJA 28 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301  [email protected][email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE

PUNIME NE LARTESI D.P.I. RENIA NGA LARTESITE, KATEGORIA E III

PJESMARRES Punedhenesit , zyretaret dhe punonjesit e ndermarrjeve industriale dhe artizanale te caktuar per te kryer detyra qe kerkojne perdorimin e mbrojtjeve kundra renies, pajisjet e sigurise dhe / ose linjave jetesore ne pajtim me ligjin ne fuqi
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Percaktimi I DPI dhe kategorise (kategoria III), Detyrimi i trajnimit, Percaktimi I puneve ne lartesi

Rastet e perdorimit te lidhseve, Analizimi i rreziqeve te renjes nga lartesite, Sistemet kundra renjes, pershkrimi I komponenteve te ndryshem,Trajnimi per lidhjen korrekte te litareve.

KOHEZGJATJA       4 ore
 

 

RREGJISTRIMI

SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301

[email protected]   [email protected]

METODA E TRAJNIMIT Në salle

SKEDA E TRAJNIMEVE PUNIMET NE LARTESI.

PJESMARRES Punedhenesit , zyretaret dhe punonjesit e ndermarrjeve industriale dhe artizanale te caktuar per te kryer detyrame rrezik renie nga nje lartesi mbi 2 metra ne pajtim me ligjet ne fuqi
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Referimi ne rregullore; Masat per shnedetin dhe sigurine ne kantjeret e perkohshem dhe te levizshem; Rregullat per parandalimin e demtimeve ne punimet dhe konstruksionet ne lartesi , Fusha e aplikimit; Paisjet e prgjithshme; Skelat fikse; Ndertimi dhe palosja e shkalleve levizese;

Shmangja e lejuar e urave me rrotulla ne ndertese; Perdorimi I paisjeve te pines dhe dispozitiveve te mbrojtjes individuale;  Ligji ne fuqi, aspektet persa  I perket paisjeve mbrojtese nindividuale(DPI) –  Standarti UNI 11158; paisjet mbrojtese individuale kunder renive nga lart.  Udhezues per zgjedhjen dhe perdorimin e tyre.

KOHEZGJATJA       8 ore
 

 

RREGJISTRIMI

SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301

[email protected]   [email protected]

METODA E TRAJNIMIT Në salle

SKEDA E TRAJNIMEVE PUNIMET NE SKELA

PJESMARRES Nenpunesit dhe punonjesit ne montim/cmontim/ndryshim I skelave
PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Moduli  juridik – rregullator.

Plani I montimit, perdorimit dhe cmontimit te sigurte i P.M.P.C. ( Plani I Montimit, Perdorimit dhe Cmontimit te skelaven ose PiMUS), autorimzimi ministror, projektimi.  Legjislacioni per “Kantieret e perkohshem” dhe “Punimet ne lartesi”

Moduli teknik

Legjislaconi ne fuqi I sigurise ne fushen e parandalimit te demtimeve – analizmi I rreziqeve – Rregulloret e nje teknike dhe praktike te mire – Statistika e demtimeve dhe shkeljes se rregulloreve ne kantiere,  DPI kundra renjeve: perdorimi, karakteristikat teknike, mirembjtja, ruajtja dhe kohezgjatja.  Tipologjia e teknikes,  Kontrolli I sigurise: impianti I pare, periodik dhe I jashtezakonshem.
Moduli praktik

Montim – cmontim – ndryshim I skelave dhe tubave shtese (STSH)

Montim – cmontim – ndryshim I skelave dhe korniza te parafabrikuara ( SKP)

Montim – cmontim – ndryshim I skelave te montuara permes parafabrikimit ( PMTP).

Elementet e manaxhimit te nderhyrjes emergjencave – shpetimit.

