Fokusi Ynë

 • Mjedisi, studime mjedisore dhe matje mjedisore

   

  Ndikimet në mjedis, në opinionin publik dhe te organeve monitoruese, së bashku me perceptimin e një menaxhimi të mirë apo të keq të aspekteve mjedisore nga industritë apo kompanitë e mëdha të ndërtimit, janë sot çështje kyçe.

  Prandaj, konsiderohet e rëndësishme per te gjitha kompanitë dhe subjektet që kane të përfshirë shërbime që lidhen me shëndetin, sigurinë dhe mjedisin, të identifikojne sipas proceseve, të gjitha emetimet e mundshme kimike apo fizike të impianteve të tyre, të perhershme apo të përkohshme, ne zbatimin e politikave per mbrojtjen mjedisore.

  Identifikimi i emetimeve, matja e nivelit te tyre dhe mbajtja nen kontroll te vazhdueshem eshte sfida e madhe sot si per kompanite po ashtu edhe per autoritetet monitouese dhe laboratoret te cilat relizojne matjet.

   

  AQSCERT shpk, me ane te strukturave te saj , stafit te saj Teknik dhe laboratorve te realizimit te matjev edhe analizave mjedisore ofron sherbimin e:

  • Realizimin e monitorimit te mjedisit për vlerësimin e ndikimeve të mundshme mbi të gjithë komponentët e mjedisit dhe popullsisë shkaktuar nga ndërtimi i projekteve të mëdha, në përputhje me kërkesat që rrjedhin nga lejet mjedisore për impiantet industriale;
  • Realizimin e analizave dhe masat për të kontrolluar rrezikun e ekspozimit ndaj agjentët fizikë, kimikë dhe biologjikë në vendin e punës;
  • Karakterizimi i vendeve potencialisht të ndotura përmes analizave dhe hetimeve në mjediset tokësore, lumore dhe detare;
  • Realizimin e analiza dhe emetimeve të gazta në atmosferë të impianteve industriale që përfshijnë:
   • Realizimi i  kontrolleve periodike për të verifikuar përputhjen me kufijtë e emetimeve;
   • verifikimin e sistemeve të monitorimit të vazhdueshem të shkarkimeve të gazta në atmosferë;
   • sherbime teknike dhe trajnime në fushën e higjenës industriale
  • Realizimi I analizave mjedisore fillestare.

   

  Me kërkesë të klientit, AQSCERTshpk  është në dispozicion të siguroj informacion mbi menyren e ruajtjes se mostrave të marra nga vete klient.

  Laboratoret e AQSCERT shpk, kane nje experience te gjate dhe  jane te akredituar per realizimin e analizave mjedisore si ne ambjentet e laboratorit po ashtu edhe ne ambjentet e kompanise kliente.

 •  

Gjurma e karbonit: Përparësitë për kompanitë  

Rritja e vetëdijes globale për çështje thelbësore si zhvillimi i qëndrueshëm dhe, më konkretisht, neutraliteti i karbonit, ka konsoliduar padyshim, në kompani, nevojën për të adresuar çështje specifike si ajo e gjurmës së karbonit të produkteve ose shërbimeve.

 

Gjurmë e karbonit: për të cilën bëhet fjalë?

Me gjurmë karboni, ose “gjurmë karboni”, nënkuptojmë atë parametër me anë të të cilit përcaktohen emetimet e gazeve serrë të prodhuara gjatë ciklit jetësor të një shërbimi, produkti, ngjarjeje, kompanie ose individi, në mënyrë që të llogaritet ndikimi i këtyre aktivitete në ndryshimet klimatike dhe ngrohjen globale.

Në këtë kuptim, siç do të shohim, llogaritja e gjurmës së karbonit shprehet në ton CO2 ekuivalente me totalin e emetimeve të gazeve serrë të lidhura, drejtpërdrejt ose tërthorazi, me aktivitetet në analizë.


Çfarë sherben gjurma e karbonit ?

Qëllimi i gjurmës së karbonit është të inkurajojë qëndrueshmërinë mjedisore të aktiviteteve njerëzore si një mbrojtje kundër pasojave të ngrohjes globale, duke ofruar një mjet shumë të dobishëm për përcaktimin sasior të emetimeve të gazeve serrë që luajnë një rol aktiv në çdo proces prodhimi dhe ne monitorimin e eficences mjedisore të aktiviteteve dhe objekteve. Meqenëse gjurmët e karbonit vlerësohen të përfaqësojnë 50% të të gjithë gjurmës ekologjike, llogaritja e saj është një nga parametrat thelbësorë për identifikimin e aktiviteteve veçanërisht të dëmshme dhe reduktimin e dëmeve mjedisore që rrjedhin nga aktivitetet njerëzore.

Si llogaritet gjurma e karbonit ?

Në llogaritjen e gjurmës së karbonit, nuk llogariten vetëm emetimet e CO2, por të gjitha ato gaze që përfshihen në përkufizimin e gazeve serrë dhe të treguara nga protokolli i Kiotos, d.m.th. traktati ndërkombëtar mjedisor në lidhje me ngrohjen globale:

 • dioksid karboni (CO2)
 • metani (CH4),
 • oksid azoti (N2O),
 • hidrofluorokarburet (HFC),
 • perfluorokarbonet (PFC)
 • heksafluorid squfuri (SF6)

 

Të gjitha këto emetime nga ana e tyre konvertohen në ekuivalent të CO2 në bazë të parametrave të përcaktuar nga Paneli Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike, një organ që vepron sipas direktivave të Kombeve të Bashkuara. Llogaritja e gjurmës së karbonit të një malli ose shërbimi duhet të marrë parasysh të gjitha fazat e zinxhirit të furnizimit duke filluar nga nxjerrja e lëndëve të para, deri në asgjësimin e mbetjeve të krijuara nga vetë sistemi sipas qasjes LCA, d.m.th. Vlerësimi (ose analiza e ciklit jetësor). Për të vlerësuar gjurmën e karbonit të një produkti ose shërbimi, është zhvilluar një standard teknik standard: UNI EN ISO/TS 14067 “Gazet serë – Gjurma e karbonit e produkteve (Gjurma e karbonit e produkteve) – Kërkesat dhe udhëzimet për kuantifikimin dhe komunikimin”.

Standardi ISO 14067

Standardi ISO 14067 është një standard ndërkombëtar që hyri në fuqi më 20 gusht 2018 si zëvendësim për standardet e mëparshme të ngjashme. Në vendet europiane, ai përbën një standard referimi që u siguron kompanive parime, kërkesa dhe udhëzime për llogaritjen e gjurmës së karbonit të produkteve (mallrave ose shërbimeve), pra të emetimeve të gazeve serrë që lidhen me të gjithë ciklin e tyre jetësor: nga faza e nxjerrjes së lëndëve të para, në atë të transformimit; nga prodhimi, te ambalazhimi dhe transporti, deri në fazat e përdorimit dhe asgjësimit përfundimtar. Prandaj është një mjet thelbësor për kompanitë, i cili ofron mundësinë për të kuptuar më mirë se si të përmirësohet ndikimi mjedisor i një produkti.

