Fokusi Ynë

Shërbimet në sektorin e mjedisit:

 1. Ndikimet në mjedis, në opinionin publik dhe te organeve monitoruese, së bashku me perceptimin e një menaxhimi të mirë apo të keq të aspekteve mjedisore nga industritë apo kompanitë e mëdha të ndërtimit, janë sot çështje kyçe.
 2. Prandaj, konsiderohet e rëndësishme per te gjitha kompanitë dhe subjektet që kane të përfshirë shërbime që lidhen me shëndetin, sigurinë dhe mjedisin, të identifikojne sipas proceseve, të gjitha emetimet e mundshme kimike apo fizike të impianteve të tyre, të perhershme apo të përkohshme, ne zbatimin e politikave per mbrojtjen mjedisore.

Sherbimet e AQSCERT:

 • monitorimi i mjedisit për vlerësimin e ndikimeve të mundshme mbi të gjithë komponentët e mjedisit dhe popullsisë shkaktuar nga ndërtimi i projekteve të mëdha, në përputhje me kërkesat që rrjedhin nga lejet mjedisore për impiantet industriale;
 • analizat dhe masat për të kontrolluar rrezikun e ekspozimit ndaj agjentët fizikë, kimikë dhe biologjikë në vendin e punës;
 • Karakterizimi i vendeve potencialisht të ndotura përmes analizave dhe hetimeve në mjediset tokësore, lumore dhe detare;
 • Analiza e emetimeve të gazta në atmosferë të impianteve industriale që përfshijnë:
 • ekzekutimin e kontrolleve periodike për të verifikuar përputhjen me kufijtë e emetimeve;
 • verifikimin e sistemeve të monitorimit të vazhdueshem të shkarkimeve të gazta në atmosferë;
 • sherbime teknike dhe trajnime në fushën e higjenës industriale

Me kërkesë të klientit, AQSCERT është në dispozicion të siguroj informacion mbi menyren e ruajtjes se mostrave të marra nga i njëjti klient.

 • Analiza mjedisore fillestare.

Shërbime mbi sigurinë në punë

AQSCERT ne strukturen e saj ka ekspert te fushes se sigurise ne pune dhe nje experience te gjate ne hartimin e dokumentacioneve te sigurise, implementimin e tyre ne kompani si dhe ne trajnimin e stafeve mbi sugurine ne pune ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe te standarteve te sigurise ne pune.

Lidhur me sigurinë në punë AQSCERT ofron:

 • Hartimi i dokumentacionit te vleresimit te risqeve;
 • Hartimi i planeve operative te sigurise (POS) per kantjeret:
 • Implementimi dhe ndjekja e dokumentacionit te sigurise ne kantjer
 • Realizomi i trajnimeve mbi sugurine ne pune
 • Realizimi i testimeve per sigurine e impjanteve elektrike, sigurine e makinerive dhe pajisjeve te punes ne kantier.

Shërbime mbi sigurinë në punë

AQSCERT ne strukturen e saj ka ekspert te fushes se sigurise ne pune dhe nje experience te gjate ne hartimin e dokumentacioneve te sigurise, implementimin e tyre ne kompani si dhe ne trajnimin e stafeve mbi sugurine ne pune ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe te standarteve te sigurise ne pune.

Lidhur me sigurinë në punë AQSCERT ofron:

 • Hartimi i dokumentacionit te vleresimit te risqeve;
 • Hartimi i planeve operative te sigurise (POS) per kantjeret:
 • Implementimi dhe ndjekja e dokumentacionit te sigurise ne kantjer
 • Realizomi i trajnimeve mbi sugurine ne pune
 • Realizimi i testimeve per sigurine e impjanteve elektrike, sigurine e makinerive dhe pajisjeve te punes ne kantier.

Shërbime mbi sigurinë në punë

AQSCERT ne strukturen e saj ka ekspert te fushes se sigurise ne pune dhe nje experience te gjate ne hartimin e dokumentacioneve te sigurise, implementimin e tyre ne kompani si dhe ne trajnimin e stafeve mbi sugurine ne pune ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe te standarteve te sigurise ne pune.