KOHEZGJATJA       28 ore
 

 

RREGJISTRIMI

SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301

[email protected]   [email protected]

METODA E TRAJNIMIT Ne salle dhe terren

TRAJNIMI PER KANTIERET E PERKOHSHEM

PJESMARRES Kursi eshte menduar per nje numer te madh te profesionisteve te cilet kryejne detyrat e tyre ne fushen e ndertimit : Koordinatore, Projektues, Drejtoret e punimeve RUP, te Diplomuar ne Ingjinieri, Arkitekture, Gjeologji, ne Shkencat Agrare dhe Pyjere, Gjeometer dhe Anketues, ashtu sic parashikohet ne legjislacion. Teknike te mesem ose inxhiniere sic parashikohen nga ligji.
 

 

 

 

PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Moduli  ligjor – rregullator  (1 orë)

Prezantimi I kursit. Vështrim I përgjithshëmtëhigjenësdhetësigurisënëvendin e punës, me referencëtëvecantëpërdispozitat e ligjitnëlidhje me përdorimin e pajisjevetëpunës.Pergjegjësitë e punonjësve.

Prezantimi I kursit

“Une jam Siguria”, Stimulime te reja per nje trajnim efikas. Respektimi I ligjit dhe kushtet e nevojshme por jo suficente me qellim sigurine.Shembuj praktike. Legjislacioni bazuar ne fushen e sigurise dhe te higjenes ne pune. Rregulloret Europiane dhe rendesia e tyre.Historiku, analizat, diferencat dhe krahasimet mes legjislacionit ne fushen e sigurise ne vendin e punes.

Ligji ne fushen e kujdesit te sigurise dhe shendetit ne pune , me reference te vecante .

Analizimi I Legjislacionit, Titulli I: parimet e perbashketa.Kushtet e pergjithshme. Sistemi Institucional. Manaxhimi I parandalimit ne vendin e punes: kushtet e penalitetit. Kushtet kontraktuale ne lidhje me aspektet e sigurise dhe shendetit ne pune. Tipet e kontratave: praktike apo kontrate e futjes ne pune, kontrate administrimi, kontrate projekti, kontrate afatgjate, kontrate me kohe te pjesshme.Puna e nates, punet jo tipike. Rregulloret mbi siguracionin per demtimet ne pune dhe semundjet profesionale. Shendeti dhe higjena ne pune. Semundjet , demtimet, aksidentet.Figura e Mjekut Kompetent dhe detyrimet e tij. Kontrollet parandaluese. Kontrollet periodike . Manaxhimi I demtimeve. Roli I sigurimeve shoqerore, figurat jashteorganizates te interesuara per realizimin e punes, kontratat e tenderimit dhe punimeve.Siguracioni I detyruar, likidimi dhe kompensim.Identifikimi dhe detyrimet e projektuesit, prodhuesit e furnizuesit; instaluesit;

detyrimet qe lidhen me kontratat e tenderimit, te punimeve ose te administrimit (DUVRI).Markatura CE: kushtet e nevojshme por jo te mjaftueshme persigurine e punonjesve. Skica e direktivave te produktit

Direktiva tension I Ulet 73/23/CEE.

Direktiva ATEX 94/9/CE.

Direktiva PED 97/23/CE.

Rreziku elektrik dhe mbrojtja kunder shkarkimeve atmosferike. Detyrimet perpunëdhënësin.

Kerkesat e sigurise: punimet me tension, punimi pranepjeseveactive,impiante  vendosura ne toke, impiante dhe paisjet elektrike ne kantier, shkalla e mbrojtjes

Mbrojtja nga rrufete: mbrojtja e ndertesave, instalimeve, objekteve dhe pajisjeve. Verifikimet.

Subjektet e sistemit te Parandalimeve ne Ndermarrje: detyrat, obligimet, pergjegjesia civile dhe penale.PunedhenesiDrejtuesit. Pergjegjesi I Sherbimit te  Mbrojtjes dhe Parandalimit (R.S.P.P). Zyrtaret. Perfaqesuesi I sigurise se punonjeseve.

Skelat perrealizimine punimeve: detyrat, obligimet, pergjegjesia civile dhe penale.Masat e pergjithshme te kujdesit. Detyrimet e punedhenesve dhe drejtuesve. Detyrimet e zyrtareve. Dertyrimet e punonjesve. Detyrimet e anetareve te familjes.