 

Cilat janë përfitimet për kompanitë ?

Përdorimi i mjeteve të tilla si Gjurma e Karbonit dhe sistemet e menaxhimit të karbonit për emetimet e gazeve serrë do të thotë para së gjithash të kesh mundësinë për të monitoruar dhe përmirësuar performancën e tyre mjedisore në drejtim të emetimeve të CO2 dhe gazeve të tjera serrë.

T’i përmbahesh kësaj rruge të virtytshme do të thotë gjithashtu pjesëmarrje aktive në objektivat e tranzicionit ekologjik, duke zgjedhur të dallosh nga konkurrentët dhe të fitosh avantazhe të rëndësishme:

 • Ndërgjegjësim më i madh për mundësitë për veprim për qëndrueshmërinë mjedisore.
 • Kursimet ekonomike që vijnë nga përmirësimi i efiçencës së energjisë dhe burimeve në kompani.
 • Rritja e reputacionit të gjelbër të kompanisë ndaj partnerëve, furnitorëve dhe bashkëpunimeve të reja profesionale të mundshme.
 • Rritje e interesit për biznesin e tyre nga ana e konsumatorëve që kërkojnë gjithnjë e më shumë vëmendjen ndaj mjedisit në kompani si një indeks cilësie dhe qëndrueshmërie.
 • Akses në uljet e taksave si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar.

 

AQSCERT shpk, me ane te experiences dhe kompetences se saj mund t’ju ofroje sherbimin e perllogaritjeve dhe matjeve te “ gjurmes se karbonit” si dhe t’ju asistoje ne pregatitjen dhe implementimin e standardit ISO 14067.

 •  
 • Energjia,  Eficenca energjetike dhe  auditimi energjetik.
   
  Çfarë nënkuptohet me analizën e energjisë?
  Kush mund ta shkruajë dhe për çfarë shërben. Analiza e energjisë, ose auditimi i energjisë, është një raport, i krijuar përgjithësisht nga profesionistë të sektorit dhe teknikë tregtarë, i cili ndihmon klientin të kuptojë se si shpërndahet konsumi i energjisë gjatë ditës, muajve dhe vitit dhe cilat janë ato ndërhyrje teknike. që mund të bëhet për të kursyer para dhe për të përmirësuar gjendjen e dikujt. Kjo analizë kërkohet dhe kryhet nga kushdo që e dëshiron: nga kompanitë e mëdha tek dyqanet e vogla të lagjeve dhe luan një rol vendimtar në krijimin e një marrëdhënieje besimi midis klientit dhe kompanisë që ofron auditimin.

  Kush mund të hartojë një auditim energjetik dhe si të kuptojë nëse është bërë më së miri?
  Shumë shpesh, në kuadër të analizës së konsumit të energjisë, jepen informacione konfuze dhe kontradiktore që e largojnë përdoruesin nga marrja e një vendimi. Kjo sepse kushdo që merret me këtë dokument të rëndësishëm ka një lloj “të parapërpiluar” që nuk është realisht i personalizuar. Kështu lindin analizat e ftohta, të pakuptueshme dhe tepër gjenerike. AQSCERT e di shumë mirë këtë dhe, në fakt, ka vendosur të pajiset me një ekip profesionistësh të përkushtuar vetëm për hartimin dhe zbatimin e analizave të energjisë: falas, precize, të qartë, të detajuar dhe dukshëm të personalizuar. Klienti do të flasë me një bashkëbisedues të vetëm, një teknik të përkushtuar dhe nuk do të marrë kurrë një broshurë gjenerike, por një auditim të lindur nga një analizë e hollësishme e realitetit profesional të klientit me këshilla dhe sugjerime të dedikuara. Zgjidhja që i propozohet klientit është me të vërtetë specifike për realitetin e tij. Prandaj një bashkëpunim që garanton besimin mes dy bashkëbiseduesve dhe mbi të gjitha mbështetjen në çdo fazë, edhe pas instalimit të sistemeve të reja, për shembull. Dhe vetëm me një prospekt të dedikuar dhe ad hoc të krijuar për klientin mund të themi se kemi në dorë analizën më të mirë të energjisë.

  Çfarë studiohet në një analizë energjetike të ndërtesave dhe cilat karakteristika e përbëjnë atë?
  Procedura klasike për kryerjen e një analize të vetë-respektuar të konsumit të energjisë, saktësisht si ato të kryera nga ekipi i AQSCERT, ndahet në tre hapa:
  1. Kontaktimit me personelin e AQSCERT të dedikuar dhe klientit. Këtu përpiqemi të kuptojmë tablonë e përgjithshme dhe karakteristikat prodhuese të realitetit që kërkon analiza.
  2. Konsulenti kërkon që faturat të dërgohen, mundësisht për një vit të tërë kalendarik, në mënyrë që të jetë në gjendje të analizojë konsumin dhe të shikojë çdo kulm sezonal të energjisë.
  3. Ne vazhdojmë me një takim në kompani me klientin për të vlerësuar karakteristikat strukturore.
  4. Konsumatorit i dorëzohen auditimi i energjisë falas dhe plani i ri i propozuar, i cili do të përmbajë analizën financiare, planin e biznesit, informacionin në lidhje me menaxhimin e plotë të praktikave burokratike dhe administrative nga ekipi i punës, sugjerimet e zgjidhjeve të instalimit dhe mbështetje.
   