Lidhur me sigurinë në punë AQSCERT ofron:

 • Hartimi i dokumentacionit te vleresimit te risqeve;
 • Hartimi i planeve operative te sigurise (POS) per kantjeret:
 • Implementimi dhe ndjekja e dokumentacionit te sigurise ne kantjer
 • Realizomi i trajnimeve mbi sugurine ne pune
 • Realizimi i testimeve per sigurine e impjanteve elektrike, sigurine e makinerive dhe pajisjeve te punes ne kantier.

Shërbime mbi sigurinë në punë

AQSCERT ne strukturen e saj ka ekspert te fushes se sigurise ne pune dhe nje experience te gjate ne hartimin e dokumentacioneve te sigurise, implementimin e tyre ne kompani si dhe ne trajnimin e stafeve mbi sugurine ne pune ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe te standarteve te sigurise ne pune.

Lidhur me sigurinë në punë AQSCERT ofron:

 • Hartimi i dokumentacionit te vleresimit te risqeve;
 • Hartimi i planeve operative te sigurise (POS) per kantjeret:
 • Implementimi dhe ndjekja e dokumentacionit te sigurise ne kantjer
 • Realizomi i trajnimeve mbi sugurine ne pune
 • Realizimi i testimeve per sigurine e impjanteve elektrike, sigurine e makinerive dhe pajisjeve te punes ne kantier.

Shërbime mbi sigurinë në punë

AQSCERT ne strukturen e saj ka ekspert te fushes se sigurise ne pune dhe nje experience te gjate ne hartimin e dokumentacioneve te sigurise, implementimin e tyre ne kompani si dhe ne trajnimin e stafeve mbi sugurine ne pune ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe te standarteve te sigurise ne pune.

Lidhur me sigurinë në punë AQSCERT ofron:

 • Hartimi i dokumentacionit te vleresimit te risqeve;
 • Hartimi i planeve operative te sigurise (POS) per kantjeret:
 • Implementimi dhe ndjekja e dokumentacionit te sigurise ne kantjer
 • Realizomi i trajnimeve mbi sugurine ne pune
 • Realizimi i testimeve per sigurine e impjanteve elektrike, sigurine e makinerive dhe pajisjeve te punes ne kantier.

Shërbime mbi sigurinë në punë

AQSCERT ne strukturen e saj ka ekspert te fushes se sigurise ne pune dhe nje experience te gjate ne hartimin e dokumentacioneve te sigurise, implementimin e tyre ne kompani si dhe ne trajnimin e stafeve mbi sugurine ne pune ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe te standarteve te sigurise ne pune.

Lidhur me sigurinë në punë AQSCERT ofron:

 • Hartimi i dokumentacionit te vleresimit te risqeve;
 • Hartimi i planeve operative te sigurise (POS) per kantjeret:
 • Implementimi dhe ndjekja e dokumentacionit te sigurise ne kantjer
 • Realizomi i trajnimeve mbi sugurine ne pune
 • Realizimi i testimeve per sigurine e impjanteve elektrike, sigurine e makinerive dhe pajisjeve te punes ne kantier.

Shërbime mbi sigurinë në punë

AQSCERT ne strukturen e saj ka ekspert te fushes se sigurise ne pune dhe nje experience te gjate ne hartimin e dokumentacioneve te sigurise, implementimin e tyre ne kompani si dhe ne trajnimin e stafeve mbi sugurine ne pune ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe te standarteve te sigurise ne pune.

Lidhur me sigurinë në punë AQSCERT ofron:

 • Hartimi i dokumentacionit te vleresimit te risqeve;
 • Hartimi i planeve operative te sigurise (POS) per kantjeret:
 • Implementimi dhe ndjekja e dokumentacionit te sigurise ne kantjer
 • Realizomi i trajnimeve mbi sugurine ne pune
 • Realizimi i testimeve per sigurine e impjanteve elektrike, sigurine e makinerive dhe pajisjeve te punes ne kantier.