Metodologjiteper identifikimin, analizimin dhe vleresimin e rrezikut. Identifikimi, analizimi dhe vleresimi I rrezikut: Rreziqet e perceptuara, rreziqet e pa perceptuara, rreziku i nderhyrjes. Trajnimi, informimi dhe ushtrimi praktik. Mbajtja, komunikimi dhe transmetimi I dokumentacionit. Vrifikimi I nderhyrjeve mbi argumentat e trajtuar. Puna ne grup dhe vrifikimi I ndërhyrjeve. Kuadri ligjor I ne fushen e puneve publike dhe principet e dekretit te zbatuar.

Plani I sigurisë.

Verifikimi i kerkesave te kompanive kontraktuese dhe te vete punesuarve. Kantieret e perkohshem dhe te levizshem. Masat per kujsdesin dhe shendetin ne ne kantieret e perkohshem dhe te levizshem. Rregulloret per parandalimin e demtimeve ne pune ne ndertim dhe ne punimet ne lartesi. Sanksionet. Legjislacioni per fushen e sigurise dhe shendetit per logjistiken ne ndermarrje.

Aneksi XIII: Pershkrimi I sigurise dhe shendetit per logjistiken ne ndermarrje.

Aneksi XVIII: Rruget e kantierit, skelat dhe transporti I materialeve.

Aneksi XXVIII: Pershkrimi per sinjalizimin e pengesave dhe pikat e rrezikut dhe sinjalistiken e rrugeve te levizjes ne kantier

Marredheniet me Klientin, Projektuesi, Drejtuesi I Punimeve, Perfaqesues isigurise se punetoreve.

Kantieret e perkohshem dhe te levizshem, Kapitulli I: Masat per shendetin dhe sigurine ne kantieret e perkohshme dhe te levizshme.. Instrumentat e zbatimit: takimi koordinues I zakonshem: takimi koordinues fillestar: takimi I koordinimit  Plenar; shenimet e kontrolleve ne terren; urdhreat e sherbimeve. Moduli I komitetit apo pergjegjesit te punimeve.

Leteremerimi ; procesverbali i vleresimit te PSC  dhe te dokumentit; verifikimi tekniko- professionale, verifikimi I plotesimit te detyrimeve, : letra e nderprerjes se punimeve; Disiplina dhe ndeshkimet. Sistemi ndeshkues.

Ndeshkimet per komitetin drejtues dhe pergjegjesit e punimeve,per koordinatoret dhe per punedhenesit.

Procedskelat inspective. Vizitat inspektuese dhe manaxhimi I shkeljeve. Programimi kohore I punimeve

Organizimi I kantierit :Eliminimi  I humbjes se kohes, optimizimi I prodhimit. Analizimi I fazave te punes. Nderthurja e punimeve dhe analizimi I nderhyrjeve.Diskutimi I programimit te kohes dhe modifikimet ne perputhje me sigurine. Detyrimet e dokumentuara nga ana e komitetit, ndermarrjeve dhe te koordinatoreve te sigurise. Verifikimi i kerkesave te kompanive ekzekutuese dhe te vetepunesuarve. Kerkesa mbi te dhenat dhe lajmerimet ne ndermarrje. Verifikimi I kerkesave  tekniko- professionale te nermarrjeve. Verifikimi I kerkesave  tekniko- professionale tete vetepunesuarve. Kerkesat ne konstruksionet ne ndertim. Kerkesat ne konstruksionet ne ndertim: struktura te vecanta, ndertimi i harqe, kthesave dhe te ngjashmet e tyre; vendosja e armaturave  ; rezistenca dhe heqja e armaturave; mbrojtja gjate hapjeve; shkallet ne mure, punime te veçanta;

Rreziku gjate germimit, ne demolim, ne punimet e nendheshme dhe ne galeri.