  Cilat janë elementet themelore të një analize të energjisë?
  Tani që ne e dimë se si funksionon, për çfarë shërben, karakteristikat më të rëndësishme dhe kush mund të bëjë një analizë energjie, është koha ta shohim atë në detaje. Pra, le të shkojmë dhe të zbulojmë të gjithë elementët themelorë që do të gjeni në analizën tuaj profesionale të energjisë AQSCERT.
  • Analiza e konsumit aktual: zbuloni se sa konsumon kompania ditore, sezonale dhe vjetore.
  • Analiza e sistemit të prodhimit të kompanisë: është e rëndësishme të kuptohet se si funksionon kompania. Në fakt, mund të ketë disa negativitete që lidhen me sistemin e prodhimit në përdorim, siç janë sistemet e vjetruara, të cilat megjithatë mund të zgjidhen lehtësisht me propozimin e zgjidhjeve të reja.
  • Analiza e karakteristikave strukturore të ndërtesës: duke studiuar me kujdes pjesët e kompanisë, nga çatia deri te hapësirat, mund të propozohen rregullime të mundshme për efiçencën e energjisë.
  • Informacion mbi çdo zbatim të konsumit në të ardhmen: duke folur me klientin, nëse kompania tashmë e di që po planifikon të instalojë makineri të reja në afat të shkurtër ose afatmesëm, është e qartë se konsumi do të rritet. Kështu që ju duhet ta merrni parasysh këtë për një analizë të saktë të energjisë, është gjithmonë gabim të shikoni vetëm këtu dhe tani.
  • Analiza e pikut të konsumit: përmes faturave mund të kuptohet kur kompania konsumon më shumë dhe nëse ka pik. Vetëm në këtë mënyrë do të jetë e mundur të gjendet zgjidhja optimale për klientin.
  • Mundësitë e mundshme për përmirësim edhe nëpërmjet ndërhyrjeve të tjera: analiza e energjisë AQSCERT nuk shikon vetëm instalimet ose modifikimet e mëdha. Për të përmirësuar efikasitetin energjetik të një kompanie, shpesh është gjithashtu e rëndësishme të kujdeseni për detajet. Nga rimbushja (përmirësimi i sistemeve të ndriçimit) tek kontrolli i makinerive për të kontrolluar klasën e energjisë.
  • Indikacione të përgjithshme tekniko-instaluese: një element shumë i rëndësishëm në analizën e energjisë është ai që ka të bëjë me të kuptuarit dhe imagjinimin e klientit se çfarë do të duhet të ndryshojë dhe ku do të duhet të ndërhyhet në mënyrë që situata të parafigurohet konkretisht.
  • Zgjidhje për të kursyer para: AQSCERT, përmes planeve të sakta të amortizimit, u sugjeron klientëve zgjidhje financimi ose qiraje operative. në mënyrë që sistemi të amortizohet në kohën më të shkurtër të mundshme.
  • Përfitime shtesë: në analizën e energjisë është e rëndësishme që konsumatori të kuptojë të gjitha ato përfitime shtesë që do të vijnë nëse vendosni të pranoni propozimin e planit të ri të veprimit si përmirësimi i klasës së energjisë dhe komoditetit. Këto implikime i japin një aspekt të ri kompanisë e cila edhe në nivel komunikues bëhet më tërheqëse, duke qenë e gjelbër dhe sa më e qëndrueshme.
  • Procesi programatik: hapi i fundit vendimtar për të gjetur në analizën tuaj të energjisë, në rast pranimi, është shpjegimi i procesit programor që do të vijojë, koha dhe i gjithë dokumentacioni i nevojshëm.
  Ky informacion është thelbësor dhe duke u mbështetur në ekipin e AQSCERT, i përbërë nga njerëz si ju, të gatshëm për t’u shpjeguar dhe folur qartë dhe sinqerisht klientëve tuaj, është zgjidhja më e mirë që mund të bëni për të marrë një analizë energjie me të vërtetë të aftë për të ndryshuar jetën tuaj.
   
  Pse AQSCERT shpk?
  AQSCERT shpk, eshte nje organizem i vleresimit te konformiteteve i akredituar per certifikimin e sistemeve te manaxhimit ISO 50001 dhe ISO 14001 dhe ka nje eksperience te gjate ne kete fushe brenda dhe jashte territorit te vendit tone. Stafi teknik i AQSCERT eshte i pajisur me licenzat dhe ka kompetencen teknike ne realizimin e auditeve energjetike si dhe ne perllogaritjet e eficences energjetike te objekteve.
 • Plani i sigurisë dhe kordinancimit:

  Plani i sigurisë dhe koordinimit të KPS-së është një dokument themelor për garantimin e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve që punojnë në kantiere. Arsyeja pse ekziston detyrimi për hartimin e planit të sigurisë dhe koordinimit të KPS-së qëndron në faktin se në kantierin e ndërtimit mund të hasen shumë rreziqe dhe shpesh ndodhin aksidente në punë.

  Këto vende, në fakt, për shkak të natyrës së aktiviteteve që kryhen brenda tyre, janë më të rrezikshmit në botën e punës.

  Dokumenti kërkohet me ligj dhe përdoret për të reduktuar ose eliminuar plotësisht rreziqet që lidhen me detyrat e kryera në terren nga punëtorët. Në këtë artikull ne duam të mbledhim 9 gjërat që duhen ditur për sigurinë dhe koordinimin. Ndiqni me kujdes rregulloret aktuale dhe bëjeni kompaninë tuaj më të sigurt dhe më produktive.

   

  Cfare është plani i sigurisë dhe koordinimit?

  Plani përbëhet nga një raport teknik dhe përshkrime që lidhen me kompleksitetin e punës që do të kryhet dhe me çdo fazë kritike të procesit të ndërtimit, që synon parandalimin ose reduktimin e rreziqeve për sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve, duke përfshirë rreziqe të veçanta me referencë për rreziqet që rrjedhin nga zbulimi i mundshëm i mjeteve luftarake të pashpërthyera në kantieret e ndërtimit të prekura nga aktivitetet e gërmimit, si dhe vlerësimi i kostove.

  Prandaj, plani i sigurisë dhe koordinimit është një dokument themelor që është pjesë e kontratës së prokurimit dhe ka objektivin kryesor reduktimin e rreziqeve të pranishme në kantieret e ndërtimit.

  Brenda tij nuk mund të mungojnë fazat e punës që kryhen në një kantier ndërtimi, rreziqet që lidhen me proceset, masat parandaluese dhe mbrojtëse që duhen marrë për mbrojtjen e punëtorëve.

  A është gjithmonë i detyrueshëm plani i sigurisë dhe koordinimit?

  Një pyetje tjetër që punëdhënësit i bëjnë shpesh vetes është nëse plani i sigurisë dhe koordinimit është gjithashtu i detyrueshëm për kompaninë e tyre. Le të fillojmë duke thënë se përgjigja është jo: plani i sigurisë dhe koordinimit nuk kërkohet gjithmonë.

  Ka raste kur është i detyrueshëm (tregohet në titullin IV të Dekretit Legjislativ 81/2008), si p.sh. kur në kantier operojnë disa kompani, pavarësisht nga lloji i kantierit, kohëzgjatja dhe ndërhyrjet e kërkuara.

  Megjithatë, nuk është e detyrueshme nëse vetëm një kompani operon në vend dhe kur kryhen ndërhyrje emergjente, si ato që synojnë të parandalojnë ngjarje të rrezikshme të afërta.

   

  Kur hartohet një PSC?

  Hartimi i PSC-së duhet të bëhet në fazën paraprake, në hapjen e kantierit. Prandaj, procedurat e analizës së rrezikut kryhen përpara se të fillojnë aktivitetet e punës në një kantier ndërtimi.

  Dallimet midis planit të sigurisë operacionale dhe koordinimit të POS-it dhe planit të sigurisë së KPS-së

  Edhe pse duken të ngjashëm në emër, Plani Operacional i Sigurisë së POS-it dhe Plani i Sigurisë dhe Koordinimit nuk janë të njëjta. Megjithatë, të dyja përmbajnë vlerësimin e rrezikut të një kantieri ndërtimi.

