ISO 22301:2019 & SO/IEC 20000-1:2018 -Menaxhimi i tranzicionit 

 
 

ISO 22301 “Sistemi i menaxhimit te vazhdimesise se biznesit”- Botimi i vitit 2019

UPDATE: SI PASOJE E PANDEMISE COVID-19 AFATET E TRANZICIONIT TE STANDARDIT ISO 22301:2019 JANE SHTYRE ME 6 MUAJ DERI NE 30 PRILL 2023

SI DO TE ZHVILLOHET TRANZICIONI

Publikuar në Tetor 2019, standardi I ri ISO 22301: 2019 do të zëvendësojë edicionin e mëparshëm të vitit 2012. Për kompanitë e certifikuara tashmë sipas botimit të mëparshëm të standardit, IAF (International Accreditation Forum /Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit – www.iaf.nu) ka rënë dakord për një periudhë tranzicioni prej 3 vjetësh e 6 muaj ( 6 muaj do te shtyhen afatet e tranzicionit si pasoje e pandemise COVID- 19) nga data e publikimit të standardit. Pas dates 30 prill 2023 të gjitha çertifikatat e lëshuara sipas ISO 22301: 2012 nuuk do te jene me te vlefshme.

KOHËZGJATJA E PERIUDHËS SE TRANZICIONIT***

Do të ketë një kohëzgjatje te periudhes se tranzicionit prej 3 vjetësh e 6 muaj duke filluar nga data e publikimit të standardit (tetor 2019). Gjatë kësaj periudhe do të jetë e mundur të bëhet auditimi për t’u përshtatur me botimin e ri.

VLEFSHMËRIA E BOTIMIT TË MËPARSHEM

Certifikatat e lëshuara sipas ISO 22301: 2019 do të jenë të vlefshme deri në fund të periudhës se tranzicionit 30 prill 2023.

CFARË DUHET TË BËJNË KOMPANITE

Kalimi në standardin e ri mund të bëhet gjatë auditimeve të mirembajtjes ose rinovimit të planifikuara tashmë duke bere vleresimin e përshtatshmërise se kohës së parashikuar aktualisht (të paktën gjysmë dite Audi shtese). AQSCERT I ka siguruar klientëve të vet informacion të detajuar mbi kohëzgjatjen dhe metodat e auditimit të tranzicionit. Nga 1 maji 2021, auditimet e rinovimit duhet të kryhen duke përdorur versionin e ri të standardit. https://www.aqscert.org/test/wp-content/uploads/2022/06/ISO-22301-2019-Transition-Guidance-for-Clients.pdf

**********

UPDATE: SI PASOJE E PANDEMISE COVID-19 AFATET E TRANZICIONIT TE STANDARDIT ISO / IEC 20000-1: 2018 JANE SHTYRE ME 6 MUAJ DERI NE 29 MARS 2022

ISO 20000-1 “ TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT – MENAXHIMI I SHERBIMIT-PJESA 1 “- Botimi i vitit 2018

SI DO TE ZHVILLOHET TRANZICIONI

Publikuar në 30 Shtator 2018, standardi I ri ISO / IEC 20000-1: 2018 do të zëvendësojë edicionin e mëparshëm të vitit 2011. Për kompanitë e certifikuara tashmë sipas botimit të mëparshëm të standardit, IAF (International Accreditation Forum /Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit – www.iaf.nu) ka rënë dakord për një periudhë tranzicioni prej 3 vjetësh e 6 muaj ( 6 muaj do te shtyhen afatet e tranzicionit si pasoje e pandemise COVID- 19) nga data e publikimit të standardit. Pas dates 29 MARS 2022 të gjitha çertifikatat e lëshuara sipas ISO / IEC 20000-1: 2011 nuk do te jene me te vlefshme.

KOHËZGJATJA E PERIUDHËS SE TRANZICIONIT***

Do të ketë një kohëzgjatje te periudhes se tranzicionit  prej 3 vjetësh e 6 muaj duke filluar nga data e publikimit të standardit ( 30 shtator 2018). Gjatë kësaj periudhe do të jetë e mundur të bëhet auditimi për t’u përshtatur me botimin e ri.

Vlefshmëria e botimit të mëparshem

Certifikatat e lëshuara sipas ISO / IEC 20000-1: 2011 do të jenë të vlefshme deri në fund të periudhës se tranzicionit 29 mars 2020-2.

CFARË DUHET TË BËJNË KOMPANITE

Kalimi në standardin e ri mund të bëhet gjatë auditimeve të mirembajtjes ose rinovimit të planifikuara tashmë duke bere vleresimin e përshtatshmërise se kohës së parashikuar aktualisht (të paktën një ditë auditimi shtesë). AQSCERT I ka siguruar klientëve të vet informacion të detajuar mbi kohëzgjatjen dhe metodat e auditimit të tranzicionit. Nga 1 prill 2020, auditimet e rinovimit duhet të kryhen duke përdorur versionin e ri të standardit. https://www.aqscert.org/test/wp-content/uploads/2022/06/Transizione-ISO-IEC-20000-1-2018-2.pdf

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com