Puset, germimet, tunelet. Depozitimi I materialeve ne afersi te germimit,Prania e gazrave ne germime. Makinerit levizese ne toke. Punimet ne afersi te pjeseve active. Demolimi; riforcimi I strukturave; rregullat e demolimit; masat e sigurise, bartja e materialeve; caktimi I kufijve te zones, demolimi I rreshqitjeve; verifikimet.

Rreziku I atmosferave shperthyese: prezantimi,  legjislacioni, certifikimit, pajisjet elektrike.Rreziku I renjes nga lart. Rreziku I renjes nga lart dhe mbrojtja e objekteve. Pershtatshmeria e puneve te perkohshme.Shkallet. Parapetat. Mbrojtja e vendeve te punes. Sistemi I mbrojtjes individuale per mos renjen nga lartesite. Skelat dhe punimet e perkohshme

Verifikimi I sigurise se skelat metalike fikse

Ndertimi dhe palosja e shkalleve levizese

Skelat e ndertimit prej druri. Skelat fikse: autorizimi I ndertimit dhe palosjes, realizmet teknike; projektimi; dokumentimi: marka: montim – cmontim; mirmbajtje dhe ruajtje; rregulloret e vecanta.. Skelat levizese; skelat mbi kamaleca; skelat me rrotulla ne ndertese.Sinjalistika

Rreziqet kimike ne kantier

Elementet dhe materialet e rrezikshme. Niveli, tipi dhe kohezgjatja e ekspozimit. Analizimi I punimeve.

Vlerat e lejuara te ekspozimit professional. Efektet e masave parandaluese dhe mbrojtese. Shembuj praktike te rreziqeve kimike e pune: shpimet; perdorimi I cementos; perdorimi I disqeve te prerjes;Saldimi I metaleve;Levizja e shifrave oksiduese etj.

Rreziqet biologjike ne kantier

Ligji, Titulli IX, Kapitulli III:vleresimi I rrezikut, masat per parandalimin dhe mbrojtjen; masat higjenike; kontrolli i te  ekspozuarve; limitin e vlerave; punimet e vecanta ; punimet e demontimit apo heqjen e mbetjeve; informimi dhe trajnimi I punonjesve; mbikqyrja sanitare; regjistri I ekspozimeve, kartelave sanitare dhe te rrezikut.Rreziqet qe lidhen me perdorimin e makinerive dhe paisjeve te punes vecanerisht me paisjet e largimit dhe transportit.

Aneksi V: Kerkesat e sigurise se paisjeve te punes: paisjet ne presion: paisjet e punese te levizshme, paisjet e vetelevizshme; paisjet qe perdoren per largimin , transportim apo magazinim e ngarkesave; paisjet qe perdoren per largimin dhe transportimin e personave dhe gjerave; paisjet specifike te punes.

Aneksi VI: Dispozitat lidhur me perdorimin e paisjeve te punes.

Aneksi VII: Kontrolli I paisjeve

Reziqet fizike: zhurma, dridhjet, mikroklima, ndriqimi.

Analizimi dhe matjet e shurmes: niveli, tipi kohezgjatja: limiti I lejuar profesional; efektet e masava parandaluese dhe mbrojtese.Shembuj praktike te reziqeve fizike te zhurmes dhe dridhjeve ne pune si:

perdorimi i cekicit per prishje; perdorimin I disqeve prerese, perdorimi i ajrit te kompresuar, perdorimi i ekraneve vibruese, perdorimi i makinave te ngjeshjes, etj …Mikroklima:Ndriqimi: analizat dhe matja

Llimiti I lejuar profesional; efektet e masava parandaluese dhe mbrojtese.Shembuj praktike te rreziqeve nga ndriqimi ne pune te tilla si : saldimi dhe prerja e metaleve; hedhja e katramase me flake; hapja e cative reflektuese, etj. Rreziqet ne montim – cmontim te elementeve te parafabrikuara.Rreziqet e lidhura me levizjen e elementeve me permasa dhe shtrirje te medha.Analiza e rreziqeve qe rrjedhin nga nje kontekst tipik: montimi I nje depo industrial.Rreziku I flakeve dhe shperthimeve.Analiza e rrezikut te flakeve dhe shperthimeve.