  Plani operacional i sigurisë së POS-it është plani për menaxhimin e shesheve të ndërtimit dhe është përgjegjësi e pronarit të kompanisë përgjegjëse për kryerjen e punës. Plani i sigurisë dhe koordinimit është në vend të kësaj përgjegjësie e koordinatorit të sigurisë në fazën e projektimit të CSP dhe përshkruan fazat operative me të cilat duhet të përballen punëtorët, duke identifikuar gjithashtu situatat e rrezikut ndaj të cilave ata janë të ekspozuar dhe masat parandaluese dhe mbrojtëse që duhen miratuar për të përmirësuar. ato.

  POS-i është gjithmonë i detyrueshëm ndërsa PSC është i detyrueshëm vetëm në rastet e theksuara në paragrafin e mëparshëm. Plani i sigurisë së KPS-së identifikon gjithashtu rreziqet e jashtme dhe jo vetëm ato që lidhen me punën që kryhet në kantierin në fjalë.

   

  Kush kujdeset për hartimin e PSC-së?

  Sic edhe eshte e nenvizuar ne legjisjacionin e sigurise ne pune, ndër detyrimet e koordinatorit për planifikimin e PGJS-së, është edhe ai i hartimit të PSC-së. Gjatë projektimit të veprës dhe në çdo rast përpara kërkesës për paraqitjen e ofertave, koordinatori projektues harton planin e sigurisë dhe koordinimit. Më pas, përmbajtja i nënshtrohet vëmendjes së Koordinatorit të Sigurisë gjatë ekzekutimit (CSE), i cili mund të kërkojë modifikime ose ndërhyrje.

  Një kopje e dokumentit duhet të ndahet me të gjithë ata që janë të përfshirë në menaxhimin e sigurisë së vendit.

  Prandaj, hartimi bëhet në fazën e projektimit, përpara kërkesës për dorëzimin e tenderëve për kontratën. Në këtë pikë do të mund të procedohet më pas me hartimin e Planit të Sigurisë Operacionale ose POS të kompanive kontraktore apo të vetëpunësuarve.

   

  Detyrimet e punëdhënësit

  Siç e kemi parë, nuk është përgjegjësi e punëdhënësve të hartojnë planin e sigurisë së KPS-së. Megjithatë, kjo figurë profesionale ka edhe detyrime të tjera:

  • Hartimi i POS-it, i detyrueshëm për çdo kompani që hap një kantier pune
  • të kujdeset për pastrimin dhe dezinfektimin e vendeve të përdorura nga punëtorët për të ndërruar ose për të bërë pushime
  • të ndërhyjë në rastet e raportimeve nga punonjësit për një situatë sigurie të dobët në vendin e punës
  • marrin pjesë në identifikimin e metodave organizative të bashkëpunimit dhe koordinimit
  • punëdhënësi i kontraktorit duhet të verifikojë se janë respektuar kushtet e sigurisë së punës dhe zbatimi i dispozitave dhe përshkrimeve.

   

  Përmbajtja e Planit të Sigurisë dhe koordinimit të PSC

  Përmbajtja minimale e PSC-së është identifikuar në legjislacionin për Sigurinë në Punë si dhe ne dokumentacionet dhe rregullat e vendosura nga inspektoriatet e punes. Indikacionet janë vërtet të shumta, prandaj rekomandojmë, për qartësi më të madhe, ta lexoni dokumentin drejtpërdrejt. Këtu, për hir të shkurtësisë, ne raportojmë vetëm përmbajtjet më të rëndësishme:

  • identifikimi dhe përshkrimi i veprës(adresa e kantierit, përshkrimi i kontekstit në të cilin ndodhet zona e kantierit, përshkrim i shkurtër i veprës, me referencë të veçantë për dizajnin, zgjedhjet arkitektonike, strukturore dhe teknologjike)
  • subjektet me detyra sigurie(emrat e menaxherit të projektit, të koordinatorit të sigurisë gjatë fazës së projektit dhe, nëse është caktuar tashmë, të koordinatorit të sigurisë gjatë fazës së ekzekutimit, të punëdhënësve të kompanive kontraktuese dhe të punëtorëve të vetëpunësuar)
  • raport në lidhje me identifikimin, analizën dhe vlerësimin e rreziqeve konkrete, duke iu referuar zonës dhe organizimit të kantierit, punimeve dhe ndërhyrjeve të tyre;
  • projektimi dhe zgjedhjet organizative, procedurat, masat parandaluese dhe mbrojtëse, duke iu referuar zonës së kantierit, organizimit të kantierit, punimeve
  • recetat operacionale, masat parandaluese dhe mbrojtëse, pajisjet mbrojtëse personale, duke iu referuar ndërhyrjeve ndërmjet proceseve
  • masat e koordinimitnë lidhje me përdorimin e përbashkët nga disa kompani dhe punëtorë të vetëpunësuar, të tilla si zgjedhja e punës së planifikimit që synon sigurinë, përgatitjet, pajisjet, infrastrukturën, mjetet dhe shërbimet e mbrojtjes kolektive
  • metodat organizativetë bashkëpunimit dhe koordinimit, si dhe informimi i ndërsjellë
  • organizimi i parashikuar për ndihmën e parë, parandalimin e zjarrit dhe evakuimin e punëtorëve, në rast se shërbimi i menaxhimit emergjent është i tipit të zakonshëm.
  • numrat e telefonit të strukturavetë parashikuara në zonë për ndihmën e parë dhe parandalimin e zjarrit
  • kohëzgjatja e pritshme e punimeve, e fazave të punës dhe, kur e kërkon kompleksiteti i punës, e nënfazave të punës, që përbëjnë orarin e punës, si dhe madhësia e supozuar e kantierit të shprehur në njeri- ditë
  • vlerësimi i kostove të sigurisë.

  Përveç këtyre temave që kemi trajtuar, PSC përfshin edhe tabelat e projektit që përmbajnë aspektet e sigurisë, një plan dhe një përshkrim të shkurtër të karakteristikave hidrogjeologjike të tokës ku do të ndërtohet vepra.

   

  Cili është plani i sigurisë zevendesues?

  Sipas legjislacionit aktual, për të garantuar sigurinë në kantieret e ndërtimit edhe kur nuk parashikohet emërimi i Koordinatorit për projektimin (prandaj nëse punimet kryhen drejtpërdrejt nga kontraktori pa nënkontraktorë), hartohet plani i sigurisë zëvendësuese. . Përmbajtja minimale, e përcaktuar në pikën 3.1 të Aneksit XV të Tekstit të Konsoliduar është e njëjtë me PSC, prandaj puna që do të kryhet në vend, masat e sigurisë në punë dhe pajisjet mbrojtëse personale të miratuara, emrat e personave të përfshirë në menaxhimin e sigurisë në punë, kompanitë kontraktuese, etj.

  Cilat janë kostot e sigurisë?