Titulli XI: Mbrojtja nga mjediset shperthyese.Shembuj praktike e rrezikut te flakeve dh eshperthime ne pune si:saldim, hedhjen e materialeve bituminoze; punimeve nentokesore; prania e pluhurave; germimene afersi te tubacioneve te gazit; impiantet elektrike, etj.

Semundjet profesionale: tipi dhe origjina e semundjeve profesionale me te shpeshta. Shendeti dhe higjena ne vendin e punes.Zhvillimi I aktivittit; raportet e mjekut ,sherbimin shendetesor kombetar.Mbikqyrja shendetesore: masat ne rast te paaftesise per detyra specifike.Nderhyrja e shpejte: iformacione te pergjithshme; kerkesat profesionale, trajnimet dhe percaktimet; karakteristikat minimale te paisjeve te nderyrjes se pare.Dokumentimi tekniko administrativ I statistikave te demtimeve dhe semundjeve profesionale: ruajtja, komunikimi dhe transmetimi I dokumentacionit.Paisjet mbrojtese individuale (D.P.I) dhe sinjalistika e sigurise.

Analizimi I rreziqeve me qellim perdorimin e DPI.Lista e DPI: mbrojtesit e kokes, te kembeve, mbrojtesit e syve dhe fytyres, e rrugeve te frymemarrjes, e degjimit, mbrojtesit e trupit, e kraheve dhe duarve, veshjet qe ndihmojne ndaj motit te keq, veshjt fosforeshente, paisjet e mbrojtjes nga rreshqitjet dhe renjes, litaret e sigurise, mbrojtesit e lekures.Analiza e DPI individuale dhe rreziqeve qe rrjellin nga perdorimi I tyre.

Pershkrimet e pergjithshme dhe sinjalistika e sigurisë.

Pershkrimetgjeneraleper kartelat e sinjalistikes.Trajnimi I perdorimit te tyre.Teori dhe teknika e komunikimit.Teori dhe teknika e komunikimit te drejtuara nga zgjidhjen e problemeve te kooperimit. Analiza e ngjarjeve. Zingjiri I gabimeve.Komunikimi. Mesimi nga gabimet.Permbajtja minimale e Planit te Sigurise dhe Koordinimit dhe pergatitja PSC.

Permbajtja minimale e Planit te Sigurise. Prezantimi I nje PSC ( Pergjegjes I Sektorit te Cilesise)

Analiza e nje PSC. Zhvillimi I POS ( Plani Operativ i Sigurise). Zhvillimi i Fashikulles.

Zhvillimi I Pos per nje kantier ekzistues.Shtrirja e Planit te Sigurise dhe Koordinimit, duke u referuar vecanerisht reziqeve te lidhura me kete fushe , organizimin e kantierit, punimeve dhe nderhyrjeve te tyre. Punimet ne grup. Pranimi ne grup i nje PSC qe lidhetme nje skenare te vecante. Hartimi I P.M.P.C. ( Plani I Montimit, Perdorimit dhe Cmontimit te skelave)

Permbajtja minimale e P.M.P.C..Prezantimi I P.M.P.C. dhe diskutimet mbi tematikat qe rrjedhin prej tij.Shembuj te POS dhe PSS (Plani Zevendesues I Sigurise)Analiza e disa POS dhe PSS, duke theksuar problemet e ndryshme ne varesi te skenareve te ndryshem. Shembuj me shkrim  te fashikullit ne baze te. Planeve per Sigurine dhe Koordinimin.Shembuj dhe hartimi ne grup I fashikulles ne lidhje me nje skenar te meparshem.. Simulimi I rolit te Koordinatorit per Sigurine ne fazen e Ekzekutimit.Simulimi ne grup I  veprimeve qe duhen ndermarre, ne cilesi te CSE, ne funksion te skenareve qe propozohen.Analizimi I mundesive te zgjidhjes dhe perdorimi I instrumentave te zbatimit.