  Ne e mbyllim këtë artikull me përkufizimin e kostove të sigurisë. Ata kuptojnë:

  • përgatitjet e parashikuara në PSC
  • Masat parandaluese dhe pajisjet mbrojtëse personale për proceset ndërhyrëse
  • sistemet e tokëzimit dhe mbrojtjes kundër shkarkimeve atmosferike, shuarjes së zjarrit, evakuimit të tymit;
  • mjetet dhe shërbimet e mbrojtjes kolektive
  • procedurat e vendosura për arsye specifike sigurie
  • çdo ndërhyrje që synon sigurinë dhe e nevojshme për zhvendosjen hapësinore ose kohore të proceseve ndërhyrëse
  • masat në lidhje me përdorimin e përbashkët të preparateve, pajisjeve, infrastrukturës, mjeteve dhe shërbimeve të mbrojtjes kolektive.

   

  Pse AQSCERT shpk?

  AQSCERT shpk, eshte nje organizem i vleresimit te konformiteteve i akredituar per certifikimin e sistemeve te manaxhimit te sigurise dhe shendetit ne pune  ISO 45001 dhe ka nje eksperience te gjate ne kete fushe brenda dhe jashte territorit te vendit tone. Stafi teknik i AQSCERT eshte i pajisur me licenzat dhe ka kompetencen teknike ne realizimin e auditeve lidhur me sigurine dhe shendetin ne pune si dhe te asistoje dhe te krijoje dokumentacionin per sigurine dhe shendetin ne pune te punonjesve.

 • Plan operacional i sigurisë – POS

  Çfarë është POS ose Plani Operacional i Sigurisë

  Plani i Sigurisë Operacionale POS është një dokument që përmban informacion mbi masat e sigurisë që duhen miratuar në kantieret e ndërtimit dhe në njësitë e prodhimit, për të reduktuar rrezikun e lëndimeve dhe për të parandaluar zhvillimin e patologjive profesionale. Në thelb, P.O.S. është një dokument që punëdhënësi duhet të hartojë për të mbrojtur punëtorët në kantiere.

   

  Kur duhet bërë POS?

  POS-i është gjithmonë “i detyrueshëm në kompanitë që operojnë, qoftë edhe në nënkontraktim, brenda kantiereve, përfshirë ato të përkohshme apo të lëvizshme”. Për më tepër, Plani i Sigurisë Operacionale duhet të hartohet për çdo vend.

  Kur nuk duhet bërë POS?

  Hartimi i një POS nuk është i detyrueshëm kur aktiviteti që do të kryhet nuk merr formën e një kantieri ndërtimi të përkohshëm ose të lëvizshëm (sipas nenit 96 të Dekretit Legjislativ 81/2008)

  Në mënyrë të veçantë, POS nuk është i detyrueshëm për:

  • Punëtorët e vetëpunësuar, si kategori që e ushtron veprimtarinë e vet në mënyrë të pavarur pa asnjë vartësi, pasi nuk përfshihen në dispozitat e nenit 17 paragrafi 1 germa a.
  • shoqëritë publike ose në rastin e një kontrate publike në prani të një shoqërie të vetme.

   

  Kush duhet të hartojë Planin e Sigurisë Operative

  Bazuar në dispozitat e Dekretit Legjislativ 81/2008, Plani Operativ i Sigurisë duhet të hartohet nga punëdhënësi para fillimit të punës.

  Cila duhet të jetë përmbajtja minimale e POS-it

  Plani i Sigurisë Operacionale duhet patjetër të përmbajë:

  1. a) të dhënat e identifikimit të shoqërisë kontraktore, të cilat përfshijnë:
  • emrin e punëdhënësit të kompanisë, adresat dhe numrat e telefonit të selisë së regjistruar dhe zyrave të saj;
  • aktivitetin specifik dhe proceset individuale të kryera në terren nga kompania kontraktore dhe nga nënkontraktorët e vetëpunësuar;
  • emrat e personelit të ndihmës së parë, zjarrfikësve dhe evakuimit të punëtorëve dhe, në çdo rast, për menaxhimin e emergjencave në vend, të përfaqësuesit të punëtorëve për kompaninë ose sigurinë lokale, ku zgjidhet ose caktohet;
  • emrin e mjekut kompetent sipas rastit;
  • emrin e drejtuesit të shërbimit të parandalimit dhe mbrojtjes – RSPP;
  • emrat e drejtorit teknik dhe menaxherit të kantierit;
  • numrin dhe kualifikimet përkatëse të punonjësve të kompanisë kontraktuese dhe të punëtorëve të vetëpunësuar që punojnë në kantier në emër të së njëjtës kompani;
  1. b) detyrat specifike të lidhura me sigurinë të kryera në terren nga çdo figurë e caktuar për këtë qëllim nga shoqëria kontraktore;
  2. c) përshkrimin e veprimtarisë në terren, të metodave organizative dhe të turneve të punës;
  3. d) listën e skelave, urave të kullave me rrota dhe punimeve të tjera provizore me rëndësi të konsiderueshme, të makinerive dhe sistemeve të përdorura në kantier;
  4. e) listën e substancave dhe preparateve të rrezikshme të përdorura në kantier me fletët përkatëse të të dhënave të sigurisë;
  5. f) vlerësimin e rreziqeve të cilave u nënshtrohen punëtorët e shoqërisë;
  6. g) rezultatin e raportit të vlerësimit të zhurmës;
  7. h) identifikimin e masave parandaluese dhe mbrojtëse, plotësuese të atyre që përmban KPS kur parashikohen, të miratuara në lidhje me rreziqet që lidhen me punën në terren;
  8. i) procedurat plotësuese dhe të detajuara, të kërkuara nga KPS (plani i sigurisë dhe koordinimit) kur kërkohet
  9. l) organizimin e sigurisë së përgjithshme të shoqërisë në lidhje me proceset, makineritë dhe pajisjet
  10. m) listën e pajisjeve mbrojtëse personale që u ofrohen punëtorëve të punësuar në terren;
  11. n) dokumentacionin në lidhje me informacionin dhe trajnimin e ofruar për punëtorët e punësuar në terren.

  Kush duhet të nënshkruajë POS-in?

  Sa i përket DVR-së, Punëdhënësi duhet ta nënshkruajë atë

  Cilat janë fazat e prezantimit të POS

  Janë 3 faza të prezantimit dhe ato dallohen sipas subjekteve të përfshira:

  1. për klientin: i cili duhet t’u transmetojë planin operacional të sigurisë dhe koordinimit të gjitha kompanive të ftuara për të paraqitur oferta për kryerjen e punimeve. Para fillimit të punës, PSC duhet t’u dërgohet kontraktorëve dhe punëtorëve të vetëpunësuar;
  2. për shoqëritë zbatuese: punëdhënësi duhet t’i dorëzojë planin operativ kompanisë kontraktore dhe Koordinatorit për kryerjen e punimeve (CSE) të paktën 15 ditë para fillimit të punimeve. Koordinatori i Punëve duhet të verifikojë përshtatshmërinë e dokumentit dhe, nëse e pranon, kujdeset për zbatimin e dispozitave të dokumentit;
  3. për shoqëritë nënkontraktore: punëdhënësi i shoqërisë kontraktore i dorëzon dokumentin pronarit të shoqërisë kontraktore, të paktën 30 ditë përpara hyrjes në kantier. Në këtë pikë është detyrë e pronarit të kompanisë nënkontraktore që të kontaktojë me Koordinatorin për ekzekutim.

   

  Çfarë është POS e modelit të thjeshtuar?

  Me Dekretin Ndërministror të datës 9 shtator 2014, u vendos mundësia e përdorimit të një modeli të standardizuar për përmbushjen e detyrimit të hartimit të planit të sigurisë operacionale.

  POS me një model të thjeshtuar duhet të jetë i thjeshtë, i shkurtër dhe i kuptueshëm, por duhet të përmbushë plotësisht funksionin e tij kryesor

  Prandaj duhet të përmbajë:

  • një tregues i figurave dhe roleve kryesore për sigurinë
  • Tregimi i masave parandaluese dhe mbrojtëse;
  • procedurat për zbatimin e këtyre masave;
  • treguesi i PPE;

  Mundësia e përdorimit të këtij modeli nuk varet nga lloji i kompanisë apo lloji i kantierit, por është opsioni i punëdhënësit.

  Cili është ndryshimi midis POS dhe PSC?

  Dallimi midis Planit Operacional të Sigurisë dhe Planit të Sigurisë dhe Koordinimit është ky:

  • POS i kërkohet çdo kompanie që dëshiron të hapë një kantier pune;
  • KPS-ja kërkohet kur një kompani e vetme kontraktore përdor kompani të tjera për kryerjen e punimeve (dhe, në çdo rast, ka më shumë se 200 punëtorë në ditë pune) ose kur ka disa kompani që punojnë në kantiere së bashku (të dyja për punë publike dhe private).

  Megjithatë, duhet nënvizuar një aspekt i rëndësishëm që e dallon planin operacional të sigurisë së POS-it nga plani i sigurisë dhe koordinimit. PSC, ndryshe nga POS, i kushton vëmendje të veçantë rreziqeve që nuk rrjedhin drejtpërdrejt nga aktivitetet e kryera, si prania e linjave ajrore ose tubacioneve nëntokësore ose automjeteve që qarkullojnë në zonën e kantierit. Sigurisht që të dyja, megjithatë, duhet të përmbajnë vlerësimin e rrezikut nga brenda.

  Për më tepër, nëse nga njëra anë POS dhe PSC, përveç përshkrimit të aktivitetit të kantierit, ato duhet të përmbajnë vlerësimin e rrezikut dhe masat parandaluese dhe mbrojtëse për të përmirësuar sigurinë në punë.

  Sanksionet për mos hartimin e POS

  Për mos plotesimin ose jo të plotë të POS-it, punëdhënësi rrezikon vendosjen e penaliteteve financiare dhe ne mos lejimin e realizimit te aktivitetit

  Pse AQSCERT shpk?

  AQSCERT shpk, eshte nje organizem i vleresimit te konformiteteve i akredituar per certifikimin e sistemeve te manaxhimit te sigurise dhe shendetit ne pune  ISO 45001 dhe ka nje eksperience te gjate ne kete fushe brenda dhe jashte territorit te vendit tone. Stafi teknik i AQSCERT eshte i pajisur me licenzat dhe ka kompetencen teknike ne realizimin e auditeve lidhur me sigurine dhe shendetin ne pune si dhe te asistoje dhe te krijoje dokumentacionin per sigurine dhe shendetin ne pune te punonjesve.

 • DVR, Dokumentacioni i vleresimit te riskut.

   

  DVR, çfarë është, si editet, dhe të gjitha që duhet të dini?

  DVR ose Dokumenti i Vlerësimit të Riskut është diçka shumë e rëndësishme për një kompani dhe të gjithë punëdhënësit duhet ta dinë mirë atë.

  Cfare është dokumenti i vlerësimit të rrezikut? Për çfarë sherben? Kush e përgatit vlerësimin e rrezikut? Cilat gabime nuk duhet të bëhen gjatë hartimit të dokumentit?

  Këto dhe shumë të tjera janë pyetjet që punëdhënësi na bën shpesh si RSPP jashtë kompanisë. Prandaj, detyra jonë është t’i bëjmë pronarit të kuptojë se sa e rëndësishme është të vazhdohet me zbatimin e masave parandaluese dhe mbrojtëse për punëtorët, në mënyrë që të garantohet siguria maksimale në kompani.

  Çfarë është Dokumenti i Vlerësimit të Riskut?

  DVR është dokumenti që synon identifikimin e rreziqeve të pranishme për shëndetin e punëtorëve në lidhje me aktivitetet që ata kryejnë.

  Dokumentet e vlerësimit të rrezikut, të cilat mund të prodhohen në letër ose në formë elektronike, kanë si përmbajtje, vlerësimin e probabilitetit që në vendin e punës ka rreziqe në lidhje me veprimtarinë e kryer nga punonjësi dhe masën e dëmit që mund t’i shkaktojë atij.

  Për çfarë nevojitet DVR?

  Dokumenti i Vlerësimit të Riskut përdoret për të analizuar, vlerësuar dhe parandaluar situata të rrezikshme për punëtorët.

  Cili është qëllimi i Dokumentit të Vlerësimit të Riskut?

  Qëllimi specifik i hartimit të D.V.R. është të minimizohet probabiliteti i rrezikut për punëtorët në mënyrë që të kufizohen sa më shumë aksidentet.

  Për më tepër, nuk duhet të harrohet nevoja që dokumenti të nënshkruhet nga Punëdhënësi, Mjeku i Kompanisë nga RSPP dhe ndoshta Përfaqësuesi për Sigurinë e Punëtorëve (RLS) për mirënjohje.

  Kush e harton dokumentin e vlerësimit të rrezikut?

  Le të përpiqemi të kuptojmë se kush e kryen vlerësimin e rrezikut. Para së gjithash Punëdhënësi, i cili sigurisht është përgjegjës për të dhe që ka detyrimin ta nënshkruajë atë në fund, me dënimin e pavlefshmërisë ligjore të të njëjtit. Përveç tij mund të kryhet edhe nga ekspertë të kualifikuar.

  Çfarë karakteristikash duhet të ketë një DVR?