KOHEZGJATJA 120 ore
 

 

RREGJISTRIMI

SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301

[email protected][email protected]

METODA E TRAJNIMIT Në salle
PJESMARRES Pergjegjesit dhe punonjesit e sherbimit te ruajtjes dhe parandalimit te cilet duhet te marrin persiper ne ndermarrje detyren e Makrosektorit te Ateco 8 (Administrimi Public dhe Arsimi).
 

 

PERMBAJTJA E TRAJNIMIT

 

Vleresimi I rrezikut

Objektivat e vleresimit te rrezikut. Analiza e rreziqeve:rrjedha logjike (faza paraprake, identifikimi I faktoreve te rrezikut dhe  punetoreve te ekspozuar ndaj ketyre rreziqeve, vleresim i shkalles se ekspozimit ndaj rreziqeve, vleresimin e ashpersise dhe probabiliteti i efekteve, programimin ose zbatimin e masave parandaluese ). Roli I Punedhenesit, drejtuesit dhe te propozuar. Elementet per ndertimin e matrices.

Analiza  e rrezikut

Rreziqet qe derivojne nga organizimi I punes. Ambjenti I punes. (Legjislacioni ne fuqi). Zhvendosja manuale e ngarkesave (Legjislacioni ne fuqi).Levizja, largimi I mjeteve te transportit. Rreziku I aksidenteve.Rreziku nga elektricitetit. Rreziku mekanik. Rreziku nga paisje te vecanta. Rreziku I renjeve nga lartesite.Patologjite qe rrjedhin nga MMC

Rreziqet fiziko-biologjike

Rreziqet kimike:  (legjislacioni ne fuqi) Gaz, avujt, tymrat, Pluhrat mjegulla, Lengjet, Etiketimi, Rreziqet fiziko – biologjike (legjislacioni ne fuqi) Zhurma, Dridhjet, Mikroklima, Ndriqimi, Rrezatimi, Vidioterminalet . Manaxhimi I rreziqeve te mbetura : DPI kolektive dhe individuale.

Ushtrimi

Aplikimi I praktikave te matrices ne nje model te gatshem ne nje rast ne dermarrje.

Siguria kundra renies se zjarrit

Diskutimi I analizave dhe ushtrimeve mbi matrice. Rregulloret per parandalimin e zjarreve dhe per fikjen e tyre. Parimet mbi djegien (nga zjarri). Masat specifike te parandalimit te zjarrit: si duhet te sjellemi per parandalimin e zjarreve. Rendesia e kontrollit te mjediseve te punes. Rendesia e verifikimit dhe mirmbajtjes se paisjeve per shuarjen e zjarrit. Ndricimi I sigurt. Mbrojtja kundra zjarrit. Masat e mbrojtjes passive. Rruget e evakuimit, ndarjet, hapsirat . Paisjet dhe impiantet  e shuarjes se zjarrit. Sistemi I alarmit. Sinjalistika  e sigurise. Impiante elektrike te sigurta. Ndricim I sigurte.

Emergjencat

Procedurat per t’u adaptuar ne rast evakuimi. Procedurat qe duhen adaptuar kur ndodh nje zjarr. Procedurat qe duhen adaptuar ne rast alarmi. Metodat e evakuimit. Metoda e thirrjes se ndihmes se shpejte. Bashkepunimi me zjarrefikesit ne rast nderhyrje. Ilustrimet me shembuj i nje situate emergjente dhe kerkesat proceduriale-operative. Ekzaminimi dhe sqarimi i pajisjeve kryesore dhe sistemet e shuarjes se zjarrit. Sqarimi i perdorimit te paisjeve te mbrojtjes individuale ( maskat, mbrojteset dhe kostumet kundra zjarrit etj. )

KOHEZGJATJA 24 ore
RREGJISTRIMI SKEDA E RREGJISTRIMIT (www.aqscert.org) tel: 042200301  [email protected][email protected]
METODA E TRAJNIMIT NE SALLE
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com