  Për sa i përket vlerësimit të rrezikut, një DVR e mirë është një dokument që duhet të përmbajë disa karakteristika

  Ja çfarë duhet të përmbajë një dokument specifik i vlerësimit të rrezikut:

  • të përshkruajë të gjitha rreziqet e pranishme në kompani që lidhen me kryerjen e aktivitetit ose të punës
  • tregoni llojin e masave parandaluese dhe mbrojtëse që duhen marrë për të mbajtur nën kontroll rrezikun për punëtorët, ose më mirë për ta eliminuar atë
  • Përmbajë një raport gjithëpërfshirës që i referohet kritereve të miratuara për vlerësim, rrezik për rrezik, në mënyrë që dokumenti të jetë lehtësisht i kuptueshëm edhe nga joekspertët.
  • për çdo vlerësim, ai duhet të mendojë për zgjedhjen e masave parandaluese dhe mbrojtëse të miratuara për të reduktuar rrezikun, ose më saktë për ta eliminuar atë plotësisht, si masa parandaluese kolektive dhe si mjete për të mbrojtur kushtet e punonjësve.
  • përmbajnë gjithashtu një raport që ofron një program masash të nevojshme ose të dobishme me kalimin e kohës për të siguruar një shkallë të caktuar përmirësimi në lidhje me shërbimin e parandalimit dhe sigurisë në vendin e punës
  • ky vlerësim, përveçse të rishikohet periodikisht, duhet të përfaqësojë një tregues të ecurisë së programit të përmirësimit në krahasim me parashikimet fillestare.
  • duhet të përmbajë një vlerësim të stresit të lidhur me punën
  • rreziku profesional duhet të vlerësohet në lidhje me rastet e punëtoreve shtatzëna
  • Vlerësimi i rrezikut përmban gjithashtu skemën e plotë organizative të sigurisë, në të cilën përcaktohen emrat e anëtarëve të ekipit të urgjencës, si dhe emrat e çdo mbikëqyrësi dhe menaxheri të sigurisë

   

  A ka nevojë të përditësohet DVR?

  Si vlerësimi ashtu edhe dokumenti përkatës duhet të përditësohen menjëherë, në përputhje me procedurat e përcaktuara me ligj, në rastet e:

  • ndryshime në procesin e prodhimit
  • ndryshime të rëndësishme në organizimin e punës,
  • pas lëndimeve të rëndësishme
  • kur rezultatet e mbikëqyrjes shëndetësore tregojnë nevojën për të.
  • në lidhje me shkallën e evolucionit të teknikës, parandalimit dhe mbrojtjes

  Dokumenti i vlerësimit të rrezikut duhet të përditësohet brenda 30 ditëve nga arsyet përkatëse.

  Edhe nëse vlerësimi i rrezikut përditësohet, punëdhënësi duhet në çdo rast të japë dëshmi të menjëhershme, nëpërmjet dokumentacionit të përshtatshëm, për përditësimin e masave parandaluese dhe komunikimin e menjëhershëm me përfaqësuesin e sigurisë së punëtorëve. Ky dokumentacion mund të aksesohet, sipas kërkesës, nga përfaqësuesi i sigurisë së punëtorëve.

  Për më tepër, disa vlerësime specifike kanë afate të përcaktuara drejtpërdrejt nga standardi teknik të cilit i referohen.

   

  Ku mbahet DVR?

  Dokumenti i Vlerësimit të Riskut (DVR) duhet të mbahet në kompani, d.m.th në njësinë e prodhimit të cilës i referohet vlerësimi i rrezikut dhe, në përputhje me dispozitat e përfshira në legjislacion, mund të mbahet në një mbështetje kompjuterike (në formatin PDF).

  Çfarë është Dokumenti i Standardizuar i Vlerësimit të Riskut (DVRS)?

  Dokumenti i Standardizuar i Vlerësimit të Riskut ose DVRS është një DVR që mund të hartohet duke u nisur nga modeli bazë referencë i miratuar nga Inspektoriati i Punes.

  Kur mund të përdor DVRS

  Ky dokument mund të përdoret nga të gjithë Punëdhënësit e kompanive që kanë deri në 50 punëtorë, me përjashtim të këtyre:

  • kompanitë industriale,
  • impiante ose instalime me punëtorë të ekspozuar ndaj rreziqeve kimike,
  • organike,
  • nga atmosfera shpërthyese,
  • kancerogjenë mutagjenë dhe që lidhen me ekspozimin ndaj asbestit.

   

  Çfarë strukture ka DVRS

  Dokumenti i Standardizuar i Vlerësimit të Riskut parashikon një strukturë të ndarë në katër faza:

  1. përshkrimin e shoqërisë, ciklin e punës, aktivitetet dhe detyrat;
  2. identifikimi i rreziqeve të pranishme;
  3. Vlerësimi i rreziqeve që lidhen me rreziqet e identifikuara dhe masat e zbatimit;
  4. përcaktimi i programit të përmirësimit.

   

  Kush merr pjesë në hartimin e dokumentit të vlerësimit të rrezikut?

  Në hartimin e DVR-së marrin pjesë figura të ndryshme:

  • përveç mjekut kompetent, i cili merret me atë që ka të bëjë me mbikëqyrjen shëndetësore,
  • Ka edhe individë të tillë si Shefi i shërbimit të parandalimit dhe mbrojtjes rspp
  • RLS
  • pronari i biznesit ose punëdhënësi.

   

  Gabimet që nuk duhen bërë në hartimin e DVR-së

  Më poshtë janë disa gabime në hartimin e dokumentit që ndodhin shpesh.

  1. Mosnënshkrimi i dokumentit: shumë shpesh ka dokumente që nuk mbajnë nënshkrimin e personit që ka hartuar dokumentin, pra të punëdhënësit.
  2. Paplotësia dhe mospërputhja: DVR-të ndonjëherë janë të paplota dhe/ose edhe jokonsistente.
  3. Dështimi për të përditësuar periodikisht DVR: DVR është një mjet që duhet të jetë adekuat dhe i përditësuar, në lidhje me ndryshimet që kanë ndodhur në kompani ose që janë potencialisht të afta të përcaktojnë ekspozime të reja dhe të ndryshme ndaj rrezikut të punëtorëve (shih rrezikun e koronavirusit përditësimi).
  4. Mospërditësimi i rreziqeve të “njohura” dhe “rasteve praktikisht të verifikueshme”.
  5. Mos konsiderimi i ngjarjeve të mëparshme që kanë ndodhur në kompani.
  6. Mos identifikimi në DVR i procedurave për zbatimin e masave që do të zbatohen dhe rolet e organizatës

   

  Pse AQSCERT shpk?

  AQSCERT shpk, eshte nje organizem i vleresimit te konformiteteve i akredituar per certifikimin e sistemeve te manaxhimit te sigurise dhe shendetit ne pune  ISO 45001 dhe ka nje eksperience te gjate ne kete fushe brenda dhe jashte territorit te vendit tone. Stafi teknik i AQSCERT eshte i pajisur me licenzat dhe ka kompetencen teknike ne realizimin e auditeve lidhur me sigurine dhe shendetin ne pune si dhe te asistoje dhe te krijoje dokumentacionin per sigurine dhe shendetin ne pune te punonjesve.

 • Marka CE

  Çfarë është certifikimi CE?

  CE do të thotë Conformité Européenne, që përkthyer nga frëngjishtja do të thotë “konformitet evropian”. Shenja CE është një direktivë sigurie e BE-së, e cila tregon se një produkt ka kaluar teste të caktuara dhe mund të shitet ligjërisht kudo brenda Bashkimit Evropian dhe Zonës Ekonomike Evropiane.

  Ndërsa disa produkte mund të jenë të shënuara CE nga vetë prodhuesi, produkte të tjera duhet të testohen nga një kompani që ofron shërbime të markimit CE.

  Pse është e rëndësishme shënja CE?

  Marka CE siguron që produkti juaj të mund të hyjë në tregun e Bashkimit Evropian dhe e lejon atë të lëvizë lirshëm në pothuajse 30 vende që përbëjnë Zonën Ekonomike Evropiane, duke ju dhënë akses të drejtpërdrejtë në mbi 500 milionë konsumatorë. Nëse një produkt nuk ka markën CE që duhet të mbajë normalisht, prodhuesi ose distributori mund të përballet me gjoba dhe të rrezikojë një tërheqje të kushtueshme të produktit nga tregu, kjo është arsyeja pse pajtueshmëria është një kërkesë thelbësore.

  Shërbimet e shënimit CE për produktin tuaj

  Ne jemi në gjendje të asistojmë në certifikimin CE për të gjitha llojet e produkteve, nga pajisjet, produktet e ndërtimit, tek makineritë dhe shumë më tepër.

  Bashkupunoni me AQSCERT për të hyrë në:

  • Njohuri të plotë të të gjitha testeve të kërkuara dhe laboratorëve për kryerjen e tyre.
  • Përvojë e gjerë në lidhje me markimin CE dhe modifikimin e legjislacionit të BE-së.
  • Aftësia për të testuar shpejt produktet dhe për t’ju ndjekur përmes certifikimit CE dhe dokumenteve teknike.
 • Certifikimi i produkteve te ndertimit

  Marka CE e produkteve të ndërtimit

  Pse më duhet marka CE?

  Vlera e shtuar e markës CE është se të gjitha vendet duhet të lejojnë shitjen e produkteve të ndërtimit që mbajnë markën CE.  Kjo do të thotë se autoritetet publike nuk mund të kërkojnë ndonjë shenjë apo certifikatë të mëtejshme. Në këtë mënyrë ju ose distributorët e produktit tuaj mund ta tregtoni atë në çdo vend të tregut të brendshëm europian, duke paraqitur gjithmonë të njëjtin dokumentacion. Së bashku me deklaratën e performancës, etiketa u lejon klientëve tuaj dhe përdoruesve të fundit të verifikojnë performancën e produktit dhe ta krahasojnë atë me produkte të tjera bazuar në të njëjtën qasje teknike.

  Kur është e detyrueshme shënimi CE për produktin tim?

  Marka  CE është e detyrueshme për shumicën e produkteve të ndërtimit në mënyrë që të jenë në gjendje t’i shesin ato në tregun e brendshëm evropian. Për të tjerët nuk është e detyrueshme por është e mundur duke respektuar disa rregulla:

  ESO (1 )

  Riferimento e titolo della norma armonizzata (e documento di riferimento)

  Riferimento alla norma sostituita

  Data di entrata di vigore della norma in quanto norma armonizzata

  Data di scadenza del periodo di coesistenza Nota 4

  CEN

  EN 295-1:2013 Sistemi di tubazioni di gres per impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue ‐ Parte 1: Requisiti per tubi, elementi complementari e sistemi di giunzione

  EN 295-10:2005

  1.11.2013

  1.11.2014

  Lista mund të përmbajë dy lloje referencash: standarde të reja të harmonizuara dhe standarde të rishikuara. Për standardet e reja, artikulli “referenca e standardit të zëvendësuar” është bosh.  Nëse produkti juaj bie në objektin e një prej këtyre standardeve CE, shënimi është vullnetar gjatë periudhës së bashkëjetesës dhe i detyrueshëm pas skadimit të kësaj periudhe. Prandaj, duhet të kontrolloni nëse produkti juaj bie brenda fushës së standardeve të disponueshme për të verifikuar nëse ai mbulohet prej tyre

  Produktet e përfshira në standarde (kapitulli i parë i standardeve) duhet të kenë markën CE sipas datave të treguara në tabelë. Kur shënimi “referenca e standardit të zëvendësuar” nuk është bosh, markimi CE i produkteve të mbuluara nga standardet e harmonizuara vazhdon të jetë i detyrueshëm. Gjatë periudhës së bashkëjetesës ju mund të zgjidhni cilin version të përdorni, atë të zëvendësuar apo të ri, por pasi të ketë skaduar periudha e bashkëjetesës mund të përdorni vetëm versionin e rishikuar. Ky sistem ju lejon të përshtateni – zakonisht brenda një viti – me çdo ndryshim në vlerësimin e produktit tuaj dhe/ose deklaratën e performancës. Informacioni në lidhje me markimin CE jepet në aneksin ZA të standardit.

  Markim jo i detyrueshëm CE (rruga EOTA)

  Nëse produkti që keni qellim të shisni nuk mbulohet nga ndonjë standard i harmonizuar, ju mund të vendosni vullnetarisht markën CE në produktin tuaj. Fillimisht duhet të kontrolloni nëse ai mbulohet nga një nga Dokumentet aktuale të Vlerësimit Evropian1 (EADs). Ju mund të konsultoni listën në faqen e internetit të Komisionit Evropian në hapësirën e quajtur NANDOIV (Organizatat e Njoftuara dhe të Përcaktuara nga Qasja e Re). Ekziston një faqe specifike që përmban listën e dokumenteve për vlerësimin evropianV. Ju gjithashtu mund të shikoni përmbajtjen e dokumentit, duke përfshirë qëllimin e tij, në seksionin e publikimeve të faqes së internetit të EOTAVI. Nëse produkti juaj bie në objektin e njërit prej këtyre dokumenteve, mund t’i kërkoni një Organi të Vlerësimit Teknik (TAB) të listuar në regjistrin zyrtar TABVII për të vlerësuar produktin tuaj për markimin CE. Nëse produkti juaj dhe përdorimet e tij i  nuk përfshihen në objektin e ndonjë Dokumenti Evropian të Vlerësimit, ju mund t’i kërkoni një Organi Vlerësimi Teknik të hartojë një Dokument Vlerësimi Evropian. Ky proces zakonisht zgjat më shumë sesa nëse një EAD është tashmë i disponueshëm për produktin tuaj. Procesi EOTA ndahet në dy faza të ngjashme me ato për procesin e CEN:

  ■ hartimi i dokumentacionit per vleresim Evropian

  ■ vlerësim nga një organ i vlerësimit teknik

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com